ပွၚစီဆွံ စီၚစတံဖ့ အမုဥဘူဥနံၚ ၂၆’၁၂’၂၀၂၀

ပွၚစီဆွံ စီၚစတံဖ့ အမုဥဘူဥနံၚ ၂၆’၁၂’၂၀၂၀

တနံၚအံၚ လ႕ပမိႈတႈအိဥဖွိဥကရ႕အ ပူၚစ့ႈကီး မ့ႈ၀ဲပွၚစီဆွံ စီစတံဖ့ အမုႈဘူဥနံၚန႔ဥလီၚ’ ပွၚစီဆွံ စီၚစတံဖ့န႔ဥ မ့ႈ၀ဲ ပွၚစီဆွံ အဆိကတ႕ႈ တဂၚ လ႕ပတႈအိဥဖွိဥ ကရ႕စီဆွံ အပူၚ ဒီး မ့ႈ၀ဲ တပြဲ၀ါ ဖးဒိဥ ႏြံဂၚ အက်ါ တဂၚ န႔ဥလီၚ’လ႕ကစႈဎြၚ အတႈသုးတႈက်ဲၚ အဃိ အ၀ဲ အတႈမၚ တႈလီၚလး အါမးန႔ဥလီၚ’ အ၀ဲအိဥလ႕ပွဲၚ ဒီးတႈ သ့တႈဘဥ အိဥဒီးတႈသူဥဂ့ၚ သး၀ါ အ၀ဲ မ့ႈကတိၚတႈ တမံၚမံၚ ပွၚကိးဂၚ ဒဲးကနဥ အီၚန႔ဥလီၚ’  မ့ႈလ႕ တႈသ့တႈဘါ အိဥဒီးအီၚ အဃိ ပွၚကတိၚတႈလ႕ အကလီကလီသ့ဥတဖဥ တဘဥသူဥဘဥသးအီၚ ဒီးသူဥထီဥသးဟ့ အီၚအဃိ ဒ္သိးကမၚမဲဏဆွဥ အီၚအဂီႈ လဲၚကိး စီၚစတံဖ့လ႕ ရုအမဲဏညါ  ဒ္သိးကမၚမဲဏဆွဥ အီၚ န႔ဥလီၚ’ ဘဥဆဥသနးက့ၚ စီၚစတံဖ့ အမဲဏသဥ ကပ်႕ၚကျပီၚ ဒ္သိးမူခိဥကလုးဖိ အသိးန႔ဥလီၚ’ ဒီးအ၀ဲ စံး၀ဲ သု၀ဲသ့ဥအံၚ ဒ္သိးသုမိႈသုပႈ သုဖံသုဖုအသိး သုထီဒါ တႈစီဆွံထီဘိန႔ဥလီၚ’

ဒ္၀ံသ့ဥတဖဥ တူႈဘဥတႈ မၚအ႕မၚနး အသိး သုမိႈပႈ ဖံဖုသ့ဥတဖဥ တူႈဘဥ၀ဲ အိဥတဂၚဂၚ စ့ႈကီးဧါ အ၀ဲသံကြႈ၀ဲန႔ဥလီၚ’  ပွၚဘဥမူ ဘဥဒါလ႕ ရုသ့ဥတဖဥ နဥဟူ၀ဲ အတႈကတိၚဒီး သူဥဒိဥသးဖ်ိးထီဥ အီၚန႔ဥလီၚ’ ဘဥဆဥသနးက့ ပွၚစီဆွံ စီၚစတံဖ့ မ့ႈပွၚလ႕ အလ႕ပွၚဒီးသးစီဆွံ တဂၚ အဃိ  ကြႈထီဥတႈဆူ မူခိဥဒီးစံး၀ဲ ကြႈကြႈ မူခိဥ အပဲၾတီ အိးထီဥ အသးဒီး ပႈကစႈဎြၚအဖိ ခြါ အိဥလ႕ အစုထြဲတကပၚန႔ဥ ဎထံဥဎဲလီၚ အ၀ဲထဲဖ်ါထီဥ တႈကတိၚ လီၚလိးလီၚလး လ႕အထံဥ၀ဲန႔ဥလီၚ’ စီၚစတံဖ့ ထံဥတႈလီၚလးအခါ အ၀ဲသ့ဥတထံဥဘဥ၀ဲ ဒီး အသူဥဒိဥသး ဖ်ိးထီဥ၀ဲ စီၚစတံဖ့ ဒီး ထုးထီဥကြံဏ၀ဲလ႕ ၀့ႈခ်႕ ဒီး ကြံဏသံ အီၚလ႕ လ႕ႈန႔ဥလီၚ’ စီၚစတံဖ့ ဃ့ကညး န႔ႈတႈ လ႕ပႈကစႈဎြၚအအိဥဒီးစံး၀ဲ ကစႈဎြၚဧ႕ ယဟံးထီဥကြံဏ ဎသးသမူ တက့ႈ ပႈကစႈဎြၚဧ႕’ တဘဥဟံးန႔ႈ ပွၚ သ့ဥတဖဥ န႔ဥ အတႈကမဥတဂ့ၚ စီၚစတံဖ့ အ၀ဲဃ့ကညးန႔ႈ တႈလ႕ ပွၚလ႕ အမၚအ႕ မၚသီအီၚသ့ဥတဖဥ တုၚအသးသမူဟးထီဥကြံဏ၀ဲန႔ဥလီၚ’

 

Add new comment

1 + 1 =