Saint Polycarp (ပွၚစီဆွံ စီၚပီးလံၚကး) “၁၅၅

 Saint Polycarp (ပွၚစီဆွံ စီၚပီးလံၚကး) “၁၅၅

စီဆွံ စီၚပီးလံၚကး မ့ႈပွၚတဂၚလ႕ အခီဖ်ိလ႕ စီဆွံ စီၚဎိၚဟဥ ပွၚကြဲးတႈ တဂၚ အဃိ အ၀ဲ ကဲထီဥ၀ဲ ပွၚခရံဏဖိတဂၚ အမဲဏညါ  ဘဥတႈပဏထီဥအီၚလ႕ ၀့ႈ(ဆမုရန) (Bishop of Smyrna) အတလးပ႕ တပါအသိး န႔ဥလီၚ’ အပ်ဲႈ အဘီဥ တဂၚလ႕ အမ့ႈ၀ဲ အံၚရံၚနံးဎုစ္ ကြဲး၀ဲ လံဏဆူ ဖလီရံႏုစ္ အအိဥ ဒီးစံး၀ဲ ḁḁ ဎသ့စံးဘဥတဲဘဥနၚ စီဆွံ စီၚပီးလံၚကး ဆ့ဥနီၚ ဒီး စံးတဲၚတဲလီၚ၀ဲ ဎြၚအတႈသးခုကစီႈ အလီႈန႔ဥလီၚ’ လ႕ဎတႈ ဆိကမိဥ အပူၚ အ၀ဲ အတႈလဲၚထီဥလဲၚလီၚ အိဥဆိး၀ဲ လ႕ တႈလီႈကိးပူၚ ဒီး အတႈစီတႈဆွံ အတကဲဏပ၀း စီဆွံဂ့ၚ၀ါ၀ဲ အိဥဖ်ါထီဥ၀ဲ လ႕ အမဲဏသဥ အလိၚ ဒီး အ၀ဲ မ႕န႔ႈ ဆီဥခံ ဟ့ဥသဆဥ ထီဥ ပွၚခဲလ႕ဏသ့ဥတဖဥ ဎကြႈထံဥဆိကမိဥ က့ၚ၀ဲန႔ဥလီၚ’

ပွၚစီဆွံ ပီးလံၚကး စးထီဥလ႕ အအိဥ၀ဲဆိး၀ဲ ဃုဏဒီး ခရံဏ အကတီႈ စံးကတိၚ က့ၚတႈဒီး စီဆွံစီၚဎိၚဟဥ ဒီး  ပွၚအဂၚ သ့ဥတဖဥ ဒ္လဲဥဒ္လဲဥ ဒီး လ႕အထးခိဥ ခါလီၚ အတႈစံးတႈကတိၚ သ့ဥတဖဥ ဒ္လဲဥဒ္လဲဥ န႔ဥ လီၚဂဏဒ္ ဎနၚဟူဘဥဎဲဒဥ လ႕ ဎတႈကစႈ အသိးḂḂ လီၚန႔ဥ ကြဲးဖ်ါထီဥ က့ၚ၀ဲန႔ဥလီၚ’  ဖဲပွၚဖီဥန႔ႈက့ၚ စီဆွံ အံၚညဥဆံဥအု ဒီး က့ၚကိး၀ဲဆူ ၀့ႈရိမ့ႈအဆ႕ ကတီႈ လဲၚခီဂဏ၀ဲ ၀့ႈ (သမုရန)အကတီႈ အ၀ဲ န႕မူ က့ၚ၀ဲ ထးသြဲ လ႕ ပွၚစ႕ဃဏ စီဆွံအံၚညဥဆံဥအု န႔ဥလီၚ’ စီဆွံ စီၚပီးလံၚကး သ့ဥညါ၀ဲလ႕ ကဘဥ ဟးပဒ့ဥက့ၚ၀ဲ ပွၚလ႕ အတႈစူႈနဏ ကမ႕ကမဥ သ့ဥတဖဥ  အအိဥ ခီဖ်ိ လ႕ စီဆွံစီၚဎိၚဟဥ ပွၚကြဲးတႈအအိဥန႔ဥလီၚ’

အိဥ၀ဲတနံၚ လ႕၀့ႈရိမ့ၚ က်ဲအဖီခိဥ ထံဥလိဏတိနိဥ ဘဥလိဏသး ဒီး ပွၚတစူႈနဏဎြၚ တဂၚ လ႕အမံၚမ့ႈ၀ဲ မဥခေံဎိး တဂၚ အခါ အ၀ဲ လဲၚပဒ့ဥကြံဏ၀ဲန႔ဥလီၚ ဖဲန႔ဥ ပွၚအ၀ဲန႔ဥ အသူဥဒိဥသးဖ်ိးထီဥလ႕ စီဆွံ ပီးလံၚကး အဖီခိဥဒီး စံး၀ဲ မ့ႈနသ့ဥညါဎၚဧါ သံကြႈ၀ဲ အခါ စီၚပီးလံၚကး စံးဆ႕၀ဲ မ့ႈဎသ့ဥညါလီၚ’ နမ့ႈနဲ မုႈကီၚလံဥ အဖိ၀ဲႈကိ တဂၚလီၚ စံးဆ႕က့ၚ၀ဲန႔ဥလီၚ’

ဖဲ၁၅၅ အနံဥ (ဘါကဲးစ္အီၚရံၚလံးမူစ္) မၚအ႕မၚနး၀ဲပွၚခရံဏဖိသ့ဥတဖဥ အဆ႕ကတီႈ အ၀ဲ မ႕လီၚ၀ဲ အသူးဖိ တနီၚနီၚလ႕ ကလဲၚဖီဥ က့ၚ၀ဲ စီၚပီးလံၚကး န႔ဥလီၚ’ စီၚပီးလံၚကး ဘူးအီဥဘူးအီ က့ၚပွၚသူးဖိ သ့ဥတဖဥလ႕ ဟါခီ အတႈအီဥ ဂ့ၚဂ့ၚ ဘဥဘဥ၀ံၚ လ႕တႈစူႈနဏ အဒိဥ အဎိဏအပူၚ ထုကဖဥန႔ႈက့ၚ၀ဲ တႈန႔ဥလီၚ’ မ့ႈလ႕ အတႈထုကဖဥအစိကမီၚအဃိ  သူးဖိ အါအါဂီႈဂီႈ သ့ဥတဖဥ အတႈအိဥသး လဲလိဏ ကြံဏအသးန႔ဥလီၚ’ စီၚပၚလ႕ အမ႕ဆူဥအီၚလ႕ အကပဏတ့ႈကြံဏ အတႈဘူဥတႈဘါတဂၚ စီၚပီးလံၚကး စံးဆ႕၀ဲ ḁḁ ဎမၚ ၀ဲ ခရံဏ အခ့အပွၚ တႈမၚ အိဥတ့ႈလံ အါနံဥအါလါ လံန႔ဥလီၚ’ ဎြၚန႔ဥ တမၚ တႈမ႕ကမဥလ႕ ဎဖီခိဥနီတမံၚဘဥ အဃိ ဎကသမ႕ လုႈသ့ဥခါပတဏ ၀ဲဎြၚ ကသ့န႔ႈ၀ဲ ဒ္လဲဥ  မ့မ့ႈ နဲဒဥန႔ဥ နမၚပ်ံၚမၚဖုး ဎဏလ႕ တစိဏတလီႈဖိ ဒ္သိး မ့ဥအုလဏ လ႕အကဲထီဥ တစိဏဖိ၀ံၚ လီၚမဥကြံဏ၀ဲန႔ဥ လီၚ’ ဘဥဆဥ နဲဒဥန႔ဥ ဒ္လ႕သုမ့ႈ၀ဲဒဥ ပွၚအအ႕အသီ သ့ဥတဖဥ အဂီႈ တႈဘဥလိးက့ၚ တႈဒဲးဘး အဘူးအလဲ မ့ဥအု တစိၚသး အလီႈ သု တပဏသူဥပဏသး က့ၚ၀ဲဘဥန႔ဥလီၚ’ḂḂ စံးဆ႕၀ဲဒဥန႔ဥလီၚ’

စီဆွံ စီၚပီးလံၚကး ဘဥတႈဆဲး အီၚလ႕ ဘီ ၀ံၚ ဘဥတႈဆိးကဲ အီၚလ႕ မ့ဥအူ ပတုၚလ႕ အကဲထီဥ၀ဲ ခ်ါ တစူ န႔ဥလီၚ’ လ႕ အ၀ဲ အတႈအိဥမူ အကတ႕ႈ န႔ဥစံး၀ဲ ḁḁဎြၚဧ႕ယ မ့ႈလ႕ နဟ့ဥ သါ ဎၚ ဆ႕ကတီႈလ႕ ဎအိဥဘဥလ႕ ပွၚစီဆွံ သ့ဥတဖဥ အက်ါ ဒီး အီသကိး ဘဥ ခရံဏ အလီခီ အဃိ သတး ဒီး ဎစံးဘ်ဴးစံးဖွိဥ ဘဥက့ၚနၚန႔ဥလီၚ’ḂḂ ထုကဖဥက့ၚ၀ဲ န႔ဥလီၚ’

Add new comment

5 + 12 =