ပွၚစီဆွံ St. Peter Chanel ပွၚဒူပွၚဃိၚအဘူဥနံၚ. ၂၇.၄.၂၀၂၂

ပွၚစီဆွံ St. Peter Chanel ပွၚဒူပွၚဃိၚအဘူဥနံၚ. ၂၇.၄.၂၀၂၂

ပွၚစီဆွံ St. Peter Chanel န႔ဥအ၀ဲအိဥဖ်ဲဥထီဥ၀ဲဒဥဖဲ ပေ႔ၚသ့ဥကီႈဆဥ ကူအဲဥ၀့ႈဖဲ ၁၈၀၃ နံဥန႔ဥလီၚ. သီခါ Amberieu အဲဥ(ပ)ထရြိဳၚပံၚဎၚ န႔ဥပဏသူဥပဏသးဒီး သ့ဥညါဘဥ၀ဲလ႕ Peter Chanelန႔ဥမ့ႈ၀ဲဒဥပွၚလ႕ အိဥဒီးတႈသ့ဥညါနႈပ႕ႈဒီး ပွၚလ႕အိဥဒီး တႈပဏလုႈပဏကဲတႈဘူဥတႈဘါ တဂၚဖဲအလဲၚဆ႕၀ဲဆူ ပွၚမၚလိတႈထီဥသီခါ ကေိအဆ႕ကတီႈအခါ န႔ဥလီၚ. အ၀ဲမ့ႈ၀ဲဒဥပွၚလ႕ ဒိးန႔ႈဘဥတႈဎူးဎီဥပဏကဲလ႕ သီခါကရ႕ႈခိဥ အအိဥတဂၚန႔ဥလီၚ. လ႕ဘဥဃးဒီးအီၚန႔ဥ သီခါကရ႕ႈခိဥစံး၀ဲဒဥ ဒ္အံၚလီၚ. Peter Chanel န႔ဥမ့ႈ၀ဲဒဥပွၚလ႕အိဥဒီး တႈစူုႈတႈနဏ ဒ္သိးဖိသဥဖိတဂၚအသိးဒီး အိဥမူ၀ဲဒ္သိးမူခိဥကလူးတဂၚအသိးန႔ဥလီၚ.

ဆ႕ကတီႈဖဲအ၀ဲဒိးန႔ႈဘဥ သီခါအလီႈအလး၀ံၚ လီၚဘဥ၀ဲမူဒါလ႕ ပွၚမၚအီဥခုး ယ မၚအီဥစံဏတႈလီႈဖဲ Crozet ခရိုၚစဲဥတႈအိဥဖွိဥပူၚ (၃) နံဥန႔ဥလီၚ.မၚ၀ဲ တႈအိဥဖွိဥ အတႈလဲၚထီဥလဲၚထီ ဖဲတႈအိဥဖွိဥပူၚအံၚ န႔ဥလီၚ. လ႕တႈဂ့ႈကဲထီဥသး တမံၚလႈလႈ အဖီခိဥဘဥဆဥသနဏက့ မၚ၀ဲတႈအိဥဖွိဥအတႈဖံးတႈ မၚလ႕အလ႕ပွဲၚဒီး တႈသူဥအိဥသးအိဥန႔ဥလီၚ.

ဖဲ (၁၈၃၁ နံဥ) န႔ဥနုဏလီၚဒီး မၚသကိးမူဒါဖဲမၚရ့ဥ(စ္) အပွၚဒူဥဖိထ႕ဖိသ့ဥတဖဥ တႈမၚဘဥဃးထံဂၚ ကီႈဂၚအတႈဖံးတႈမၚ န႔ဥလီၚ. ဖဲ (၁၈၃၆ နံဥ) န႔ဥ လဲၚမၚ၀ဲတႈစံဥတဲၚတဲလီၚ ဎြၚအတႈသးခုကစီဥလ႕ to the territory of the southwest Pacific  Oceania တႈလီႈန႔ဥလီၚ. တႈလီႈအ၀ဲအံၚန႔ဥ ပွၚတမၚ၀ဲတႈစံဥတဲၚတဲလီၚ တႈသးခုကစီဥ နီတဘ်ီဒ္ဘဥလီၚ.

အ၀ဲမၚလိတႈကတိၚဖဲ Pacific  ကီးအံၚအဖီခိဥဒီးမၚဘ်ါက့ၚ၀ဲဒဥ ပွၚဆူးပွၚဆါ သ့ဥတဖဥဒီး ပွၚအိဥလ႕ Pacific  ကီးအံၚအဖီခိဥသ့ဥတဖဥ ဒိးန႔ႈဘဥ၀ဲ တႈစူႈတႈနဏအါဒံအါဂၚဒီး နုဏလီၚ၀ဲဆူတႈအိဥဖွိဥအပူၚန႔ဥလီၚ. လ႕တႈစံဥတဲၚတဲလီၚတႈသးခုကစီဥအဃိ မၚကဲထီဥ၀ဲဒဥ ပွၚခရံဏဖိသ့၀ဲ အါအါဂီႈဂီႈန႔ဥလီၚ. ဒ္န႔ႈတကးဒ္ဘဥ လ႕အတႈစံဥတဲၚတဲလီၚ တႈသးခုကစီဥန႔ဥအဃိ ပွၚခိဥပွၚနႈ ပွၚတီခိဥရိဥမဲတႈဖဲ Maronea (Western Oceania) စူဏကြဏညိကြံဏ၀ဲဒဥ အတႈလုႈထီဥနးအလုႈအလႈ သ့ဥတဖဥန႔ဥလီၚ.

Add new comment

1 + 5 =