ပွၚစီဆွံပီၚဆံဎါဒီး (St. Pontian) ပွၚစီဆွွံ ဟ့ဥပိၚလံၚတူ (St. Hippolytus) (၁၈၈၄” ၁၉၄၁) (၁၃’၈’၂၀၂၀)

ပွၚစီဆွံပီၚဆံဎါဒီး (St. Pontian) ပွၚစီဆွွံ ဟ့ဥပိၚလံၚတူ (St. Hippolytus) (၁၈၈၄” ၁၉၄၁)       (၁၃’၈’၂၀၂၀)

ပွၚစီဆွံပီၚဆံဎါန႔ဥဖဲ ၂၃၀ နံဥန႔ဥ ကဲထီဥ၀ဲ ပါပါသီခါကရ႕ႈခိဥန႔ဥလီၚ’ ဖဲအဆိကတ႕ႈ န႔ဥမ့ႈလ႕စီၚပၚမၚစီၚမံႏူမၚန႕ၚအီၚအဃိဘဥတႈဆ႕အီၚဆူမ့ဥပိႈပူၚ တႈလီႈန႔ဥလီၚ’အ၀ဲအိဥ၀ဲဖဲတႈလီႈန႔ဥ အဆ႕ကတီႈအခါ တုႈဘဥ၀ဲတႈကီတႈခဲ အကလုဏကလုဏဘဥဆဥ အိဥ၀ဲဒီးတႈဆီဥလီၚသူဥဆီဥလီၚသးဒီး တႈသူဥစူၚသးစူၚ န႔ဥလီၚ’ဖဲ ၂၃၆ နံဥန႔ဥဆ႕ကတီႈဖဲ အလီၚဘဥမူဒါ၀ံၚ အအိဥဘွံးအခါန႔ဥဘဥတႈတီႈသံအီၚလ႕ နီဥက့န႔ဥလီၚ’ မ့မ့ႈလ႕ အစိဥက်ီဥန႔ဥလ႕ခံဘဥတႈလဲၚပဏအီၚလ႕ ၀့ႈရိမ့ၚပွၚစီဆွံကၚလ့ဥစတုတႈသြဥအပူၚန႔ဥလီၚ’

မ့မ့ႈလ႕ပွၚစီဆွွံ ဟ့ဥပိၚလံၚတူန႔ဥမ့ႈ၀ဲ ၀့ႈရိမ့ၚသီခါလ႕ လ႕ပွဲၚဒီးတႈကူဥဘဥကူဥသ့တဂၚ န႔ဥလီၚ’ အ၀ဲန႔ဥဖဲပွၚစီဆွံလီရ့အိဥလ႕ ဃိးပူၚအဆ႕ကတီႈအခါ မ့ႈ၀ဲပွၚလ႕ ဘဥအိဥခိးကြႈ၀ဲ ပွၚစီဆွံလီရ့တဂၚန႔ဥလီၚ’ လ႕ပွၚစီဆွံလီရ့အဃိအတႈအိဥမူဆီတလဲကြံဏသးဒီးဒိးန႔ႈ၀ဲ တႈသ့စီန႔ဥလီၚ’

ဖဲ၂၁၅ နံဥန႔ဥ ကြဲး၀ဲလံဏဘဥဃး တႈမ႕ဖိအတႈအိဥတႈဆိးလံဏ (Apostolitc Tradition) န႔ဥလီၚ’ ဖဲပွၚစီဆွွံ ဟ့ဥပိၚလံၚတူကြဲးလံဏတဘ့ဥန႔ဥ အကိပူၚန႔ဥပဏဃုဏ၀ဲဒဥ ဒီးတႈဒိးန႔ႈသီခါအလီႈအလးလံဏတႈအ႕ဥလီၚ န႔ဥလီၚ’ ဘဥဃးအလံဏန႔ဥတႈတဲအါတႈဒီး ပွၚဆိမိဥကမဥအီၚလ႕ အထီဒါပါပါသီခါကရ႕ႈခိဥတႈသိဥတႈသီအဃိဘဥက့ၚဃဥကဒါအသးလ႕ ကဲးသလံးတႈအိဥဖွိဥအအိဥန႔ဥလီၚ’

ဖဲ၂၃၅ နံဥန႔ဥ ဘဥတုႈ၀ဲတႈကမဥဃုဏဒီး ပါပါသီခါကရ႕ႈခိဥပီၚစံၚဎၚ န႔ဥလီၚ’ ဖဲတႈလီႈန႔ဥ ပွၚမ႕ကသ့ဥသ့ဥတဖဥထုးတဲဏအီၚ တကုဏတကုဏန႔ဥလီၚ’ မ့မ့ႈလ႕ အစိဥန႔ဥဘဥတႈခုဥလီၚအီၚလ႕ ၀့ႈရိမ့ၚတံၚဘူၚတံနါ  (Tiburtina) တႈသြဥခိဥန႔ဥလီၚ’ ပွၚလ႕အမံၚ ဒ္သိးလိဏသးဒီး ပၚွစီဆွံသၚပီစံဎၚ အိဥ၀ဲတဂၚ လီၚ’  ပွၚအ၀ဲန႔ဥမ့ႈ၀ဲ ပီတိၚ ၀့ႈ သီခါကရ႕ႈခိဥတဂၚ န႔ဥလီၚ’ ပီတိၚ ၀့ႈ သီခါကရ႕ႈခိဥန႔ဥမ့ႈ၀ဲ ပၚွလ႕ဘဥတႈတ့ႈလီၚအီၚ ဆူထံကမ်႕ပူၚတဂၚ န႔ဥလီၚ’

Add new comment

5 + 1 =