တႈကစီႈ

Monday, March 08, 2021

ဖဲ၂၀၂၁ လါမးရွ္ ၈ သီ ဂီၚခီ အကတီႈ လ႕၀့ႈမေံးကေံနါယ အီဥနါလီႈက၀ီၚအပူၚ ပွၚကမ်႕ဥဖိသ့ဥတဖဥ အိဥဖွိဥ၀ဲ တႈလီႈ သုးဖိ ဒီး ပ႕ၚကီႈ သ့ဥတဖဥ မၚလီၚဖး မၚလီၚျပံလီၚျပါ ၀ဲတႈကစီဥ

Monday, March 08, 2021

တႈအိဥဖွိဥကရ႕လ႕ကီႈ Iraq အပူၚ ဆ႕မၚဃုဏတႈဒီး တႈဘူဥတႈဘါအဂုႈအဂၚ လ႕တႈဖံးတႈမၚတႈလ႕ တႈမုဏတႈခုဥအဂီႈအဂ့ႈ ပႈပါဖရဥစ့း စံး၀ဲနဥ့လီၚ’

Friday, March 05, 2021

ပႈပါအတႈလုႈထီဥ၀ဲတႈလုႈမံးဆါအံၚ ကမ့ႈ၀ဲဖဲ လါမႈရွး ၁၄ သီ အိဥဘွံးနံၚယ ဖဲဂီၚခီ၀့ႈရိမ့ၚ ၁၀း၀၀ နဥရံဥအကတီႈယ ဒီးမ့ႈ၀ဲ ၅:၀၀ နဥရံဥ ကီႈ Philippines ဟါလီၚခီအကတီႈနဥ့လီၚ’ Cardinal Luis Antonio Tagle လ႕အမ့ႈ ပွၚပ႕တႈဆွ႕တႈ ဘဥဃးဒီးတႈရၚလီၚတႈသးခုအကစီဥ ကမၚလၚမၚကပီၚဃုဏသကိးတႈနဥ့လီၚ’

Thursday, March 04, 2021

ပႈပါအိဥသ့ဥနီဥထီဥ၀ဲ ကီႈ Iraq အထံဖိကီႈဖိသ့ဥတဖဥ အိဥခိးကြႈလႈ၀ဲ ပႈပါဎိၚဟဥပီလူးခံဂၚတဂၚ အတႈကလဲၚတုၚ၀ဲဆူထံကီႈအံၚအပူၚဘဥဆဥ က်ဲတအိးထီဥအသးလ႕ အကလဲၚတုၚ၀ဲအဂီႈဘဥနဥ့လီၚ’ ပတဘဥမၚဟးဂီၚ ပွၚကမ်႕ဥဖိသ့ဥတဖဥအသူဥအသး ခံဘ်ီတဘ်ီဘဥအဂ့ႈ စံး၀ဲယ

Thursday, March 04, 2021

မ႕နဥ့ဆီဥခံ၀ဲ ဘီမုႈအါဘ့ဥကရ႕ကရိသ့ဥတဖဥ ဒ္သိးအကမၚတႈလီၚတံႈလီၚဆဲး ဒ္သိးကီႈပဎီၚထံဖိကီႈဖိ အတႈကြႈစိမုႈလႈတႈသ့ဥတဖဥ အသုတဘဥလီၚမဥကြံဏ၀ဲလ႕ တႈမၚဆူဥမၚစိအဃိအဂီႈနဥ့လီၚ’

Monday, March 01, 2021

တႈအိဥခူသူဥအလီႈနဥ့လီၚ’ ဒ္သိးအကဖီဥနႈ့ဒီးကတီႈ၀ဲဖ့်၀ဲ ပွၚသ့ဥတဖဥအံၚအဂီႈ ဖဲပွၚသုးဖိဒီးဂ႕ၚကီႈသ့ဥတဖဥ လဲၚႏုဏလီၚ၀ဲဆူ တႈဎါဘ်ါပွၚဆါတႈလီႈအခါ Sr. Rose Lasang Nu Tawng လ႕အမ့ႈ၀ဲ ပွၚဖံးတႈမၚတႈဖဲ တႈဎါဘ်ါပွၚဆါတႈလီႈအံၚယ မ့ႈစ့ႈကီး St. Francis Xivior ဖံ၀ါအကရ႕ဖိတဂၚယ အိဥဆ႕ထ႕ႈ၀ဲလ႕ ပွၚသုးဖိဒီးဂ႕ၚကီႈသ့ဥတဖဥအမဲဏညါ ဒီးစံး၀ဲဒ္သိး အသုတမၚနးမၚဖွီဥ ပွၚကမ်႕ဥဖိသ့ဥတဖဥအဂီႈနဥ့လီၚ’

Photo courtesy of: Aleteia
Saturday, February 27, 2021

ပွၚန႔ႈစိန့ႈကမီၚ ပွၚမိၚစလံၚဖိသ့ဥတဖဥ အ၀့ႈလ႕အမ့ႈမိၚစူ၀့ႈ လ႕အဘဥတႈမၚဟးဂီၚအီၚအံၚ ခရံဏဖိဒီးပွၚမိၚစလံၚ ဖိသ့ဥတဖဥ ပဏဖွိဥထီဥအသးဒီး က့ၚတ့ထီဥဘွီထီဥက့ၚ၀ဲ

Friday, February 26, 2021

ကီႈမလ့ရွါသီခါကရ႕ခိဥသ့ဥတဖဥ စံး၀ဲလ႕ ပွၚသုးလီႈသုးက်ဲဒီး မ့ႈလ႕ထံရူႈကီႈသဲးတႈအိဥအသးအဃိ ပွၚလ႕အက်ဲးစ႕ၚဃုထံဥနႈ့တႈအိဥသဒ႕အလီႈသ့ဥတဖဥ မ့ႈပွၚသ့ဥတဖဥလ႕အဘဥဒိဘဥထံး၀ဲယ ဒီးႀက႕းလ႕ပွၚထံဥသ့ဥညါတူဥလိဏအီၚဒ္ ပွၚကညီသ့ဥတဖဥအသိး လ႕တႈသးကညီၚ တႈသူဥအိဥသးအိဥ ဒီးတႈအဲဥတႈကြံအဖီခိဥနဥ့လီၚ’

Photo courtesy of: (RVA News)
Thursday, February 25, 2021

တႈပဏလီၚလ႕ႈခ႕ဥသန႕ႈလ႕ တႈသူဥထီဥ လ႕အမံမ့ႈ၀ဲ House of one in Berline အံၚ ကမ့ႈ၀ဲဖဲ ၂၀၂၁ လါမ့ၚအပူၚနဥ့လီၚ’ တႈသူဥထီဥလ႕အလုႈအပွၚ့ကမ့ႈ၀ဲ ဎူဥရိဥ ၄၇ ကကြဲႈအံၚ ကမ့ႈ၀ဲ ခရံဏဖိအတႈဘါသရိဏယ ပွၚမူႈစလ့ႈဖိသ့ဥတဖဥအတႈဘါလီႈ ဒီးပွၚဎူဒၚဖိသ့ဥတဖဥ အဘူဥဘ်ီဥယ လ႕နဥ့အမဲဏညါ ကအိဥ၀ဲဒီးတႈလီႈလ႕ တႈအိဥဖွိဥထံဥလိဏသးအဂီႈနဥ့လီၚ’

Thursday, February 25, 2021

ပႈပါ ဟ့ဥကူဥ တႈဒီး စံး၀ဲ တဘဥစးထီဥ ကတိၚခီဆ႕လိဏသးဒီး မုဥကီၚလံႈ မ့တမ့ႈ တႈလ့ပစီ တႈကြဲန႔ႈလြဲန႔ႈတႈတဂ့ၚ