ပႈပါ အံၚဘဥရံစတူစ္(Evaristus) (၅)ဂၚ တဂၚ အမုႈဘူဥနံၚ လါအီၚကတိဘ႕ဥ ၂၆ သီ

St.Evaristus,Pope Martyr October 26

ပႈပါ အံၚဘဥရံစတူစ္(Evaristus) (၅)ဂၚ တဂၚ အမုႈဘူဥနံၚ လါအီၚကတိဘ႕ဥ ၂၆ သီ

ပႈပါ အံၚဘဥရံစတူစ္ (၅) တဂၚအံၚယအတႈအိဥမူ အဂ့ၚအက်ိၚန႔ဥ ကဘဥတႈပဏဖ်ါထီဥဆံးကိဏဖိန႔ဥလီၚ’ အ၀ဲန႔ဥ ဖဲ AD (၉၇)အနံဥအကတီႈအပူၚ ဟံးန႔ႈက့ၚမူဒါလ႕ ပႈပါကရ့မဲ အလီႈအလၚ၀ံၚယ ဖဲ(၁၀၅) အနံဥ န႔ဥ ဟံးထီဥက့ၚ၀ဲလီႈဆ့ဥနီၚ န႔ဥလီၚ’ အ၀ဲန႔ဥ အိဥဆိးက့ၚ၀ဲ လ႕ ၀့ႈအဥတံၚအုဥ လ႕အမ့ႈက့ၚ၀ဲ ပွၚဎူဒၚဖိ အဖိအလံၚလီၚန႔ဥ ပွၚစူႈနဏက့ၚ၀ဲ ဒဥန႔ဥလီၚ’

ဖဲ နံဥကဎၚဖိး ၆ အဆ႕အကတီႈ လ႕ပႈပါသ့ဥတဖဥ အလံဏတႈကြံးနီႈ ကြဲးဃါ အပူၚ လ႕၀့ႈရိမ့ၚ အပူၚ နီၚဖး ထီဥ၀ဲ ဟီဥက၀ီၚ (၂၅) ခါန႔ဥလီၚ’ ဖဲအ၀ဲအစိၚအစ႕ၚ အဆ႕ကတီႈန႔ဥ ဖဲဒဥ ပႈပါ အတႈစံဥတဲၚတဲလီၚ တမံၚ လႈလႈ ဖဲတႈဘဥမၚ၀ဲ သးအဆ႕အကတီႈ ဒ္သိး တႈပဏဖ်ါထီဥ ဎြၚအမံၚလၚသးကပီၚ အအိဥဖ်ါထီဥ၀ဲ လီၚလီၚဆီဆီ အဂီႈ ထီဘိ ကဘဥ အိဥ၀းတရံး ၀ဲဒဥဒီး တပြဲဒိဥ ၇ ဂၚ အဂ့ႈ ထုးထီဥပဏဖ်ါထီဥ၀ဲ အတႈက လုႈန႔ဥလီၚ’ ပတုၚလ႕ ခံကတ႕ႈ အ၀ဲန႔ဥ မ့ႈအဟဲလီၚစ႕ၚလီၚသြဲဥလ႕ ပွၚတႈမ႕ဖိတဖဥအအိဥ ဒီး အသ့ဥနီႈ ထီဥက့ၚ၀ဲ စီၚလမုဥ အလုအလႈ ဒ္ ပွၚဎူဒၚဖိသ့ဥတဖဥ အသိးဒီး ကဆိဥဂ့ၚဆိဥ၀ါက့ၚ၀ဲ တႈဘါသရိဥ သ့ဥ တဖဥ အဂီႈ သ့ဥနီႈထီဥက့ၚ၀ဲ တူႈလိဏ က့ၚ၀ဲ တႈမၚအသးလ႕ အဆိအခါ မူး သ့ဥတဖဥန႔ဥလီၚ’ ပွၚခရံဏဖိသ့ဥတဖဥ အတႈလုႈထီဥအံၚယ မ့ႈ၀ဲ တႈမၚ၀ဲ ကိဥဘူဥစီဆွံ အမူး ပဏထြဲဃုဏ၀ဲဒဥန႔ဥလီၚ’ ဖဲလ႕ပႈပါ အံၚ အစိၚအစ႕ၚအခါယတႈမ႕ဖိလ႕ အကြဲးလံဏတႈသးခုကစီဥ လ႕အလီႈခံကတ႕ႈ တဂၚလ႕ အမ့ႈ၀ဲ စီၚဎိၚဟဥ အံၚ မံမုဏ အသးလ႕ခရံဏပူၚ ဖဲလ႕ ၀့ႈအဥတံၚအု အပူၚန႔ဥလီၚ’

တႈကြႈထံဆိကမိဥ’’’’’’လ႕တႈဟ့ဥနီၚလီၚက့ၚတႈအဃိ သတးဒီးပဒိးန႔ႈဘဥက့ၚ၀ဲတႈန႔ဥလီၚ’ လ႕တႈပ်ႈလႈတႈကမဥ အဃိ ပန႔ႈဘဥတႈပ်ႈကြံဏပတႈကမဥယလ႕တႈသံ အဃိ ပအိဥဖ်ဲဥထီဥဘဥ  ဘဥ က့ၚ ဆူ တႈမူ အထူ အဎိဏအပူၚန႔ဥလီၚ’

Add new comment

4 + 1 =