တႈကစီႈ

Wednesday, October 20, 2021

တႈမၚတႈသးခုကစီဥ အတႈဖံးတႈမၚ ကဒိဥထီဥလဲၚထီဥအဂီႈ တႈကဟ့ဥတႈသိလိဥ တႈဒုးသ့ဥညါနႈပ႕ႈ တႈကစီဥ

တႈမၚတႈသးခုကစီဥ အတႈဖံးတႈမၚ ကဒိဥထီဥလဲၚထီဥအဂီႈ တႈကဟ့ဥတႈသိလိဥ တႈဒုးသ့ဥညါနႈပ႕ႈ တႈရဲဥတႈက်ဲၚန႔ဥ တႈကမၚအီၚဖဲ လါအီးကထိဘ႕ဥ ၂၄ သီ မုႈဃ့ႈလီၚ ၃း၀၀ နဥရံဥ ဒီးတုၚလ႕ ၄း၃၅ မံးနံး အဆ႕ကတီႈန႔ဥလီၚ.

တဂ့ႈမိႈပွႈအခီဥတီတ႕ - တႈလ႕ပကဘဥပဏသူဥပဏအသးအဒိဥလ႕ မုႈအဆါတနံၚအံၚဒီးဆ႕ကတီႈလ႕ ကဟဲ တႈမၚတႈသးခုကစီဥအတႈမၚ (Mission Priority: Today and Tomorrow) တႈဂ့ႈခိဥတီအ၀ဲအံၚ ဘဥတႈစံးကတိၚသိဥလိအီၚလ႕ ၀့ႈတကူႈကဲးသလံးတႈအိဥဖွိဥ သီခါကရ႕ႈခိဥ John Saw Yaw Han န႔ဥလီၚ.

Tuesday, October 19, 2021

 

ဟီဥခိဒီဘ့ဥ ပွၚဖိသဥ တကကြဲႈ ဃ့ထုကဖဥ၀ဲဒဥ ဖဲနဏစီဆွံ

ဖိသဥတဖဥ အတႈထုကဖဥ ဖဲနစီဆွံအံၚ ဘဥတႈမၚအီၚဖဲ လါအီးကထိဘ႕ဥ ၁၈ သီ အနံၚန႔ဥလီၚ.

ကီႈပဎီၚဒီတဘ့ဥ ကဲးသလံးတႈအိဥဖွိဥတဖဥ ရဲဥက်ဲၚတီခိဥရိဥမဲ၀ဲဒဥ တႈထုကဖဥ ဖဲစီဆွံအံၚလ႕ ဖိဒံဖိသဥသ့ဥတဖဥ ဒီးပွၚဘါဎြၚဖိသ့ဥတဖအဂီႈ  လ႕ကပဏဃုဏလ႕ တႈထုကဖဥအံၚအပူၚန႔ဥလီၚ.

Monday, October 18, 2021

ပါပါဖရဥစ့းစ္ ကထံဥလိဏအသးဒီး အမဲရကဥကီႈခိဥ ဖဲ လါအီးကထိဘ႕ဥ ၂၉ သီ တႈကစီဥ

ဒ္ကီႈအမဲရကဥ White House အတႈထုးထီဥဘိးဘဥရၚလီၚအသိး ကီႈခိဥ ဎိဘၚဒ့ၚ ဒီးအမ႕ၚ ကလဲၚဟး၀ဲဆူ Vatican ဒီးကထံဥလိဏအသးဒီး ပါပါဖရဥစ့းစ္န႔ဥလီၚ.

ဒ္တႈထုးထီဥရၚလီၚအသိး ပါပါဖရဥစ့းဒီး ကီႈခိဥ ဎိဘၚဒ့ၚ န႔ဥ ကတ႕ဥပီဥကိး၀ဲဒဥတႈလ႕ အဘဥဃးဒီး တႈကမၚကတ႕ႈကြံဏ တႈဆါဘဥကူဘဥဂဏယ ဟီဥခိဥ မူခိဥကလံၚသီဥဂီၚ အတႈဆီတလဲအသး တႈကီတႈခဲယ ကကြႈထြဲ ကဟုကဎဏ ပွၚလ႕အသဥ၀ံၚလီၚဒိတဖဥ ဒီးကကဟုကဎဏ ဒီးပဏကဲ ပွၚကညီအသူးအသ့ဥ အလၚကပီၚ န႔ဥလီၚ. အ၀ဲသ့ဥကဖီဥလိဏအစုဒီးမၚသကိးတႈလ႕ တႈကဃဲဥလီၚက့ၚတႈကီတႈခဲသ့ဥတဖဥအံၚန႔ဥလီၚ.

Saturday, October 16, 2021

ကဲးသလံးဖိဒံဖိသဥလ႕ ကီႈပဎီၚတဖဥ ပဏဃုဏထုကဖဥသကိး၀ဲလ႕ ပွၚဖိသဥ တကကြဲႈလ႕ အဃ့ထုကဖဥ ဖဲနဏစီဆွံ လ႕တႈမုဏတႈခုဥအဂီႈ လ႕ဘဥတႈတီခိဥရိဥမဲအီၚလ႕ Aid to the Church in Need (ACN) ဖဲ လါအီးကထိဘ႕ဥ ၁၈ သီအနံၚန႔ဥလီၚ.

Friday, October 15, 2021

ဟီဥခိဥခ်႕ဒီဘ့ဥ ပွၚပိဏမုဥလ႕အအိဥလ႕ ခိခိဥပွႈလဏက်ါသ့ဥတဖဥ အမုႈနံၚ.

ဒ္တႈလီၚစ႕ၚလီၚသြဲဥအသိး ပွၚပိဏမုဥလ႕ခိခိဥပွႈလဏက်ါသ့ဥတဖဥ လ႕ကီႈပဎီၚအပူၚအံၚ အတႈအိဥမူန႔ဥ မ့ႈ၀ဲဒဥတႈဎိဎိဖိ လီၚ. အ၀ဲသ့ဥတဖဥကြႈဟံဥကြႈဃီဒီး လုႈဒိဥထီဥအဖိအလံၚဒ္သိးဒီး အ၀ဲသ့ဥအတႈနႈပ႕ႈ အတႈသိဥတႈသီအိဥ၀ဲအသိးန႔ဥ လီၚ.

လ႕အက်ါ အအါကတ႕ႈန႔ဥ မ့ႈပွၚသ့ဥတဖဥလ႕ ဖံးတႈမၚတႈဆူဥယ မၚတႈသူဥတႈဖ်းဒီး ဘုဥအီဥ၀ဲ၀ဲဆဥဖိကီႈဖိသ့ဥ  တဖဥန႔ဥလီၚ. လ႕ညါလံၚလံၚ ပွၚပိဏမုဥလ႕ခိခိဥပွႈလဏက်ါသ့ဥတဖဥန႔ဥ မ့ႈပွၚသ့ဥတဖဥလ႕ ဟံး၀ဲမူဒ္လ႕အရ့ဒိဥတခါလ႕အမ့ႈ တႈသူဥတႈဖ်းဒီး မ့ႈစ့ႈကီးပွၚလ႕အမၚတႈဘဥဃးဒီး တႈသူက်ိဥသူစ့တကပၚစ့ႈကီးန႔ဥလီၚ.

Thursday, October 14, 2021

Synod တႈအိဥဖွိဥဖးဒိဥ 2021 – 2023 အတႈပနီဥတႈဂီၚ ဒီးအခီပညီ Vatican ထုးထီဥရၚလီၚ၀ဲ

ဟီဥခိဥဒီဘ့ဥကဲးသလံးတႈအိဥဖွိဥ Synod အတႈအိဥဖွိဥဖးဒိဥ 2021 – 2023 အတႈပနီဥတႈဂီၚ ဒီအခီပညီ ဘဥတႈဖဲဖ်ါထီဥအီၚအဂ့ႈ.

တႈအိဥဖွိဥဖးဒိဥလ႕ အဘဥဃးဒီး ကဲးသလံးတႈအိဥဖွိဥကရ႕ဒီတကရ႕ ၂၀၂၁ - ၂၀၂၃ အဂီႈ တႈဂီၚလ႕ ပထံဥဘဥအီၚ န႔ဥဖ်ါ၀ဲဒ္သိး သ့ဥထူဥသ့ဥဒ့အဂီၚယ မုႈအဂီၚယ ပွၚကညီတဖဥအိဥဖွိဥ လ႕အလြဲႈလီၚဆီလိဏအသး ဒီးလ႕အဖီလဏန႔ဥ ပကထံဥဒီးလံဏက်ိၚသ့ဥတဖဥန႔ဥလီၚ.

Thursday, October 14, 2021

လ႕ဟီဥခိဥဒီဘ့ဥတႈအိဥဖွိဥကရ႕ အသီခါကရ႕ခိဥလီႈက၀ီၚဒိဥဆံးသ့ဥတဖဥအဂီႈ ဒီးလ႕ကီႈပဎီၚ ၀့ႈတကူဥသီခါကရ႕ခိဥလီႈက၀ီၚအဂီႈ စ့ႈကီး တႈအိးထီဥတႈမၚအသးအံၚ မ့ႈ၀ဲဖဲ ၂၀၂၁ အီးကထိဘ႕ဥ ၁၇ သီ အမုႈနံၚနဥ့လီၚ’ တႈမၚအသးအံၚ အတႈပညိဥလ႕အကါဒိဥ၀ဲသ့ဥတဖဥအက်ါမ့ႈ၀ဲ တႈဒိကနဥဒီးနႈဟူဘဥ ပွၚကမ်႕ႈဖိသ့ဥတဖဥ အကလုႈနဥ့လီၚ’ ဒ္သိးပကသ့နႈဟူဘဥ၀ဲ ပွၚကမ်႕ႈဖိသ့ဥတဖဥ အကလုႈအဂီႈ ပွၚခဲလ႕ဏသ့ဥတဖဥ အတႈဖံးဃုဏမၚဃုဏသကိးတႈသ့ဥတဖဥ ဘဥတႈလိဏဘဥအီၚ ဒိဥဒိဥကလဲဥနဥ့လီၚ’

Monday, October 11, 2021

RVA Mobile App န႔ဥ ဟ့ဥနီၚလီၚ ခရံဏကစႈအဂ့ႈဆူ ဟီဥခိဥခ်႕ဒီဘ့ဥ ပွၚကီႈ(အ့ရွ႕ဥ)ဖိသ့ဥတဖဥအအိဥ

RVA Mobile App န႔ဥ ဟ့ဥနီၚလီၚ ခရံဏကစႈအဂ့ႈဆူ ဟီဥခိဥခ်႕ဒီဘ့ဥ ပွၚကီႈ(အ့ရွ႕ဥ)ဖိသ့ဥတဖဥအအိဥ ခီဖ်ိ တႈကတိၚအက်ိဏ ၂၂ ခါန႔ဥလီၚ.

RVA န႔ဥဟ့ဥနီၚလီၚတႈသးခုကစီဥသ့ဥတဖဥလ႕ ကီႈ(အ့ရွ႕ဥ) သီခါကရ႕ခိဥသ့ဥတဖဥ အတႈကရ႕ကရိ(FABC) ဒီး မၚဟူထီဥသါလီၚ ဒီး ပဏဖ်ါထီဥ ခရံဏအတႈသးခုကစီဥ ဆူကီႈ (အ့ရွ႕ဥ) ပွၚကမ်႕ႈဖိသ့ဥတဖဥအအိဥန႔ဥလီၚ.

ဆဲက်ိးဒီး ပွၚကမ်႕ႈသ့ဥတဖဥ ဒီးမၚထြဲကတိၚသကိးတႈ ဒီးတႈဘူဥတႈဘါယ တႈဆဲးတႈလၚ ဒီးပွၚဖွီဥဖိဎဏဖိသ့ဥတဖဥန႔ဥလီၚ.

Sunday, October 10, 2021
  1. ကီႈအ့ရွ႕ဥ ကဲးသလံးသီခါကရ႕ႈခိဥသ့ဥတဖဥအခိဥက်႕ႈ ကဥဒံဥန႕ဥခေ္လ္ဘိဥအတႈကစီဥဖဲတႈထံဥလိဏကတိၚသကိး ဖဲမံးဆါတႈလုႈစီဆွံ၀ံၚအလီႈခံ.10.10.2021

တံၚသကိးသ့ဥသုဧ႕ ဆ႕ဂ့ၚသုလ႕ RVA န႔ဥလီၚ.

ပွဲၚဎဲဒီးတႈသးခု ဒီးဆ႕ဂ့ၚဆ႕၀ါသုကိးဂၚဒဲး ဖဲတႈထံဥလိဏကတိၚ သကိးလ႕ တႈအိးထီဥ RVA Mobile App အံၚန႔ဥလီၚ. ပအိးထီဥတ့ႈလံ App အံၚ ဖဲတႈသ့ဥနီဥမၚလၚကပီၚ ပွၚစီဆွံပါပါဎိၚဟဥခံဆံသ႕ဂၚတဂၚ မံးဆါတႈလုႈစီဆွံအပူၚလံန႔ဥလီၚ.

Sunday, October 10, 2021

Vatican အပူၚ တႈကက့ၚဟ့ဥကဒါက့ၚ တႈခြဲးတႈဎဏလ႕  ပွၚဟးထီဥက့ၚလီၚ ဘူဥထူဘါဎြၚဖိသ့ဥတဖဥ အဂီႈ.

ပါပါ(ျဖဥစ့ဥ)န႔ဥ စးထီဥကဒါက့ၚ တႈမၚတႈထံဥလိဏသးဒီး ပွၚဟးဘူဥထူဘါဎြၚဖိသ့ဥတဖဥ ဒ္လ႕အပူၚကြံဏ မုႈသ႕နံၚ ဟီဥ ခိဥတႈဆါ တခ်ဳးကဲထီဥအသးဒံး ဘဥအခါ ဒ္လ႕ညါအသိး လီၚဘီလီၚမုႈဒိဥမး န႔ဥလီၚ.

အခီပညီန႔ဥ ဒ္လ႕ညါ မုႈသ႕နံၚအတႈ ထံဥလိဏအသးဒီး ပွၚဟးဘူဥထူဘါဎြၚဖိသ့ဥတဖဥ အတႈရဲဥတႈက်ဲၚအံၚ ခီဖ်ိဟီခိဥတႈဆါအ႕အဃိ ဘဥတႈပတုဏဃဏအီၚ ခဲ အံၚတဆီဘဥဆီ က့ၚအိဥကဒါက့ၚ ဆွဳဥဆွဳဥဘွဲဥဘွဲဥယလီၚဘီလီၚမုႈ ဒ္လ႕ညါအသိးန႔ဥလီၚ.