စီဆွံ John Baptist De La Salle အမုႈဘူဥနံၚ

Photo courtesy of: google

St. John Baptist De La Salle

စီဆွံ John Baptist De La Salle အမုႈဘူဥနံၚ

စီၚဎိၚန႔ဥ အိဥဖ်ဲဥထီဥ၀ဲဖဲ ၁၆၅၁ အနံဥ လါအ့ျဖ့ဥ အသီ ၃၀ အနံၚ လ႕ကီႈ France (Rheims ) အပူၚန႔ဥလီၚ’ အဒီပုႈ၀ဲႈ အိဥ၀ဲ အဂၚတဆံ ဒီး မ့ႈစ့ႈကီးပွၚလ႕အကဲဒိဥယထူးတီၚ အဖိအလံၚ သ့ဥတဖဥန႔ဥလီၚ’စီၚဎိၚဟဥပွၚဘ်႕တႈ ဒံးလဥဆဥ န႔ဥ မၚလိမၚဒိး က့ၚတႈဖဲလ႕ ၀့ႈ Paris အပူၚ၀ံၚ ဖဲ၁၆၇၈ အနံဥန႔ဥ ဒိးန႔ႈဘဥက့ၚ၀ဲ သီခါပဏစု အလီၚအလးန႔ဥလီၚ’

သီခါဎိၚဟဥန႔ဥ မ့ႈပွၚစီဆွံ တဂၚလ႕ အမံၚ ဟူသဥဖ်ါ လ႕ အမၚသီ ပဏထီဥထီထီဥက့ၚ ဘဥဃး ခရံဏဖိအတႈကူဥဘဥကူဥသ့ တပါန႔ဥလီၚ’ အါဒဥတႈ မၚသီ ပဏထီဥထီ ထီဥန႔ႈက့ၚ ပွၚဖီွဥဖိ ဎဏဖိသ့ဥတဖဥ အတႈကူဥဘဥကူဥသ့ယ ဒီး လ႕ပွၚကိးဂၚ ဒ္သိး အကဒိးန႔ႈဘဥက့ၚ တႈကူဥသ့ ထဲသိးတူၚသိး လိဏသးအဂီႈ ဟ့ဥလီၚ အတႈကစႈ အတႈအိဥမူ လ႕ဏလ႕ဏဆ့ဆ့တဂၚန႔ဥလီၚ’  အါဒဥတႈ လ႕ပွၚဖွီဥဖိဎဏဖိ သ့ဥတဖဥ အဖီခိဥ အတႈပဏသူဥပဏသးယ တႈဟ့ဥလီၚအသးသ့ဥတဖဥ န႔ဥ လ႕ သူဥဘီဥသးစႈ သ့ဥတဖဥ အဂီႈ ကဲထီဥ၀ဲ ဒိဂ့ၚတဲဏဘဥ အဃိသတး ဒီး လ႕ အ၀ဲ အတႈသူဥကညီၚသးကညီၚ တႈသ့ အဃိ ကြဲန႔ႈက့ၚ ပွၚသူဥစႈသးဘီဥသ့ဥတဖဥ အါအါဂီႈဂီႈ ဒီး သးစႈသ့ဥတဖဥ ဟ့ဥလီၚအသးလ႕ အကဖံးမၚဃုဏသကိးတႈ ဒီးအီၚ လ႕ တႈဖံးတႈမၚအပူၚ န႔ဥလီၚ’ လ႕တႈန႔ဥ အဃိ သူဥထီဥန႔ႈက့ၚ၀ဲ ḁḁ The institute of the Bothers of Christian Schools ḂḂ အကရ႕ကရိ တဖုန႔ဥလီၚ’ ကရ႕ကရိ လ႕ အ၀ဲသူဥထီဥတ့ႈလံ တဖု အကရ႕ ကရိဖိသ့ဥတဖဥ  အတႈပညိဥ န႔ဥ မ့ႈ၀ဲလ႕ တႈမၚသီ ပဏထီဥထီ ထီဥန႔ႈက့ၚ ပွၚကညီ အတႈအိဥမူ အတႈကူဥဘဥကူဥသ့ယအါဒဥတႈ ကဘဥသ့ မၚစ႕ၚက့ၚ ပွၚဖွီဥဖိဎဏဖိသ့ဥတဖဥ အဂီႈ ကဘဥထုးထီဥ ဟ့ဥလီၚသူဥ ဟ့ဥလီၚသး ဆူဥဆူဥန႔ဥလီၚ’

မုႈမဆါ တနံၚ ခဲကနံဥ အံၚ အကရ႕ကရိ လ႕ အသူဥထီဥတ့ႈလံ ၀ဲန႔ဥ မ့ႈလ႕ အမံၚဒိဥထီဥ အမံၚဟုသဥဖ်ါလ႕ တႈမၚ သီ ပဏထီဥထီ ထီဥ ဘဥဃးတႈကူဥဘဥကူဥသ့ဥ တကပၚ ကရ႕ကရိ တဖုန႔ဥလီၚ’ အ၀ဲမ့ႈစ့ႈကီး ၀ဲ ဖရဥစ္ အသီခါ တပါဒဥလဲဥ လ႕ တႈမၚလိ ကေိ အပူၚ အါဒဥတႈ ပွၚသု၀ဲ ကလုဏတကလုဏအတႈကတိၚ န႔ဥ မ့ႈ၀ဲ လဥတဲ အတႈကတိၚ အလီႈ အါဒဥတႈ အသု န႔ႈက့ၚ၀ဲ ဖဲတႈလီႈန႔ဥ အပူၚ ကလုဏတကလုဏ အတႈကတိၚသ့ဥတဖဥ သ့သုက့ၚ၀ဲ လ႕တႈမၚလိကေိ အပူၚန႔ဥ မ့ႈဒဥ အ၀ဲ အတႈပညိဥ လီၚလီၚဆီဆီ အဆိကတ႕ႈ တမံၚန႔ဥလီၚ’

စီဆွံစီၚဎိၚဟဥ ပွၚဘ်႕တႈ ဒံးလႈဆဥ န႔ဥ ဖဲ ခရံဏနံဥ ၁၇၅၁ အနံဥ လါအ့ျဖ့ဥ ၇ သီအနံၚ စီဆွံ မုႈဎဲႈနံၚဖးဒိဥ အနံဥန႔ဥ အ၀ဲ မံမုဏကြံဏအသးလ႕ ခရံဏပူၚန႔ဥလီၚ’ ၁၉၀၀ အနံဥပွဲၚထီဥ၀ဲ အနံဥ န႔ဥ ဘဥတႈပဏထီဥအီၚဆူ ပွၚစီဆွံ အလီႈအလၚ လ႕ပႈပါ လ့ဥအိဥ ၁၃ ဂၚ တဂၚ အစုပူၚန႔ဥလီၚ’ ဖဲ ၁၉၅၀ အနံဥ န႔ဥ ပႈပါ ပံးအု ၁၂ ဂၚတဂၚ န႔ဥ ပဏထီဥ၀ဲ ဒ္ အမ့ႈပွၚစီဆွံ လ႕ အကဟုကဎဏ ၀ဲ သရဥသမါ သ့ဥတဖဥ တဂၚအသိးန႔ဥလီၚ’

Add new comment

2 + 3 =