စီဆွံ ခရဏစပ့ဥ ဒီး ခရံဏစပ့ဥနံၚဎဥ လါအီၚကတိဘ႕ဥ ၂၅ သီ

St.Crispin and Crispinian Martyrs (AD – 307) 25 October

စီဆွံ ခရဏစပ့ဥ ဒီး ခရံဏစပ့ဥနံၚဎဥ လါအီၚကတိဘ႕ဥ ၂၅ သီ

၀့ႈရိမ့ဥ မၚထူရၚယပွၚဒူပွၚဃိၚယ(၂)ဂၚ အံၚ အိဥဖ်ါထီဥ၀ဲဖဲ နံဥခံကဎၚဖိး အဘ႕းစ႕ၚ အကတီႈ စံဥတဲၚတဲလီၚ တႈဘဥဃး တႈစူႈနဏ အဂ့ႈ ဒီး လဲၚတုၚဃီဥ၀ဲ လ႕ (Gaul) အပူၚန႔ဥလီၚ’ အ၀ဲသ့ဥတဖဥ ဘဥတႈကိးက့ၚ အီၚလ႕ ဒီပုႈ၀ဲႈဒီး အိဥဖ်ဲဥထီဥက့ၚ၀ဲလ႕ ပွၚဒိဥတူႈအဒူဥအထ႕ အပူၚန႔ဥလီၚ’ အ၀ဲသ့ဥတဖဥ န႔ဥ အိဥဂ႕ႈ အိဥက်႕ၚ၀ဲဖဲ (Soissons) အပူၚ ဒီး သိဥလိနဲဥပေးန႔ဥ က့ၚ အ၀ဲသ့ဥတဖဥ ဘဥဃး တႈစူႈတႈနဏ အဂ့ၚလ႕ ပွၚအါဂၚ အဂီႈန႔ဥ လီၚ’ ဖဲလ႕ မုႈနၚအဆ႕ကတီႈန႔ဥ ကြႈလိကြႈဒိးက့ၚ စီၚပီလူး ဒီး ဖံးမၚက့ၚ၀ဲတႈလ႕ တႈဆး ခီဥဖံးအလီႈန႔ဥလီၚ ပွၚလ႕ အသူဥအသးဆူဥလ႕ အကမၚ၀ဲ တႈဘူဥတႈဘါ သ့ဥတဖဥ ဒိကနဥ က့ၚ အ၀ဲ သ့ဥ အတႈသိဥတႈသီ တႈနဲဥက်ဲ သ့ဥတဖဥ လ႕အ၀ဲသ့ဥအတႈအိဥမူ အပူၚယ အါဒဥတႈ အတႈဟ့ဥလီၚ က့ၚ အတႈထူးတႈတီႈ ယတႈသူဥက့ၚသးက့ၚတအိဥယသ့ဥညါက်ဲစ႕ၚ ဘူဥထူဘါဎြၚယ အိဥမံသူဥမံသးက့ၚလ႕ ဟီဥခိဥ အတႈထူးတႈတီႈ သ့ဥတဖဥ အဖီခိဥယ တႈမၚ အသးသ့ဥတဖဥ အံၚ လီၚဆီလီၚလး ၀ဲ ဒိဥမးလီၚ’ အ၀ဲသ့ဥတႈထုးဂံႈထုးဘါ အတႈက်ဲၚစ႕ၚသ့ဥတဖဥ အိဥထီဥ၀ဲဒီး တႈမၚန႕ၚ လဲၚခီဖ်ိ အါအါ ဂီႈဂီႈ ဒီး ပွၚအါ ဂၚသ့ဥတဖဥ စူႈနဏက့ၚ၀ဲခရံဏဒီး လဲလိၚကြံဏ အသးဆူ ခရံဏအပူၚ အါအါဂီႈဂီႈန႔ဥလီၚ’

စီၚပၚမဲးစံၚမံၚဎၚ တခ်ဳးဟဲထီဥ ဒ္၀ဲ အကတီႈ ပွၚလ႕ အထီဒါ အတႈတ႕ႈထီဥ သ့ဥတဖဥ ပဏထိဥ ၀ဲအခါ အ၀ဲသ့ဥ တဖဥ ဖံးမၚက့ၚ၀ဲ အတႈမၚတႈသးခုကစီဥ အတႈဖံးတႈမၚ န႔ႈက့ၚ၀ဲ အါနံဥ အါလါ န႔ဥလီၚ’ စီၚပၚ န႔ဥ ပွၚခရံဏဖိသ့ဥတဖဥ အတႈသူဥမံသးမံ တအိဥထီဥက့ၚ၀ဲ သ့ဥတဖဥ ဟ့ဥထီဥအကလုႈလ႕ အက လဲ လိဏန႔ႈက့ၚ၀ဲလ႕  (Rictius Varus)အမဲဏညါန႔ဥလီၚ’ အ၀ဲန႔ဥ သးအိဥမၚအ႕မၚနး၀ဲ ဒီး ဆီဥလီၚသံအ၀ဲသ့ဥ လ႕ထံအက်ါဘဥဆါ လ႕အ၀ဲသ့ဥအဖီခိဥ အတႈက်ဲစ႕ၚသ့ဥတဖဥ တသ့အိဥထီဥက့ၚ၀ဲ ဒဥဘဥန႔ဥလီၚ’ လ႕တႈသူဥလီၚသးလီၚ ဒီး တႈသူဥဒိဥသးဖ်ိး အါတလ႕ ၀ဲ အဃိ စံးလီၚ၀ဲဆူ တႈလီႈလ႕ ပွၚကတဲဏကတီႈ န႔ဥ အ၀ဲသ့ဥဂီႈ မ့ဥအူ ပူၚ ဒီးမၚသံလီၚက့ၚအသးတႈကစႈန႔ဥလီၚ’ ပတုၚလ႕ ခံကတ႕ႈ မဲဥစံးဘံးဎၚ ဟ့ဥလီၚ တႈကလုဏ လ႕ အကမၚသံက့ၚ အ၀ဲသ့ဥ ဒီဥတဲဏကြံဏ အကိဏန႔ဥလီၚ’

ပတုၚလ႕ ခံကတ႕ႈ လ႕အတႈသြဥခိဥ အဖီခိဥ သူဥထီဥန႔ႈက့ၚ တႈဘါသရိဥတဖ်႕ဥ န႔ဥ၀ံၚယ စီဆွံ (Eligius) န႔ဥ ကဎ႕ကဎဲ ထီဥန႔ဥ က့ၚ အ၀ဲသ့ဥ အတႈသြဥခိဥန႔ဥလီၚ’  အ၀ဲသ့ဥ န႔ဥ မ့ႈပွၚလ႕ အမၚစ႕ၚ ပွၚ ဆးခီဥဖံးဖိ သ့ဥတဖဥန႔ဥလီၚ’

တႈကြႈထံဆိကမိဥ းးးး သးလ႕အအိဥ၀ဲဒီး တႈသးလီန႔ဥ ထံဥန႔ႈက့ၚ၀ဲ တႈဘ်႔တႈဘွီဥယ လ႕တႈသူဥဖွံသးဖွံ အဃိ တႈမႏုၚတမံၚမး တႈဘွံးသူဥဘွံးသး တအိဥထီဥ၀ဲဘဥယ လ႕တႈဆီဥလီၚသူဥဆီဥလီၚသး အဃိ တႈမႏုၚတမံၚမး ဆီဥသနံး အီၚတသ့န႔ႈက့ၚ၀ဲ ဒဥဘဥန႔ဥလီၚ’

Add new comment

4 + 4 =