ပႈပါပံဥအူ ၁၀ ဂၚတဂၚ အဂ့ႈဖုဥကိဏ Pope Pius X August 21

ပႈပါပံဥအူ ၁၀ ဂၚတဂၚ အဂ့ႈဖုဥကိဏ    Pope Pius X August 21

ပႈပါပံဥအူ ၁၀ ဂၚတဂၚ မ့ႈပွၚလ႕အဘဥတႈဃုထ႕ထီဥအီၚ ဒ္ပႈပါအဆိကတ႕ႈတဂၚ ဖဲနံဥကဎၚဖွိဥ ၂၀ အကတီႈအံၚနဥ့လီၚ’ ဟံးထီဥဖီဥထီဥတႈဖံးတႈမၚ ဒ္ပႈပါတဂၚအသိး ဖဲ ၁၉၀၃ အနံဥ ဒီးသံ၀ဲဖဲ ၁၉၁၄ အနံဥ ဖဲဲအကဲထီဥပႈပါ ၁၁ နံဥ၀ံၚအလီႈခံ ဒ္ဟီဥခိဥဒီဘ့ဥ တႈဒုးဖးဒိဥတ႕တဘ်ီ စးထီဥ၀ဲအကတီႈနဥ့လီၚ’

အိဥဖ်ဲဥထီဥ၀ဲဖဲ ၁၈၃၅ယ ဖဲတႈလီႈလ႕အအိဥဘူးဒီး၀့ႈ Venice ဒီးအဒီပုႈ၀ဲႈ (၈) ဂၚအက်ါမ့ႈ၀ဲတဂၚနဥ့လီၚ’ အိဥဖ်ဲဥထီဥ၀ဲလ႕ ဒူဥဖိထ႕ဖိလ႕အဖွီဥ၀ဲအပူၚနဥ့လီၚ’ ဖဲလ႕အသးစႈဒ္၀ဲအကတီႈ ဘဥတႈထိဥဟူးထိဥဂဲၚထီဥအီၚ ဒ္သိးအကကဲထီဥ၀ဲသီခါတဂၚ ဒီးဘဥတႈပဏထီဥအီၚလ႕သီခါအလီႈ ဖဲ ၁၈၅၈ အနံဥနဥ့လီၚ’ ကဲထီဥသီခါိ ၂၆ နံဥ၀ံၚအလီႈခံ ဘဥတႈပဏထီဥအီၚဒ္ သီခါကရ႕ခိဥတဂၚအသိး လ႕ Mantua, ကီႈ Italy ဒီးဖဲ ၁၈၉၃ အနံဥ ကဲထီဥ၀ဲပွၚသူဥက့သးပွႈ (Patriarch) လ႕၀့ႈ Venice အဂီႈနဥ့လီၚ’

ဒ္အမ့ႈ၀ဲပႈပါတဂၚအသိး ဟ့ဥလီၚတႈကလုႈ ဒ္သိးဖိသဥသ့ဥတဖဥ ကဒိးနဥ့ဆိဘဥ၀ဲကိႈဘူဥစီဆွံ ဖဲအသးအိဥ၀ဲ (၇)နံဥယ ဒီးကဘဥဒိးနဥ့၀ဲခဲအံၚခဲအံၚ တုၚဒဥလဲဥကိးမုႈနံၚဒဲးနဥ့လီၚ’ ဟ့ဥသဆဥထီဥ၀ဲပွၚကမ်႕ဥဖိသ့ဥတဖဥ ကဘဥဖး၀ဲလံဏစီဆွံယ ဘွီဂ့ၚထီဥက့ၚ၀ဲတႈဘူဥထီဥဘါထီဥအတႈရဲဥလီၚက်ဲၚလီၚယ မ႕နဥ့ဆီဥခံ၀ဲ တႈစံဏတဲၚတဲလီၚတႈလ႕ ပွၚနဥပ႕ႈအီၚညီညီကသ့၀ဲယ ဒီးမၚဆူဥထီဥက့ၚကဒီး၀ဲ တႈသူဥ၀ံဥသးဆ႕လ႕ တႈဘူဥထီဥဘါထီဥတႈအပူၚ (Gregorian Chant) နဥ့လီၚ’

ပႈပါပံႈအူ (၁၀) ဂၚတဂၚအံၚ သံ၀ဲဖဲ ၁၉၁၄ အနံဥ မ့ႈလ႕အအိဥ၀ဲဒီးတႈသူဥကိႈသးဂီၚ ဘဥဃးဒီးဟီဥခိဥဒီဘ့ဥ တႈဒုးဖးဒိဥတ႕တဘ်ီအိဥထီဥ၀ဲအဃိနဥ့လီၚ’ ပႈပါပံဥအူ (၁၀) ဂၚတဂၚအံၚ ဘဥတႈပဏထီဥအီၚဆူ ပွၚစီဆွံအလီႈအလၚ လ႕ပႈပါပံဥအူ (၁၂) ဂၚတဂၚ ဖဲ ၁၉၅၄ အနံဥနဥ့လီၚ’

Add new comment

10 + 7 =