St.Josepine Bakhita အမုႈဘူဥနံၚ လါဖ့ဥၾဘဴၚအါရံၚ ၈ သီ

St.Josepine Bakhita အမုႈဘူဥနံၚ လါဖ့ဥၾဘဴၚအါရံၚ ၈ သီ

စီဆွံ ဂေိဥစဖံ ဘၚခံတႈ ( St.Josepine Bakhita) န႔ဥစးထီဥလ႕ အနီႈဆံးဒ္ လံၚလံၚ အခါ ဘဥတႈ စိဏဟုဥကြံဏအီၚ ၀ံၚ ဘဥတႈမ႕ကဲကုႈအီၚ အါနံဥ အါလါန႔ဥလီၚ’ ဘဥဆဥ အတႈ စူႈတႈနဏန႔ဥ တဆံးလီၚစွၚလီၚ၀ဲ နီတဘ်ီဘဥန႔ဥလီၚ’ အ၀ဲအတႈပဏသူဥပဏသး ပႈရမံဥ (ပါရမီ) န႔ဥမ႕န႔ႈဆူဥ ဟ့ဥဂံႈဟ့ဥဘါ က့ၚအီၚ ဒ္သိးလ႕ အ၀ဲ ကကဲထီဥဘဥ ပွၚစီဆွံ တဂၚ အသိးန႔ဥလီၚ’ အတႈအိဥမူ တကဲးပ၀း တဂ့ၚဘဥဆဥ သနၚက့ၚ အတႈဆိကမိဥဆိကမး အတႈစံးတႈကတိၚသ့ဥတဖဥ အဖီခိဥ အတႈဂ့ၚတႈ၀ါသ့ဥတဖဥ အိဥဖ်ါထီဥ၀ဲ ဒဥန႔ဥလီၚ’

လ႕ဂေိစဖံ ဘဥခံတႈ အတႈစံးတႈကတိၚ အပူၚ စံး၀ဲ ḁḁလ႕ပဂီႈတႈဂ့ၚတႈ၀ါ အဒိဥကတ႕ႈန႔ဥ တမ့ႈတႈလ႕ ပတႈကစႈ ပဆိကမိဥ လ႕ အဂ့ႈကတ႕ႈ တ့ႈလံ၀ဲ သ့ဥတဖဥ န႔ဥဘဥဒီး မ့ႈဒဥ တႈလ႕ ဎြၚအတႈဘဥ အသးသ့ဥတဖဥ န႔ဥလီၚ’ဎမ့ႈထံဥဘဥက့ၚ ပွၚသ့ဥတဖဥ လ႕ အဃ့ဥစိဏ ကြံဏဎၚ သ့ဥတဖဥ ဒီး ပွၚလ႕ အမ႕ကဲကုႈဎၚ သ့ဥတဖဥ န႔ဥ အခါ ဎကခ်ံးလီၚ ဎခီဥ လ႕အမဲဏညါ ဒီး ဎကန႕မူ က့ၚအ၀ဲသ့ဥ အစုန႔ဥလီၚ’ မ့တမ့ႈ ဘဥ ဒ္န႔ဥ အသိးဘဥန႔ဥ တနံဥအံၚ ဎကဲထီဥ ပွၚခရံဏဖိတဂၚ သ့ဥတန႔ႈဘဥ၀ဲဘဥန႔ဥလီၚ’ ဎြၚန႔ဥအဲဥပ၀ဲဒိဥမးလီၚ’ ပ၀ဲသ့ဥတဖဥ ဒဥလဲဥ ပဘဥအဲဥကြံပွၚကိးဂၚ ဒီး ပဘဥပဏဖ်ါထီဥ ပတႈသူဥကညီၚသးက ညီၚန႔ဥလီၚ’ḂḂန႔ဥ အ၀ဲစံးကတိၚတဲဖ်ါထီဥ က့ၚ၀ဲဒဥန႔ဥလီၚ’

ပႈပါအိဥ၀ဲ တႈလီႈ ဘဥတံကဥ အပူၚ လ႕တႈမုႈတႈခုဥ ဒီး တႈတီတႈလိၚ အ၀ဲၚလီၚအပူၚ ကိးနံဥဒဲး ဖဲလါဖ့ဥၾဘဴၚအါရံၚ (၈) သီအနံၚန႔ဥ ပဏထီဥ၀ဲ ဒ္သိး အကမ့ႈ မုဥနံၚ လ႕ အသ့ဥ နီႈထုကဖဥ သကိးန႔ဥက့ၚ တႈလ႕ ဘဥဃး ဟီဥခိဥ ဒီဘ့ဥ တႈဆါ တႈပွ႔ၚအီဥ ပွၚကညီၚ အတႈဖံးတႈမၚ ကသ့မၚလီၚမႈကြံဏ ၀ဲ အဂီႈန႔ဥလီၚ’

လါဖ့ဥၾဘဴၚအါရံၚ (၈) သီအနံၚန႔ဥ လ႕ဆူဥဒဥ ဒီး အံၚတလံၚ ထံကီႈ သ့ဥတဖဥ အပူၚ စးထီဥလ႕ အသးနံဥ အိဥ၀ဲ (၇) နံဥ အခါ ဘဥတႈ ဃ့ဥစိဏ ဆါလီၚအီဥကြံဏ အီၚ ဒ္ ကုႈ တဂၚ အသိးမ့ႈ၀ဲ စီဆွံ နီႈဂေိဥစဖံ တဂၚန႔ဥ ဘဥတႈမၚလၚမၚကပီၚထီဥက့ၚအီၚ ထီဘိ ဖဲမုႈနံၚအပူၚန႔ဥလီၚ’

မ့မ့ႈပွၚဂၚ အတႈထံဥ န႔ဥ အ၀ဲန႔ဥ မ့ႈ၀ဲ ပွၚလ႕ အတႈအိဥမူ လ႕ တႈဟဲ၀ံၚ တဂ့ၚ၀ဲ တဂၚ အသိး ဘဥဆဥ အမံၚမ့ႈ၀ဲ ḁḁဘဥခံတႈḂḂ အခီပညီန႔ဥ မ့ႈ၀ဲ ḁḁ တႈဆိဥဂ့ၚ တႈဟဲ၀ံဂ့ၚ၀ဲ တဂၚḂḂ န႔ဥလီၚ’ မ့ႈစ့ႈကီး ပွၚလ႕ အက်ဲစ႕ၚ ဃုထ႕ထီဥက်ဲ အိဥမူလ႕ ဎြၚ အတႈဘဥ အသး အဃိသတး န႔ဥဒီး ကဲထီဥဘဥ၀ဲ ပွၚစီဆွံ တဂၚန႔ဥလီၚ’

ဘဥခံတႈ န႔ဥ ဘဥတႈဆါလီၚအီၚ ဒ္ကုႈ တဂၚ အသိး တတီၚဘဥတတီၚန႔ဥလီၚ’ ဖဲ၁၈၈၃အနံဥန႔ဥ  ဘဥတႈဆါလီၚအီၚ ဒ္ကုႈတဂၚအသိး ခဥတိဥအိဥယအူဥဒဥရွံ တႈလီႈလ႕ ကီႈအံၚတလံၚအပူၚ ဘဥဃး သူးခိဥနဥ ကလ့စတိဥ အစုပူၚန႔ဥလီၚ’ ပူၚထီဥကြံဏ (၂) နံဥ၀ံၚ အလီႈခံ ကလ့စတိဥ အိဥထီဥအီၚဆူ အီၚတလံၚ အပူၚ၀ံၚ ဟ့ဥလီၚကဒီး အီၚဆူ အီဥကူးစတံ မံၚကၚအဲလ္ အအိဥန႔ဥလီၚ’ ဖဲန႔ဥ ဘဥခံတႈ ပွၚကြႈထြဲ၀ဲ ဖိသဥန႔ဥလီၚ’ ဖဲန႔ဥ မ့ႈလ႕ ပွၚလ႕ တႈဟဲ၀ံ ဂ့ၚ၀ဲ တဂၚ အဃိ လ႕၀့ႈ ဗဲနဲဥ အပူၚ ဖိသဥသ့ဥ လဲၚ၀ဲ တႈသိိဥလိ ထူကလုဏ ဎြၚ ကထါ အတႈမၚလိ အပူၚ အ၀ဲ လဲၚပိးထြဲဘဥက့ၚ၀ဲဒဥ အဃိ အ၀ဲ အသူဥပဏသးပဏထီဥ၀ဲ ဘဥဃး ကဲးသလ့း တႈအိဥဖွိဥ ကရ႕ အဂ့ႈန႔ဥလီၚ’

 ဖဲ ၁၈၉၀ နံဥန႔ဥ ဘဥခံတႈ ဒိးသ့စီ၀ဲ အသး ဒီး ဒိးန႔ႈဘဥက့ၚ၀ဲ တႈကဲထီဥ ဎြၚ အတႈမ႕ဖိ အတႈပနီႈစီဆွံ ဒီး ဟံထီဥန႔ႈက့ၚ အမံၚလ႕ ဂေိစဖံ န႔ဥလီၚ’

ဖဲမံးကၚအဲလ္ က့ၚက့ၚ၀ဲ အခါ သးအိဥ ကိး၀ဲ ဂေိစဖံ ဃုဏဒီး ဖိသဥလ႕ အအံၚက့ၚကြႈထြဲ၀ဲ ဘဥဆဥ ဂေိစဖံ တလဲၚပိဏထြဲ၀ဲဒဥဘဥန႔ဥလီၚ’ လ႕မီဥသီ၀ဲၚဒ႕ အရုအပူၚ Canossian Sisters ကဥနိရွဥ ဖံ၀ါ သ့ဥတဖဥ ဒီး လ႕ဗဲနဲဥစ္ အပူၚ တႈဘူဥတႈဘါ ခိဥနဥ သ့ဥတဖဥ အိဥ၀ဲ ဆ႕ထ႕ႈ န႔ႈက့ၚ၀ဲ လ႕ ဂေိစဖံ အအိဥတကပၚ ဂ႕ႈဂ႕ႈ က်႕ၚက်႕ၚ န႔ဥလီၚ’

တႈမ႕ကဲကုႈ ပွၚကညီ အတႈဖံးတႈမၚန႔ဥ လ႕ကီႈအံၚတလံၚ အပူၚ တမ့ႈ၀ဲ တႈဘဥထြဲလိဏ သးဒီး တႈသိဥတႈသီန႔ဥဘဥအဃိ ဖဲ ၁၈၈၅ အနံဥန႔ဥ ဂေိစဖံ ဘဥခံတႈ ပူၚဖ်ဲးထီဥ၀ဲ လ႕ ကုႈအတႈဖံးတႈမၚ အပူၚန႔ဥလီၚ’ ၁၈၉၃ အနံဥန႔ဥ ဂေိစဖံ န႔ဥ ႏုၚလီၚ၀ဲဆူ စီဆွံမဥဒလ့ဥနါ ကဥနိရွဲ အကရ႕ကရိ အပူၚ၀ံၚ ပွဲၚထီဥ (၃) နံဥန႔ဥ ကဲထီဥ၀ဲ ကရ႕ကရိဖိတဂၚန႔ဥလီၚ’

၁၉၀၂ အနံဥန႔ဥ လဲၚ၀ဲဆူ ၀့ႈစံဥအိဥ ၀ံၚ မၚသကိး၀ဲ တႈသးခုကစီဥ ဃုဏဒီး ဖံ၀ါသ့ဥတဖဥ လ႕ အမ့ႈ၀ဲ တႈဖီအီဥဖီအီတႈယတႈဆးတႈကူတႈသိးယတႈတူႈလိဏမုဏ တံၚသကိး န႔ဥလီၚ’ ဖဲန႔ဥပွၚလ႕ အဟဲထီဥ မၚလိတႈသ့ဥတဖဥ သ့ဥညါ၀ဲ အဥခံတႈ အတႈအိဥမူ တႈဂ့ၚတႈ၀ါ သ့ဥတဖဥ အဃိသတးဒီး အဲဥကြံက့ၚအီၚန႔ဥလီၚ’

ဖဲ ၁၈၉၆ အနံဥန႔ဥ ဒိးန႔ႈဘဥက့ၚ၀ဲ ဖံ၀ါအလီႈအလၚ တစိဏသးန႔ဥလီၚ’ ပွၚသ့ဥတဖဥ မ့ႈလ႕ အဲဥအီၚရ့တံၚရ့သကိးအီၚ အဃိသတးဒီး ကိးအီၚလ႕ black mother န႔ဥလီၚ’  ဖဲ၁၉၄၇ အနံဥ လါဖ့ဥၾဘဴၚအါရံၚ ၈ သီအနံၚန႔ဥ ကိးထီဥ၀ဲ ḁḁမိႈနီႈပၚမုဥ မိႈနီႈပၚမုဥḂḂ ၀ံၚ မံမုဏ အသးလ႕ခရံဏပူၚန႔ဥလီၚ’

ဖဲ ၁၉၉၂ အနံဥန႔ဥ ဘဥတႈပဏထီဥအီၚဆူ ပွၚဘဥဆိဥဂ့ၚ တဂၚအသိး၀ံၚ ပွဲၚထီဥ ၈ နံဥ၀ံၚ အလီႈခံ ပႈပါ ဎိၚဟဥ ပီလူး ခံဂၚတဂၚ ပဏထီဥ၀ဲ ဂေိစဖံ ဘဥခံတႈ ဆူ ပွၚစီဆွံ အလီႈအလၚ ဖဲ ၂၀၀၀ အနံဥ လါအီၚကထိဘ႕ဥ ၁ သီအနံၚန႔ဥလီၚ’

Add new comment

5 + 5 =