စီဆွံ ဘဲးတံလဥ (Bertilla) အမုႈဘူဥနံၚ လါအီၚကတိဘ႕ဥ

St.Bertilla Bo Scardin Virgin October 20, 2022

စီဆွံ ဘဲးတံလဥ (Bertilla) အမုႈဘူဥနံၚ လါအီၚကတိဘ႕ဥ

စီဆွံ ဘဲးတံလဥ န႔ဥ မ့ႈ၀ဲ လ႕ ၀့ႈလံးဆံအုးစ္ စီဆွံ ထရံဥဇါ ḁḁက်ဲလ႕အဆံးကတ႕ႈ ဖီဖိန႔ဥလီၚ’ḂḂ အ၀ဲန႔ဥ မ့ႈပွၚလ႕ အမၚတႈ တီတႈလိၚ ယတႈပဏပနီႈအ တႈမၚတႈနီႈနီႈ ဒီး မ့ႈစ့ႈကီးပွၚလ႕ အပဏလီၚမၚတႈ တုၚလီၚ ၀ီလီၚ၀ဲတဂ့ၚ အဃိ သတးဒီး အတႈဖံးတႈမၚ သ့ဥတဖဥ န႔ဥ စီဆွံက့ၚ၀ဲ ဒဥန႔ဥလီၚ’ ဖဲ ၁၈၈၈ အနံဥ န႔ဥ အိဥဖ်ဲဥ ထီဥက့ၚ၀ဲ လ႕ ဘဥရၚဒိလဥ (Brendola) လ႕ ပွၚဖွီဥဖိဎဏဖိ အဒူဥဖိထ႕ဖိ တဒူဥအပူၚန႔ဥလီၚ’ အ၀ဲအတႈသ့စီအမံၚ န႔ဥ မ့ႈ၀ဲ အါဖရဥခေဲစ္ န႔ဥလီၚ’ အဃိ ပွၚကိးက့ၚအီၚလ႕ Annetta န႔ဥလီၚ’ အ၀ဲန႔ဥ လဲၚဖံးမၚက့ၚ လ႕ အခိဥအဃ႕ၚ ဟံဥတဖ်႕ဥ အပူၚ၀ံၚ ထီဥက့ၚ၀ဲ ကေိန႔ဥလီၚ’

စီဆွံ ဘဲးထံလဥ န႔ဥ မ့ႈပွၚလ႕ အတႈအိဥဆိး ခုဥခုဥ တဂၚ ဒီး  သးအိဥမၚက့ၚ၀ဲ တႈအိဥဖွိဥ အတႈ ဖံးတႈ မၚ တမံၚ အဃိ သတးဒီး အသီခါကေိခိဥ ဒိဥကႈဘိဥ ဘံလဥ (Don Capovilla) န႔ဥ တူႈလိဏက့ၚအီၚ ဒီး မ့ႈလ႕ အတႈဆိကမိၚ အံၚ အဃိ သီခါ ကေိခိဥ ဒိဥကႈဘိဥ ဘံလဥ (Don Capovilla) နံၚဘဥက့ၚအီၚန႔ဥ လီၚ’ ဖဲဒဥတႈတမံၚဂ့ၚဘဥဆဥ သီခါ ကေိခိဥအံၚ ဆွ႕ဃီဥ အ၀ဲဆူ ဖံ၀ါကေိ တဖ်႕ဥ လ႕ အတအဲဥဒိးတူႈလိဥ အီၚဘဥန႔ဥလီၚ’ဘဥဆဥ လ႕၀့ႈဘဲးစဥဇဥ စီဆွံဒိဥလိၚဒံး(Dorothy) အဖံ၀ါ ကရ႕ကရိ ဖံ၀ါသ့ဥတဖဥ တူႈလိဏ က့ၚအီၚက့ၚအ၀ဲ ဖဲအသးအနံဥ ပွဲၚထီဥ၀ဲ (၁၆)နံဥ န႔ဥ၀ံၚ ဟ့ဥက့ၚ အမံၚလ႕ ḁḁ ဘဲးတံလါḂḂ န႔ဥလီၚ’

ဖဲန႔ဥ ဒီတနံဥ အ၀ဲ ဘဥဖံးမၚက့ၚ ၀ဲ တႈသ့ထြါက့ၚ၀ဲ သပ႕ၚလီခီသ့ဥတဖဥ အဒ႕း ဒီး တႈကူတႈကၚအဒ႕း သ့ဥတဖဥန႔ဥလီၚ’တႈန႔ဥ၀ံၚ အလီႈခံ ဘဥတႈဆွ႕လီၚ၀ဲလ႕ ကဘဥလဲၚထီဥက့ၚ၀ဲ ဘဥဃး ကသံဥ အတႈ မၚလိလ႕ ထရံၚမံၚဆိး (Treviso)  ၀့ႈအပူၚန႔ဥလီၚ’ ဘဥဆဥ ဖဲတႈလီႈန႔ဥ အပူၚ အ၀ဲ ဘဥမၚစ႕ၚက့ၚ တႈ ဒ္ တႈဖံးမၚစ႕ၚတႈ ဒ္ အဖီအီဥတ့ဥအီဥတႈ ဒ္ဟံဥကုႈတဂၚ အသိး ဖဲ တႈလီႈတတီႈအပူၚ ပတုၚဒဥလဲဥလ႕ အတႈဖံးတႈမၚ အပတီႈတထီဥထီဒ္ဘဥ အကတီႈန႔ဥလီၚ’ စးထီဥဖဲန႔ဥ အ၀ဲဟ့ဥလီၚက့ၚ အတႈဆ႕ကတီႈ လ႕ ပွၚတဆူဥတခ်႔ဘဥသ့ဥတဖဥ အဂီႈန႔ဥလီၚ’ ဘဥဆဥအ၀ဲဒဥလဲဥ တဆူဥတခ်႔ထီဥက့ၚ၀ဲဘဥဒီး ပတုၚ လ႕ခံ (၁၂)နံဥလံၚလံၚ တူႈဘဥက့ၚ၀ဲ တႈပသိးဆါ အတႈဆါ ဒီး အတႈကြဲး၀ဲ တကဲထီဥဘဥ၀ဲ အဃိ ပတုၚ လ႕ခံကတ႕ႈ မံၚမုဏကြံဏ အသးလ႕ ခရံဏအပူၚန႔ဥလီၚ’

အ၀ဲအတႈစူးကြံဏ အသး ပွဲၚထီဥတနံဥဆ႕က့ၚအလီႈန႔ဥ မၚ၀ဲ တႈသ့ဥနီႈတနံဥပွဲၚထီဥ ဖဲလ႕ (Treviso) တႈလီႈယ တႈဆါဟံဥ  ဒီး ဖဲန႔ဥ ပဏတ့ႈ၀ဲ ḁḁတႈသ့ဥနီႈ အလ႕ႈဘ့ဥဘဥḂḂ တခါ ဖဲန႔ဥလီၚ’ အါနံဥ အါလါ လ႕တႈလီႈအံၚ အပူၚ ပွၚသ့ဥတဖဥ အတူႈဘဥခီဥဘဥ တႈဆူဥတႈဆါသ့ဥတဖဥ တူႈဘဥခီဥဘဥက့ၚ၀ဲ ဒ္အတႈကမဥတအိဥလဲဥ၀ဲဘဥယတႈကိညဥလီၚက့ၚ ခီဖ်ိလ႕ ဖံ၀ါ ဘဲးတံလါ (Sister Bertilla Boscardin) အဃိ ပွၚကမ်႕ဥ သ့ဥတဖဥ ဟဲအိဥဖွိဥရိဖွိဥ သကိး၀ဲ ဖဲ(Treviso) အတႈသြဥခိဥ အပူၚဒီး လ႕ ဘဲးစဲဇဥ (Vicenza) အတႈသြဥခိဥအိဥ၀ဲအလီႈ အံၚယတႈဆူဥတႈဆါသ့ဥတဖဥ ဘဥတႈဎါဘ်ါက့ၚ ခီဖ်ိလ႕ အ၀ဲအတႈထုကဖဥန႔ႈက့ၚ၀ဲ တႈအဃိ တႈလီၚလးသ့ဥတဖဥ အိဥဖ်ါထီဥ၀ဲလ႕ မူခိဥန႔ဥလီၚန႔ဥ ပွၚသ့ဥတဖဥ ပဏပနီႈတူႈလိဏက့ၚ၀ဲဒဥန႔ဥလီၚ’ ဖဲ ၁၉၂၅ အနံဥန႔ဥ အဒူဥဖိထ႕ဖိဒီး ပွၚဆူးဆါ လ႕ အ၀ဲ ကြႈထြဲက့ၚ၀ဲ သ့ဥတဖဥ အမဲဏညါ  အဘဥတႈဒိးန႔ႈဘဥက့ၚ၀ဲ တႈဆိဥဂ့ၚ ဒီး ပတုၚလ႕ ခံကတ႕ႈ ပႈပါ ဎိၚဟဥ (၂၃) ဂၚ တဂၚ ပဏထီဥအီၚဆူ ပွၚစီဆွံ အလီႈအလၚန႔ဥလီၚ’

တႈကြႈထံဆိကမိဥ ḁḁ တႈဆီဥလီၚသး အကစႈခရံဏအံၚ ယလ႕အ၀ဲအတႈမ့ႈတႈတီအဃိ အိဥဖ်ါထီဥထဲလ႕ ပွၚဆီဥလီၚသးသ့ဥတဖဥအမဲဏညါ ဒီး ဘဥတႈကဏတံဏကြံဏအီၚလ႕ ပွၚပဏထီဥထီအသးသ့ဥတဖဥ အအိဥန႔ဥလီၚ’ḂḂ

Add new comment

5 + 6 =