တႈကစီႈ

Friday, March 24, 2023

သီခါ  Fr.James Myo Min Htwe တႈကဲထီဥသီခါ အဆိကတ႕ႈအတႈစံးဘ်ဳးစံးဖွိဥတႈလုႈမံဥဆါ

သီခါ  Fr.James Myo Min Htwe တႈကဲထီဥသီခါ အဆိကတ႕ႈအတႈစံးဘ်ဳးစံးဖွိဥတႈလုႈမံဥဆါ ဘဥတႈမၚအီၚဖဲ ၂၀၂၃ လါမဏရွး ၂၁သီ ဂီၚခီ ၈း၀၀ နဥရံဥ အဆ႕ကတီႈ ဖဲ မီလ့ သ၀ီ တႈဘါသရိဥ လ႕ ညီၚတိ ၀့ႈတကူဥတလးပ႕လီႈက၀ီၚဖးဒိဥအပူၚန႔ဥလီၚ’

ဖဲတႈစံးဘ်ဳးစံးဖွိဥအတႈလုႈမံဥဆါ ၀ံၚအလီႈခံ တႈပိးထြဲသ့ဥတဖဥ မ့ႈ၀ဲ တႈမၚလၚကပီၚ၀ဲ သီခါ Fr.James Myo Min Htwe ဃုဏဒီး အသးကိးလ႕ အကဲထီဥသီခါ တနံၚဃီ ဒီး အီၚ သ့ဥတဖဥ လ႕တႈသူဥ၀ံၚသးဆ႕ တႈဟ့ဥမၚစ႕ၚ၀ဲ တႈမၚဘူး အတႈရဲၚတႈက်ဲၚအိဥထီဥ၀ဲဒဥန႔ဥလီၚ’

Friday, March 24, 2023

တႈကိႈခါတႈမၚလိလ႕ ဖိသဥသ့ဥတဖဥအဂီႈ တႈကစီဥ

တႈကိႈခါတႈမၚလိလ႕ ဖိသဥသ့ဥတဖဥအဂီႈ ဘဥတႈစးထီႈမၚ၀ဲဖဲ လါမႈရွး ၁ သီဒီး ကမ့ႈ၀ဲတုၚလ႕ လါမႈရွး ၃၁ သီ ဒီးမ့ႈ၀ဲဖဲ ၀့ႈတကူဥသီခါကရ႕ခိဥအတႈပ႕ယ ပွၚစီဆွံစီၚပ့းႀတဴးဒီးစီၚပီလူးတႈဘါသရိဏ ကရ႕ႈပူၚ ဖဲန႕မူလူႈယ ၀့ႈအ့စ့ဥ န႔ဥလီၚ’

ဖဲတႈမၚလိအံၚအပူၚ သရဥသရဥမုဥလ႕ သိဥလိဖိသဥသ့ဥတဖဥ အိဥ၀ဲ တဆံသ႕ဂၚယ ဖိသဥသ့ဥတဖဥခဲလ႕ဏ အိဥ၀ဲအဂၚဃုဆံ န႔ဥလီၚ’ လ႕ဖိသဥအဂၚဃုဆံအံၚအက်ါ ဘဥတႈနီၚဖးအီၚသ႕ဖု န႔ဥလီၚ’ တ႕တဖုမ့ႈ၀ဲ ဖိသဥလ႕ အဒိးန႔ႈဘဥတ့ႈလံ တႈဟ့ဥဆူဥထီဥ နီႈသးစီဆွံအဂံႈအဘါ သ့ဥတဖဥယ ခံဖုတဖုမ့ႈ၀ဲ ဖိသဥလ႕အကဒိးန႔ႈ ကိဥဘူဥစီဆွံ အဆကတ႕ႈတဘိီ်သ့ဥတဖဥ ဒီး သ႕ဖုတဖုမ့ႈ၀ဲ ဖိသဥဆံး သ့ဥတဖဥ န႔ဥလီၚ.

Thursday, March 23, 2023

တႈမၚ၀ဲဒဥအမူးဖဲ ၁၉.၃.၂၀၂၃ အနံၚမုႈဟါလီၚ ၆း၀၀ အတီႈပူၚ ရဲဥလီၚ၀ဲအသးဒီး ဟ့ဥ၀ဲဒဥတႈဆိဥဂ့ၚ ပွၚစီဆွံပီတႈဂီၚစိးပ်ၚ စးထီဥ၀ဲတႈရဲဥတႈက်ဲၚန႔ဥလီၚ.

Tuesday, March 21, 2023

ပႈပါဖရဥစ့း ပဏဖ်ါထီဥ၀ဲ အတႈပဏဘူးအသးဒီး ကီႈ Ecuador အထံဖိကီႈဖိသ့ဥတဖဥ ဒီး ကတိၚတႈလီၚတံႈလီၚဆဲး ဒီးစံး၀ဲလ႕ အထုကဖဥနႈ့တႈလ႕ ပွၚလ႕အသံတ့ႈလံ၀ဲ ဒီးဘဥဒိဘဥထံး၀ဲသ့ဥတဖဥအဂီႈ နဥ့လီၚ’

Tuesday, March 21, 2023

ပဥတံဥကဥ ပဏကတုဏကြံဏ၀ဲဒဥအ၀ဲဲၚလီႈ လ႕ကီႈ နံဥကဥရၚကူးဧၚ ဖဲလါမးရွး ခီဖ်ိလ႕ နံဥကဥရၚကူးဧၚ အပဒိဥဃ့ထီဥ၀ဲအဃိန႔ဥလီၚ.

Friday, March 17, 2023

ဖဲတႏြံအံၚအကတီႈ ပႈပါဖရဥစ့း ကတိၚဆူဥထီဥတႈ ဘဥဃးဒီး တႈဘူဥတႈဘါသ့ဥတဖဥ အကါဒိဥ၀ဲလ႕ တႈမၚဆူဥထီဥ ဒီပုႈ၀ဲႈအတႈကဲ ဖဲအထံဥလိဏအသးဒီး ပွၚဘူးဒးဖိအသီခါလ႕ကီႈ Taiwan သ့ဥတဖဥ ဖဲလါမႈရွး ၁၆ သီအမုႈနံၚ အကတီႈနဥ့လီၚ’

Thursday, March 16, 2023

ပါပါ ဒုးကဲထီဥဝဲဒဥ နၚကေံရံဎါ အသီခါကရ႕ႈခိဥ Archbishop Fortunatus Nwachukwu လ႕ကဟံမူဒါဒ္နဲႈရြဲႈ လ႕အမ့ႈတႈမၚဒိဥထီဥလဲၚထီ တႈရၚလီၚတႈသးခုကစီဥတႈမၚအဂီႈန႔ဥလီၚ.

Thursday, March 16, 2023

ပါပါလ႕အနံဥဆဲးဆ႕အနံၚအံၚန႔ဥ ဃ့န႔ႈ၀ဲတႈဟ့ဥလ႕အမ့ႈတႈမုဏတႈခုဥ ဖဲနံၚအအံၚ ဒီးစံး၀ဲဒဥ ပလိဥဘဥတႈမုဏ တႈခုဥန႔ဥလီၚ.

Wednesday, March 15, 2023

ကီႈအ့ရွ႕ဥ အသီခါကရ႕ႈခိဥသ့တဖဥ အတႈကရ႕ကရိ အတႈအိဥဖွိဥအလံဏထုးထီဥရၚလီၚလ႕အမ့ႈ -ပကလဲၚ တပူၚဃီဒ္ပမ့ႈ ပွၚကညီလ႕ကီႈအ့ရွ႕ဥတဖဥ- န႔ဥ ကဘဥတႈရၚလီၚအီၚလ႕ကလံၚက်ါဖဲ လါမးရွး ၁၅ သီအနံၚ ဖဲကီႈအ့ဒံဎဥ အနီဥထိဥ ဟါလီၚခီ ၄း၀၀နဥရံဥန႔ဥလီၚ. (17:30 Bangkok Time or 18:30 Manila Time)

Monday, March 13, 2023

Monsignor  အခီပညီန႔ဥ မ့ႈ၀ဲဒဥ လ႕တႈအိဥဖွိဥအဂီႈ  တႈဖံးတႈမၚလ႕ အလီၚလိႈလီၚလးဒီးမ့ႈစ့ႈကီး၀ဲ သီခါလ႕ အသ့ပဲဏဖးနီၚဖးလီၚအနီႈကစႈအသး သ့လီၚတံႈလီၚဆဲးတဂၚ အဃိ ပႈပါဖရဥစ့ဥ ဟ့ဥလီၚ၀ဲ ခိဥဖးလ႕အလီၚဆီ န႔ဥလီၚ. တမ့ႈ၀ဲ တႈဟ့ဥ တႈခြဲးတႈဎဏ တႈကဟုကညီဥခါဘဥဒီး မ့ႈ၀ဲဒီး ႀက႕း၀ဲလ႕ ပွၚကဘဥမၚလၚကပီၚ အီၚ န႔ဥလီၚ’