စီဆွံ အဥတိဥနံဥ မ့ၚရံၚ ကလဲရဲဥ အမုႈဘူဥနံၚ လါအီၚကတိဘ႕ဥ ၂၄ သီ

St.Anthony Mary Claret Bishop Confessor (1807 – 1870)

စီဆွံ အဥတိဥနံဥ မ့ၚရံၚ ကလဲရဲဥ အမုႈဘူဥနံၚ လါအီၚကတိဘ႕ဥ ၂၄ သီ

စီဆွံ အဥတိနံဥကလဲရဲဥ လ႕ အမ့ႈ၀ဲပွၚ သူဥထီဥ နီႈမၚရံ လ႕အပူၚဖ်ဲဥ ဒီးတႈဒဲးဘး အဃံဥအမူး တႈမၚတႈ သးခုကစီဥ ( Missionary Son of the Imacalate Heart of Mary) အကရ႕ကရိ တဂၚအံၚ အိဥဖ်ဲဥ ထီဥ၀ဲလ႕ ကီႈစပံး ၀့ႈဆဥလဲႈ (Sallent) ဖဲ ၁၈၀၇ အနံဥန႔ဥလီၚ’ စီဆွံ အဥတိနံဥ ကလဲရဲဥ အံၚ အလ႕ အဆိ အခါ မ့ႈပွၚတဂၚလ႕ အစးထီဥဖံးမၚ၀ဲ  တႈထုး ထီဥ တႈကူတႈကၚ လ႕ အဘဥတႈမၚအီၚလ႕ သိအ ဆူဥ အတႈ ဖံးတႈမၚ တဂၚန႔ဥလီၚ ပတုၚလ႕ ခံ အ၀ဲ စးထီဥ ဃုသ့ဥညါ မၚလိန႔ႈ က့ၚ ဘဥဃး တႈကူဥသ့ လ႕ အကသ့ကဲထီဥ တႈအိဥဖွိဥကရ႕ အသီဘူဥသီခါ တပါန႔ဥလီၚ’ ဖဲ ၁၈၃၅ နံဥန႔ဥ အ၀ဲ ကဲထီဥ၀ဲ သီခါ တပါ န႔ဥလီၚ’လ႕ကဲဥနဥရံဥ (Canary) အကီးတႈလီႈအပူၚ အတႈဖံးတႈမၚသ့ဥတဖဥ ကဲထီဥခ႕းစးလ႕ ပွၚဖွီဥဖိဎဏဖိသ့ဥတဖဥ အဂီႈ အမံၚဟူသဥဖ်ါထီဥယဘဥတႈပဏပနီႈထီဥက့ၚအ၀ဲန႔ဥလီၚ’ ဖဲ ၁၈၄၉ အနံဥ န႔ဥ သူဥထီဥပဏထီဥ န႔ဥက့ၚ၀ဲ သီခါ သ့ဥတဖဥ လ႕ အဒ္သိး ဒီး အီၚ ကရ႕ကရိ တဖု လ႕ အမံၚ မ့ႈ၀ဲ ḁḁ နီႈမးရံ လ႕ အပူၚဖ်ဲး ဒီး တႈဒဲးဘး အဃဥအမူး တႈမၚတႈသးခုကစီဥḂḂ ကရ႕ကရိ တဖု န႔ဥလီၚ’

ဖဲ ၁၈၅၁ အနံဥ န႔ဥ ကဲထီဥဘဥ၀ဲ ဆဥတံဎဥရိဥ ဒံဥကေဳဘါ (Santiago de Cuba) အသီခါ ကရ႕ခိဥတ ဂၚန႔ဥလီၚ’ ဒီးဖဲလ႕ အ၀ဲ အတႈဖံးတႈမၚတႈ ဃုနံဥ အဆ႕ကတီႈ အံၚအပူၚ အ၀ဲကြဲးထုးထီဥ လဲလိၚ ရၚလီၚ န႔ဥက့ၚ ဘဥဃး တႈအိဥဖွိဥ ကရ႕ အတႈသိဥတႈသီ တႈသိဥဘ်႕ သ့ဥတဖဥ ဒီး ပဏဂ႕ႈပဏက်႕ၚ က့ၚတႈ သ့ဥတဖဥ န႔ဥလီၚ’ ဖဲလ႕ အတႈမၚ၀ဲတႈသးခုကစီဥ အတႈဖံးတႈမၚ တစိၚအံၚ အတႈဖံးတႈမၚလ႕ အဟံးန႔ႈ ဃဥက့ၚ၀ဲ တႈဖံးတႈမၚသ့ဥတဖဥ အဖီခိဥ ဘဥဃး တႈဒိးတ့ ဒိးဖ်ီ သး အဂ့ႈ လ႕အကထိဒီးအကထိသ့ဥ တဖဥ ဘဥတႈမၚဂ႕ႈမၚက်႕ၚ က့ၚ၀ဲ အါအါ ဂီႈဂီႈန႔ဥလီၚ’ ဖဲ ၁၈၅၇ အနံဥ န႔ဥ ဒ္သိး အဟံးန႔ႈက့ၚ မူဒါ ဒ္ အကမ့ႈက့ၚ၀ဲ နီႈပၚမုဥ အံၚစဥဘဲလဥ (Isabella) အဂီႈ နီႈသး အတႈထုးစုနဲဥက်ဲ သီခါ တပါအသိးန႔ဥလီၚ အဃိ ဘဥတႈကိးက့ၚအီၚဆူ ကီႈစပံးန႔ဥလီၚ’ ဖဲ၁၈၆၈ အနံဥန႔ဥ မ့ႈလ႕ အမံၚဟူသါဖ်ါ လ႕ အဖံးမၚက့ၚ၀ဲ ဘဥဃးတႈထံကီႈ ဂ့ႈ၀ီ အဃိ သတးဒီး ဘဥတႈ ဟီဟးထီဥဆွ႕ဖ်ိးကြံဏ အီၚဃုဏ ဒီး နီႈပၚမုဥန႔ဥလီၚ’   အ၀ဲအတႈမၚတႈသးခုကစီဥ အတႈဖံးတႈမၚသ့ဥတဖဥ လဲၚခီဥဖ်ိမၚန႕ၚ က့ၚ၀ဲ တႈအါအါ ဂီႈဂီႈ ဖဲလ႕ ကီႈစပံး ဒီး ကေဴဘါ တႈလီႈအပူၚသ့ဥတဖဥန႔ဥလီၚ’ အ၀ဲန႔ဥ ထီဒါ က့ၚပွၚလ႕အဖံးမၚထံကီႈပဒိဥတႈမၚလ႕ အဒီဒူဥခ်႕ လိဏ အသးဒီး ပွၚမၚ တႈသးခုကစီဥခိဥနႈ သ့ဥတဖဥ အဃိ လ႕အတႈအိဥမူ အပူၚ ဘဥက်ဲးစ႕ၚ ကြႈဆ႕ဥ မဲဏ ဘဥ၀ဲတႈ နးနးကလဲဥ န႔ဥလီၚ’

အ၀ဲန႔ဥ မ့ႈစ့ႈကီးပွၚစီဆွံ တပါလ႕ အထုးထီဥ ရၚလီၚန႔ႈ က့ၚ ဘဥဃး ကဲးသလံး အစုလီႈ လ႕အဂ့ၚကတ႕ႈ လ႕ခါလ႕ အပူၚကြံဏ ဒီး ဆ႕ကတီႈ ခဲကနံဥ အံၚ လ႕အပွ႔ၚဘဥဘဥ လ႕အလီႈကလး သ့ဥတဖဥ အဃိ အမံၚ ဟူသဥဖ်ါထီဥက့ၚ၀ဲယ ဒီး လ႕ ဘဥစံးလိဥနဥ အပူၚ အ၀ဲ သူဥထီဥန႔ဥက့ၚ ဘဥဃး တႈဘူဥတႈဘါ လံဏအ တ႕ႈ လ႕အဒိဥအထီကတ႕ႈ လ႕ မံၚဟူသဥဖ်ါဒိဥကတ႕ႈ၀ဲဒဥန႔ဥလီၚ’ စီဆွံ စီၚအဥတိနံဥအံၚ လ႕စပံး အမီၚ သီ၀ဲၚဒ႕ဥ အပူၚ ဒီး တႈလီႈအဂုၚ အဂၚ ခဲလ႕ဏ သ့ဥတဖဥ အပူၚဟ့ဥက့ၚ မူဒါ အါအါ ဂီႈဂီႈ လ႕ အကရၚလီၚ န႔ဥက့ၚ၀ဲ တႈဘူဥတႈဘါ အလံဏလဲဥ သ့ဥတဖဥ န႔ဥလီၚ’ ဖဲ ၁၈၉၇ အနံဥ အဆ႕ကတီႈ န႔ဥ အကြဲးသီ ထီဥ က့ၚ၀ဲ ဘဥဃး  တႈလ႕ဘ်႕ၚ သ့ဥတဖဥ အဂ့ႈအက်ိၚ အဆ႕ အကတီႈ အခါ န႔ဥ အသးန႔ဥ ဘဥဒိဘဥထံး ဟးဂီၚ၀ဲ ဒဥန႔ဥ ဘဥတႈထံဥက့ၚ၀ဲ ဒဥန႔ဥလီၚ’ အ၀ဲန႔ဥ ဘဥတႈပဏထီဥအီၚဆူ ပွၚစီဆွံ အလီႈအလး ဖဲ ၁၉၅၀

Add new comment

12 + 3 =