St.Columban စီဆွံ ကိဥလဥဘး အမုႈဘူဥနံၚ လါနိဥ၀့ဘ႕ဥ ၂၃ သီ

St.Columban စီဆွံ ကိဥလဥဘး အမုႈဘူဥနံၚ လါနိဥ၀့ဘ႕ဥ ၂၃ သီ

စီဆွံ ကိဥလဥဘး( Columban) အိဥဖ်ဲဥထီဥ၀ဲဖဲ ၅၄၅ အနံဥန႔ဥလီၚ’ဖဲလ႕ အသူဥဘီဥသးစႈ အဆ႕က တီႈ ဆ႕ဥမဲဏဘဥ၀ဲ တႈလ့ပစီ ဘဥဃး တႈစီတႈဆွံ နးနးကလ႕ဏန႔ဥလီၚ’ ဒ္သိးလ႕ အပူၚဖ်ဲး၀ဲလ႕ တႈလ့ ပစီအံၚအဂီႈ ဟးထီဥကြံဏလ႕ အထံအကီႈ အပူၚန႔ဥလီၚ’အ၀ဲလဲၚ၀ဲဆူ ကီႈဘဲကလါဒ့းစ္ အတႈသိဥလိဒုးကဲ ထီဥသီခါအကေိန႔ဥလီၚ’

လ႕ခံ မ့ႈလ႕ ကီဥက႕ႈ (Comgall) အတႈဟ့ဥခြဲးဎဏဒီး ကိဥလဥဘး ကလဲၚမၚ၀ဲ တႈသးခုကစီဥ အတႈဖံး တႈမၚဃုဏဒီး ၁၂ ဂၚ ဒီး လဲၚ၀ဲဆူ (Comgall) ၀့ႈန႔ဥလီၚ’ သီခါသ့ဥတဖဥ အံၚ မ့ႈလ႕ အတႈအိဥမူ စီ၀ဲဆွံ၀ဲ ဒီး အတႈစံးတဲၚတဲလီၚသ့ဥတဖဥ အဃိ အမံၚဟူသဥဖ်ါထီဥ၀ဲ တုၚဃီဏဆူ ဘဥဂဥဒံး (Burgandy) အစီၚပၚ ဂဥပလၚမူစ္ (Guntramus) အအိဥ ဒီး အ၀ဲသ့ဥတဖဥ ဘဥတႈကြဲမုဏ၀ဲ ဆူ စီၚပၚအံၚအထံအကီႈန႔ဥလီၚ’ ဖဲန႔ဥ ကိဥလဥဘး သူဥထီဥဘွီထီဥ၀ဲ (Luxeuil) အသီခါ ကေိလ႕ အမံၚဟူသဥဖ်ါထီဥ၀ဲ တဖ်႕ဥန႔ဥလီၚ’ တႈအံၚကဲထီဥ၀ဲ မိႈပႈ လ႕ အကဎၚ သ့ဥတဖဥ အသီခါကေိန႔ဥလီၚ’ ဖဲလ႕ ဆ႕ကတီႈလ႕ ကီႈဎူၚရပၚ အိဥ၀ဲလ႕ တႈခံးသူ အဆ႕ကတီႈအခါန႔ဥ ဘဥဃးတႈဘူဥတႈဘါ ဒီး စဲးဖီကဟဥအတႈဖံးတႈမၚယ ဖဲန႔ဥ ဖံးမၚက့ၚတႈ အါဒဥတႈဆူ တႈဘူဥတႈဘါ တကပၚ အါအါဂီႈဂီႈ န႔ဥလီၚ’ ကိဥလဥဘး စးထီဥပဏဖ်ါထီဥ၀ဲ တႈသိဥဘ်႕ န႔ဥ မ့ႈတႈသိဥဘ်႕လ႕ အဃံးတ့ႈ၀ဲတမံၚန႔ဥလီၚ ပတုၚလ႕ ခံကတ႕ႈ အ၀ဲကဲထီဥ၀ဲ လ႕ ဖရဥ တလးပ႕သ့ဥတဖဥ အတႈထီဒါအီၚန႔ဥလီၚ’ ဒ္သိး အကကဟုကဎဏန႔ႈက့ၚ ကလုဏအလုႈအလဥ သ့ဥတဖဥ အဂီႈ တခ်ဳးလ႕ တႈအိဥဖွိဥဖးဒိဥ (Synod) စးထီဥ၀ဲ ဒ္ဘဥအဆ႕ကတီႈ ဘဥတႈကိး ဒီး ဟ့ဥပလီၚက့ၚအ ၀ဲန႔ဥလီၚ’

ဖဲန႔ဥ လ႕ကိဥလဥဘး အဂီႈ တႈဂ့ႈကီအိဥထီဥအါထီဥ၀ဲဒဥန႔ဥလီၚ’အ၀ဲန႔ဥ မ့ႈလ႕ ဘဥဂႈဒံး (Bergandy) ခံဂၚတဂၚ (Rheodoric) အတႈပဏဒ့ဥပဏကမဥလ႕ အဖီခိဥ အဃိသတး ဒီး အတႈဒိးန႔ႈဘဥ၀ဲ အမံၚလၚသး ကပီၚဟးဂီၚကြံဏ၀ဲဒဥန႔ဥလီၚ’ အ၀ဲဃုဏဒီးအဒီပုႈ၀ဲႈ (Irise) အသီခါသ့ဥတဖဥ ဘဥတႈ ဟီထုးထီဥကြံဏအ၀ဲ သ့ဥဒီး က့ၚက့ၚ၀ဲဆူ အဲဥဎဥလဥ ဖဲ(၆၁၀)အနံဥန႔ဥလီၚ’မ့ႈလ႕ မူခိဥကလံၚ သီဥဂီၚ တဂ့ၚ၀ဲ အဃိသတးဒီး ကဘီအံၚ ၀ံးတရံးအသး၀ံၚ လဲၚတုၚ၀ဲဆူ အီဥစတံဎါ သံးအိဥဒိဘး (Theodobart) ခံဂၚတဂၚ အရူ အပူၚဒီး သီခါသ့ဥတဖဥ ဟံန႔ႈဘဥ၀ဲ တႈန႔ႈသါ ဖဲ တႈလီႈအံၚ အပူၚန႔ဥလီၚ’ ဘဥကဥဒံး သံဥအိဥဒိရဲးစ္  အံၚ ပတုၚ လ႕ အပ႕ဘဥက့ၚ၀ဲ တႈလီႈအံၚ အဂီႈ တူႈလိဥန႔ႈက့ၚ ၀ဲ တႈလီႈအံၚ အတႈထံဥ တႈဆိကမိဥ သ့ဥတဖဥ ၀ံၚ စံးတဲၚတဲလီၚက့ၚ၀ဲတႈန႔ဥလီၚ’

ကိဥလဥဘး အံၚ လဲၚခီဂႈ၀ဲ (Alps) အကစ႕ႈ၀ံၚ လဲၚတုၚ၀ဲဆူ ၀့ႈမံၚလဥ ၀ံၚ ဒီး ဖဲန႔ဥ  (Lomburels) တႈလီႈ စီၚပၚ (Agillalph) တူႈလိဥသဂ႕ႈ က့ၚအီၚန႔ဥလီၚ’ဖဲန႔ဥ အသးအနံဥအလါ အိဥထီဥ၀ဲ အနံဥ (၇၀) ဘဥဆဥ မၚစ႕ၚ၀ဲ လ႕ ကသူဥထီဥ ဘွီထီဥ သီခါ အကေိ ဖဲလ႕ တႈလီႈ အံၚ အပူၚ အဂီႈ မၚစ႕ၚက့ၚ၀ဲ တႈန႔ဥ လီၚ’ ကိဥလဥဘး အံၚ ဒ္အမံၚ ပွၚတဂၚလ႕ အကဘဥဟံန႔ႈက့ၚ မူဒါလ႕ သံဥအိဥဒိရ့းစ္ အလီႈအံၚတဂၚ ဘဥတႈ ကိးဃီဥက့ၚအီၚဆူ ကီႈဖရဥစ္ အပူၚဘဥဆဥ အ၀ဲ တက့ၚက့ၚ၀ဲ ဒဥဘဥန႔ဥလီၚ’ ဘဥဆဥ မ့ႈလ႕ စီၚပၚ အတႈအံၚက့ၚကြႈထြဲ ကဟုကဎဏအီၚ အဃိ ဃ့ကညး၀ဲလ႕ အကဖံးစ႕ၚမၚစ႕ၚ တႈလ႕ လဥဆူအံၚ သီခါ အကေိအပူၚန႔ဥလီၚ’ တနံဥပွဲၚထီဥ၀ံၚ အလီႈခံ ဖဲ(၆၁၅) နံဥ လါအီဥကတိဘ႕ဥ (၂၃) သီအနံၚန႔ဥမံမုဏအသးလ႕ခရံဏပူၚန႔ဥလီၚ’

Add new comment

10 + 3 =