saint elizabeth of hungary စီဆွံ အ့လံစ္ဘဲး လ႕ ဟဥဂ့ၚရံဥ အမုႈဘူဥနံၚ

 saint elizabeth of hungary  စီဆွံ အ့လံစ္ဘဲး လ႕ ဟဥဂ့ၚရံဥ အမုႈဘူဥနံၚ

စီဆွံ အ့လံစဘဲး အ၀ဲ အိဥဖ်ဲဥထီဥ၀ဲ လ႕ ၀့ႈဟဥဂ့ၚရံဥ ဖဲခရံဏနံဥ ၁၂၀၇ အနံဥန႔ဥလီၚ’ အ၀ဲမ့ႈ စီၚပၚ အဥဒရူ ခံဂၚ တဂၚ ဒီး အမိႈမ့ႈ၀ဲ နီႈပၚမုႈ ဂဲးထရု န႔ဥလီၚ’ဒ္ထံဂ့ႈ ကီႈဂ့ႈ တႈမၚအသးအိဥထီဥ၀ဲ အသိး နီႈအ့လံစဘဲးအမိႈအပႈ သ့ဥတဖဥ အ႕ႈလီၚအီလီၚ၀ဲ လ႕ အကဒိးတ့ဒိးဖ်ီ အဖိမုႈလ႕ ဂေ႕မဥ  အပဒိဥ ပွၚကိဥလိၚဖိ ဟဥမႈ အဖိခြါန႔ဥလီၚ’ ဒီအ့လံစဘဲးဖိ အသးအိဥ လြံဥနံဥ အခါ ဘဥတႈလဲၚဆွ႕ အီၚဆူ ဘဥပႈ အတူႈဖးဒိဥအပူၚ လ႕ အဘဥတႈအံၚက့ၚကြႈထြဲ အီၚ ဒ္သိးသိး ဒီး အသးသမူ အတံၚသကိးန႔ဥလီၚ’ 

 ခရံဏနံဥ ၁၂၂၁ အခါ စီၚလု၀ံးစ္ အသးအိဥ ၂၁ နံဥလံဒီး ကဲထီဥ ပွၚအခိဥ အနဥ လ႕ အပႈ အလီႈန႔ဥလီၚ’ ဒီးဒိးတ့ဒိးဖ်ီအသးဒီးနီႈအ့လံးစဘဲး လ႕အသးအိဥ ၁၄ နံဥ န႔ဥဒီး အတႈတ့တႈဖ်ီ န႔ဥ မၚ၀ဲ တႈအိဥဒီး အလုႈ အလႈ လီၚတံၚန႔ဥလီၚ အ၀ဲသ့ဥထီဥဖိ ၀ဲ သ႕ဂၚ ဒီး အဒိဥကတ႕ႈန႔ဥ မ့ႈဟဥမႈ ဒီး မ့ႈအိဥဖ်ဲဥ၀ဲ ၁၂၂၂ ၀ံၚ စူးကြံဏ အသးဖဲ အသးအိဥ တဆံးခြံ နံဥ အခါ န႔ဥလီၚ’ အဖိခံဂၚ တဂၚန႔ဥ မ့ႈ၀ဲ ဆိးဖံးဎၚ ဒီး လ႕ခံ ကဲထီဥ ဘဥ ဘရႈဘဥ အနီႈပၚမုဥ ဒီးဖိသ႕ဂၚတဂၚန႔ဥ မ့ႈ၀ဲ နီႈဂဲဥထရု န႔ဥလီၚ’

စီၚလု၀ံးစ္လ႕ အတႈ သူဥဂ့ၚသး၀ါ တဂၚ တၾတီမၚတံၚတဏ ၀ဲ အမါ အတႈဖံးတႈမၚန႔ဥဘဥ အအံၚ နီႈအ့လံစ္ဘဲး မၚ၀ဲ တႈတီတႈလိၚ တႈအဲဥတႈကြံတႈမၚဒီး ထုကဖဥ၀ဲ ဎံဥဎံဥထီထီန႔ဥလီၚ’ အ၀ဲသ့ဥ အတူႈထီ တိၚထီအံၚ ဘဥတႈသူဥလီၚအီၚလ႕ လ႕ႈ အလီၚဘံ အဖီခိဥ အဃိ ပွၚလ႕ အဂံႈဘါစွၚ၀ဲ သ့ဥတဖဥ ထီဥတန႔ႈ၀ဲဘဥ သတးဒီး နီႈအ့လံးစဘဲး သူဥထီဥ တႈဆါဟံဥတဖ်႕ဥ လ႕ လ႕ႈအံၚအခီဥထံးန႔ဥလီၚ’ အနီႈကစႈဒဥ၀ဲ အံၚ က့ၚကြႈထြဲ၀ဲ ပွၚဆါသ့ဥတဖဥအံၚန႔ဥလီၚ’ ဖိသဥတဖဥ လ႕တႈမၚစ႕ၚ တအိဥ၀ဲ သ့ဥတဖဥ လီၚဆီဒဥတႈလ႕ ဖိးဃဲဖိတဖဥ အံၚက့ၚကြႈထြဲန႔ႈ၀ဲလ႕ အလ႕ဏဘူဥလ႕ဏစ့ န႔ဥလီၚ’

လ႕န႔ဥ အမဲဏညါ သူဥထီဥတႈဆါ ဟံဥ အဂၚ လ႕ ပွၚဆါ ၂၈ ဂၚအဂီႈ ဒီး ဟ့ဥအီဥ၀ဲ ပွၚ ၉၀၀ လ႕ အကရ႕ ပဲၾတီ အကပၚ ကိးနံၚဒဲးန႔ဥလီၚ အတႈ မၚ ဒီးတႈအခိ အသြဲ လ႕ အစူပူၚသ့ဥတဖဥ မ့ႈတႈဟ့ဥသါ နီၚနီၚလ႕ ပွၚဖွီဥဖိဎႈဖီ ဒီး ပွၚလ႕ အဘဥတႈဆီဥတံၚ ဆီဥသနံးအီၚ သ့ဥတဖဥ န႔ဥလီၚ’ ဖဲန႔ဥ ပွၚခရံဏဖိတဖဥ ဘဥဒူးတႈဒီးတႈဘူဥတႈဘါ အဃိ စီၚလု၀ံးစ္ဎိဏ၀ဲ ထူႈစူညါဒီး လဲၚဒုးတႈန႔ဥလီၚ’’ စီၚလု၀ံးစ္ ဟးဖးဒီး အမၚ၀ံၚ လါစ့ဥပတ့ႈဘ႕ဥ ၁၁ သီ မၚန႔ႈဘဥ၀ဲ ပလံးတႈဆါ အဃိ စူးကြံဏ အသးဖဲ အီၚရၚဒိဥန႔ဥလီၚ စီၚလု၀ံးစ္ သံ၀ဲ အဂ့ႈန႔ဥ တတုၚ၀ဲ ဆူ နီႈအ့လံးစဘဲးအအိဥဘဥ ဒီးနီႈအ့လံးစဘဲး အိဥဖ်ဲ အဖိမုဥ ခံဂၚ တဂၚ၀ံၚမး နဥဟူဘဥ အ၀ၚ သးဘိ စူးကြံဏသးအဂ့ႈန႔ဥလီၚ’

 အတႈ အိဥမူခါဆူညါ ကမၚ အသးဒ္လဲဥန႔ဥ တသ့ဥညါ၀ဲဘဥ ဒီး ဒ္တႈကြဲးတ့ႈပၚ အိဥ၀ဲအသိး အ၀ၚအပုႈခြါ ဟ့ဥနရံဥ ကိး၀ဲ နီႈအ့လံးစဘဲး အဒီဖိမိႈတဖဥ ဃုဏဒီး အခ့အပွၚခံဂၚ၀ံၚ မ႕ကဟးထီဥလ႕ အတိၚဖးထီ န႔ဥ လီၚ’ အဂ့ႈဒ္အံၚ မ့ႈလ႕ သးအိဥန႔ႈဘဥ၀ဲ တႈစိတႈကမီၚ တဖဥအဃိန႔ဥလီၚး နီႈအ့လံးစဘဲး တူႈဘဥ၀ဲ တႈကီတႈခဲ ဒီး တႈလီႈသးဘဥအ႕ တဖဥ အဃိ သုးပ်ံၚ သးဖုး၀ဲ တုၚအမုႈဂႈတဂၚ ဟဲကိး၀ဲတစုန႔ဥလီၚ ဒီးလ႕ခံ တႈကစီဥဟူထီဥသါလီၚ၀ဲလ႕ နီႈအ့လံးစဘဲး ထုးကြံဏ အတႈစုလီႈခီဥခိဥ ဒီးဟးထီဥ လ႕ အတိၚဖး ထီအနီႈကစႈ ဒဥ၀ဲန႔ဥလီၚ’ နီႈအ့လံးစဘဲး ပဏတ့ႈ၀ဲ အဖိမုဥ ဆိးဖံးဎၚ လ႕ အမုႈဂႈ၀ံၚ လဲၚဟးအိဥသကိး၀ဲ လ႕ အဖါတံႈ တလးပ႕ အဲစ္ကဥဘဥ အအိဥန႔ဥလီၚ’ အဖါတံႈ တလးပ႕ ကူဥထီဥဖးလီၚ၀ဲလ႕ နီႈအ့လံးစဘဲး ကဒိးတ့ဒိးဖ်ီက့ၚသးအဂီႈဘဥဆဥ နီႈအ့လံးစဘဲး စံး၀ဲဒဥ တခ်ဳးလ႕ စီၚလု၀ံးစ္ ဟးဖးဒ္ဘဥ အခါ အ႕ႈလီၚအီလီၚလိဏ အသးလ႕ တဒိးတ့ဒိးဖ်ီလိဏသး နီတဘ်ီဘဥ အဂ့ႈန႔ဥလီၚ’ ဖဲခရံဏနံဥ ၁၂၂၈နံဥ စီၚလု၀ံးစ္ အစိဏ ဘဥတႈဟဲက့ၚစိၚ၀ဲ ဒီး ခူဥလီၚဘ႕လီၚအီၚလ႕ စီၚသီသ့ဥတဖဥ တႈဘါဎြၚ သရိဥ အကပၚ န႔ဥလီၚ’ အဘူးအတံၚသ့ဥတဖဥ ဟ့ဥနီၚလီၚတႈလ႕ အလိဏဘဥတဖဥ အဃိ္ မုႈဎဲႈနံၚဖးဒိဥ တနံၚန႔ဥအ၀ဲ ညိးကြံဏတ႕ႈကြံဏ ဟီဥခိဥခ်႕ အတႈဖိတႈလံၚန႔ဥလီၚ’ဒီးကုကၚထီဥက့ၚ၀ဲ ဖရဥစ့ဥစကႈ အဖံ၀ါ ကရ႕ အကု အကၚန႔ဥလီၚ’ အဖိအလံၚ တဖဥပွၚကြႈထြဲ အီၚအိဥလံ အဃိ လဲၚ၀ဲဆူ မႈဘဥ ဘဥဆဥ ပွၚမ႕ဟးထီဥကြံဏ အဃိသတးဒီး လဲၚအိဥ၀ဲလ႕ လၚရၚထံက်ိ အကပၚ ဟံဥဖိတဖ်႕ဥ အပူၚန႔ဥလီၚ’ ဒီးဖဲန႔ဥ အ၀ဲဘွီ၀ဲ ဟံဥဖိတဖ်႕ဥလ႕ ပွၚဆူဥပွၚဆါ ပွၚသးပွႈဒီးပွၚဖွီဥဖိဎႈဖိ အဂီႈန႔ဥလီၚ’ ဒီးကလုႈအီဥလုႈအီ၀ဲ ပွၚသ့ဥတဖဥ အံၚအဂီႈ အ၀ဲကဘဥ ဃ့တႈမၚစ႕ၚလ႕ ပွၚဂၚ အအိဥန႔ဥလီၚ ဘဥဆဥ ဒ္သိးကဟးဃ့၀ဲလ႕ တဟံဥဘဥတ ဟံဥအဂီႈ ပွၚတဟ့ဥ အီၚ အခြဲးဘဥ ပွၚလ႕ အဒိဥစိဒိဥကမီၚလ႕ အဖီခိဥတဂၚ မၚတံၚတဏ အတႈဖံးတႈမၚဒီး မ႕၀ဲပွၚခံဂၚ ကြႈခုသူဥ အတႈဖံးတႈမၚ သ့ဥတဖဥ န႔ဥလီၚ’

ဘဥတနံၚ ပွၚတူႈဒိဥကီႈဒိဥ တဂၚ ဟဲတုၚလ႕ မႈဘဥဒီးမ႕၀ဲ ပွၚလဲၚဆွ႕အီၚဆူ အစီၚပၚ အဖိမုဥ နီႈအ့လံးစဘဲး အအိဥန႔ဥလီၚ’ အဂ့ႈဒ္အံၚ အ၀ဲ နဥဟူဘဥ တႈအဂ့ႈလ႕ နီႈအ့လံးစဘဲး တူႈဘဥ၀ဲ တႈကီတႈခဲ တႈနးတႈဖွီဥ တဖဥအဃိန႔ဥလီၚ’ဒီးဖဲ အ၀ဲလဲၚတုၚ၀ဲလ႕ တႈဆါဟံဥအခါ ထံဥဘဥ၀ဲ နီႈအ့လံးစဘဲး ဆ့ဥနီၚ၀ဲလ႕ လ႕ႈလီႈဆ့ဥနီၚအပူၚန႔ဥလီၚ။ ပွၚတူႈဒိဥကီႈဒိဥ တဂၚ အံၚအဲဥဒိးကိးက့ၚအီၚဆူ ကီႈဟဥဂ့းရံၚ တႈစံဥညီဥကီႈ အလီႈ ဒ္သိးအကတဲဖ်ါထီဥ အတႈတူႈဘဥ ခီဥဘဥ တဖဥ ဒီးတႈမၚန႕ၚ မၚဃဥအီၚ ဒ္လဲဥဒ္လဲဥ ဒ္သိး ကမၚန႔ႈက့ၚ၀ဲ အစူလီႈခီဥခိဥ သ့ဥတဖဥန႔ဥလီၚ’

 ဘဥဆဥ နီႈအ့လံးစဘဲးတလဲၚ၀ဲဘဥ အဖိအလံၚ အ၀ၚ အတႈသြဥခိဥ ဒီး အပွၚဖွီဥဖိဎႈဖိတဖဥ အိဥ၀ဲလ႕ သူဥရံၚကေံဎၚ အဃိ တအဲဥဒိးဟးထီဥ၀ဲ ဖဲန႔ႈဘဥ ဒီးစံး၀ဲဒဥ အကအိဥဖဲန႔ဥ တူႈတစိၚသးန႔ဥလီၚ အတႈအိဥ မူအံၚ တဎံႈ၀ဲဘဥ ဒီး လါနိဥ၀့ဘ႕ဥ ၁၇ သီ ခရံဏနံဥ ၁၂၃၁ အခါ မံမုဏ၀ဲလ႕ ခရံဏအပူၚ ဒီး အသးအိဥ၀ဲ ၂၄ နံဥန႔ဥလီၚ’ နီႈအ့လံးစဘဲး လ႕ ကီႈဟဥဂ့းရံၚ တဂၚ အမံၚဟူသါဖ်ါ၀ဲ အဂ့ႈန႔ဥ မ့ႈလ႕ သးအိဥမၚ၀ဲ တႈအဲဥတႈကြံ အတႈဖံးတႈမၚ သ့ဥတဖဥ အဃိန႔ဥလီၚ’

Add new comment

4 + 2 =