ပွၚစီဆွံ ဘ့စ့ (St.Vincent ,Deacon & Mtyr) အမုႈဘူဥနံၚ လါဎႏူၚအါရံၚ ၂၂ သီ

ပွၚစီဆွံ ဘ့စ့ (St.Vincent ,Deacon & Mtyr)  အမုႈဘူဥနံၚ လါဎႏူၚအါရံၚ ၂၂ သီ ၂၀၂၂နံဥ

ပွၚစီဆွံ စီၚဘ့စ့ မ့ႈပွၚတဂၚလ႕ အမၚစ႕ၚကြႈထြဲ န႔ဥက့ၚ၀ဲ ဘဥဃးတႈမၚစ႕ၚတႈကြႈထြဲတႈ လ႕ တႈဘါဎြၚ အသရိဥ အပူၚ တႈလ႕အလိဥဘဥ ၀ဲသ့ဥတဖဥ ဆဥရၚကိဥဆဥ (Saragossa) အတႈဘါ သရိဥ အပူၚဒီး မ့ႈစ့ႈကီး ပွၚစီဆွံ တဂၚလ႕ အဟ့ဥလီၚကြံဏ အသးသမူ လ႕ တႈစူႈနဏ အဂီႈ လ႕စီၚပၚ ဒ္အိဥကလ့ရွဲ အတႈမၚအ႕မၚနး မၚတရီတပါ တႈအဆ႕ကတီႈ ဖဲ အ့ဥဒံး ၃၀၄ အနံဥ အပူၚန႔ဥလီၚ’

 ပွၚစီဆွံ စီၚဘ့စ့ န႔ဥ မ့ႈ၀ဲ အမံၚဟူသဥဖ်ါထီဥ ဒ္ ကီႈစပံး အပွၚစီဆွံတပါ အသိးန႔ဥ၀ံၚဒီး အတႈဂီၚစိဏပေဥ န႔ဥ ဘဥတႈပဏပနီႈ အီၚ ဒ္ ဒံးက့ဥ တပါ ကူသိး၀ဲ သီဥကီ လ႕အပဏထြဲ၀ဲ ဒီး ထူဥစူညါ အဂီၚ တဂၚယစိဥ၀ဏဃးတႈဂီၚယမ့ဥအူဖဥကပူၚယမ့ဥအူ တႈဂီႈသ့ဥတဖဥ ဘဥတႈပဏဖ်ါထီဥ၀ဲ န႔ဥလီၚ’အ၀ဲမ့ႈပွၚစီဆွံ တပါလ႕ ကီႈ (Valencia) (Saragossa) ဒီး ကီႈပိးတူႈကံး ထံဖိကီႈဖိ သ့ဥတဖဥ သန႔ၚထီဥက့ၚ၀ဲ ပွၚစီဆွံတပါန႔ဥလီၚ’ဘဥဃးဒီး ပွၚစီဆွံအံၚ အဂ့ႈအက်ိၚသ့ဥတဖဥ တအိဥဖ်ါထီဥ၀ဲ အသးအါအါ ဘဥန႔ဥလီၚ’

မ့ႈလ႕ ဒဥရွဲ အပွၚန႔ႈစိန႔ႈကမီၚ သ့ဥတဖဥ အတႈထုးထီဥ တႈကစီဥ အဃိ ဘ့စ့ ဒီး ပွၚဒူဥပွၚဃိဥ တလးပ႕ သ့ဥတဖဥ ဘဥတႈစ႕တံး ဃဏ ဒီး ပ်ံၚထး ၀ံၚ ဘဥတႈ က့ၚစိဏဃီဥ အ၀ဲသ့ဥဆူ (Valencia) ဗဥလဲဥစံဎါ တႈလီႈအပူၚန႔ဥလီၚ’ ပွၚလ႕ အပဏထြဲ ဃုဏဒီးအီၚ န႔ဥ မ့ႈ၀ဲဒဥ ဗဥလဲရံၚအူစ္ ဖဲလ႕ တဎံဏတမီၚ ဘဥဒီး ဘဥတႈ မၚသံ ကြံဏ၀ဲဖဲန႔ဥလီၚ’ မ့မ့ႈလ႕ စီဆွံ ဘ့စ့ တဂၚ ဒ္သိး ကမၚအ႕ မၚနး၀ဲ နးနးကလဲဏ အဂီႈ အဃိ တမၚသံ၀ဲတကီႈခါ ဘဥဒီး ဖီတံဏဃဏက့ၚ၀ဲန႔ဥလီၚ’

ဘ့စ့ န႔ဥ ပွၚန႔ႈစိန႔ႈကမီၚသ့ဥတဖဥ မၚအ႕မၚနး အီၚ အါအါကလဲဏဘဥဆဥ တပ်ံၚဖုးယတကနိးကစုး က့ၚ၀ဲ နီတစဲးဘဥဒီး ခီဥဆ႕က့ၚ၀ဲ တႈဘဥမၚ အသးသ့ဥတဖဥ လ႕တႈ ဘွ႔ဥတႈဘွီဥအပူၚ ဃုဏဒီးတႈဆီဥလီၚသူဥဆီဥလီၚသးန႔ဥလီၚသးန႔ဥလီၚ’စီဆွံဘ့စ့ ဘဥတႈမၚအ႕မၚနး အီၚ လ႕စဲးဖီကဟဥယဘဥတႈတီႈဖ်႔ အီၚ နးနးကလဲဏ ဘဥဆဥ တႈသ့ဥတဖဥ န႔ဥ တမၚစွၚလီၚန႔ႈ က့ၚ၀ဲ စီဆွံ ဘ့စ့ အတႈစူႈနဏ ဒီး အတႈပဏသူဥပဏသး နီတစဲးန႔ဥဘဥလီၚ’

ပတုၚလ႕ ခံကတ႕ႈ တႈမၚအ႕မၚနး အက်ိၚအက်ဲ သ့ဥတဖဥ လ႕ဏကြံဏ၀ဲ ဒီး စီဆွံ ဘ့စ့ ဘဥတႈပဏအီၚလ႕ တႈခံး သု၀ဲ တႈလီႈ လ႕ အအိဥပွဲၚ ၀ဲဒီး တႈလ႕ အဘဥဆွိး တႈသ့အိဥ၀ဲ တႈလီႈအပူၚန႔ဥလီၚ’ မ့ႈလ႕ ဘဥတႈမၚအ႕ မၚနးအီၚ ဆူဥဆူဥကလဲဏ အဃိ သတးဒီး အနီဥခိ အတႈဂံႈစႈဘဥစႈ လီၚကြံဏ၀ဲ ဒီး အသးသမူ ဟးထီဥကြံဏ ၀ဲန႔ဥလီၚ

လ႕ တႈအိဥဖွိဥကရ႕ အပူၚ ဖဲလ႕ တႈမုဏတႈခုဥ အိဥထီဥ၀ဲ အကတီႈ ယဒ္သိးလ႕ စီဆွံ ဘ့စ့ အစိဥန႔ဥ ကဘဥတႈခူးလီၚ အီၚအဂီႈ သူဥထီဥဘွီထီဥ န႔ႈက့ၚ၀ဲ တႈဘါ သရိဥ တဖ်႕ဥ ဖဲလ႕ ဗလဲဥစံဎါ ၀့ႈအခ်႕ တႈလီႈအပူၚန႔ဥလီၚ’

 

Add new comment

1 + 0 =