စီဆွံ ၀ံးလံးဎဥ လ႕ York (saint william of york )အဘူဥနံၚ လါဎူၚ ၈ သီ

saint william of york

စီဆွံ ၀ံးလံးဎဥ လ႕ York အဘူဥနံၚ လါဎူၚ ၈ သီ

တနံၚအံၚ ပတႈအိဥဖွိဥ ကရ႕ သ့ဥနီႈ မၚလၚကပီၚထီဥ က့ၚ၀ဲ ပွၚစီဆွံ ၀ံးလံးဎဥ လ႕၀့ႈ York အမုႈဘူဥနံၚန႔ဥလီၚ’ ပွၚစီဆွံ အံၚ အိဥဖ်ဲဥ ထီဥ၀ဲဖဲ ၁၀၉၀ အနံဥ ဒီး မံမုဏအသးလ႕ ခရံဏပူၚ  ဖဲ ၁၁၅၄ လါဎူၚ ၈ သီအနံၚယ ဆ႕ကတီႈလ႕ ၁၂ နံဥကဎၚဖွိဥ အပူၚန႔ဥလီၚ’

ပွၚစီဆွံ အံၚ အိဥဖ်ဲဥ ထီဥ၀ဲလ႕ ဒူဥဖိထ႕ဖိလ႕ အစိကမီၚ ဒိဥ ၀ဲတဒူဥ အပူၚန႔ဥလီၚ’အ၀ဲ မ့ႈပွၚစီဆွံ တဂၚလ႕ အတႈဟဲ၀ံ ဂ့ၚလ႕ အဟဲပဏထြဲဃုဏ ဒီးအီၚလ႕ အ အိဥဖ်ဲဥ ထီဥလံၚလံၚ တ့့ႈလံန႔ဥ မ့ႈ၀ဲတႈလီၚလီၚဆီဆီ လ႕ အကမၚ၀ဲတႈ ဒိဥဒိဥ ထီထီ သ့ဥတဖဥန႔ဥလီၚ’ အဖါတံၚ န႔ဥ မ့ႈ၀ဲ ကီႈ အဲဥကလဥ စီၚပၚအစ႕ၚ အသြဲဥ တဂၚ လ႕ အကဒိးန႔ႈဘဥ က့ၚ စီၚပၚ အလီႈအလၚ န႔ဥလီၚ’ တႈလ႕စီၚလိဥစီၚပၚ အဒူဥ အထ႕သ့ဥတဖဥန႔ဥ အိဥ၀ဲဒီး တႈဘ်ဥစဲသဘံဥဘုလိဏအသး အါအါ ကလဲဥန႔ဥလီၚ’စီဆွံ ၀ံးလံးဎဥ အံၚ အစိၚအစ႕ၚ ဒဥလဲဥ လ႕တႈအိဥဖွိဥ ကရ႕အပူၚ ပွဲၚ၀ဲဒီး တႈသဘံဥဘုယတႈစံးတႈကတိၚအါလိဏသး အိဥထီဥ၀ဲ န႔ဥ ဆ႕ဥမဲဏဘဥက့ၚ၀ဲန႔ဥလီၚ’

ပွၚစီဆွွံ အံၚ ဆ႕ဥမဲဏဘဥ၀ဲ ဒီး တႈကီတႈခဲ သ့ဥတဖဥ ဘဥဆဥ ဘဥတႈဃုထ႕ရ့ထီဥ ဒ္ ၀့ႈ York တလးပ႕ခိဥက်႕ဥ တပါအသိး ဖဲ (၁၁၄၀) န႔ဥလီၚ’ လ႕ဟီဥက၀ီၚ အံၚ အပူၚ သီဘူဥသီခါ သ့ဥတဖဥ ဒ္သိးကမၚ၀ဲ တႈအိဥဖွဥအတႈဖံံးတႈမၚ ၾက႕းၾက႕းဘဥဘဥ အဂီႈ တႈသူဥဆူဥသးဆူဥ တအိဥစ့ႈကီး ဘဥန႔ဥလီၚ’

ကဥတႈဘူဥရံဥ လီႈက၀ီၚ ခိဥက်႕ဥ တလးပ႕ န႔ဥ ဒ္လ႕ အကပဏထီဥ န႔ဥ စီဆွွံ ၀ံးလံးဎဥ ဆူ တလးပ႕ အလီႈလၚ အဂီႈ ၾတီဃဏက့ၚ၀ဲန႔ဥလီၚ’ စီဆွွံ ၀ံးလံးဎဥ အံၚ ဘဥတႈ ဘိးဘဥ သ့ဥညါ ပွဲၚထီဥ (၃) ဘ်ီ ၀ံၚမး လ႕ခိဥဃ႕ဥ တလးပ႕ ခိဥက်႕ဥ တပါ ပဏထီဥန႔ႈက့ၚ အ၀ဲဆူ တလးပ႕ အလီႈ အလး န႔ဥလီၚ’

 ဘဥတႈပဏထီဥ အီၚဆူ တလးပ႕ အလီႈအလၚ ဘဥဆဥ သနၚက့ၚ ဖဲဆ႕ကတီႈန႔ႈအခါ မ့ႈလ႕ ပႈပါ အ့ဥနိဆ့း ခံဂၚ တဂၚ ပ႕တႈျပၚတႈ အဆ႕ ကတီႈ ဒီး တဒိးန႔ဥ ဘဥက့ၚ၀ဲ တႈအုးသး ဘဥန႔ဥလီၚ’ လ႕န႔ဥ အမဲဏညါ ပႈပါ လ႕ အဟံးန႔ႈက့ၚ မူဒါ ဖီဥထီဥက့ၚတႈဖံးတႈမၚ တဂၚ ဒဥလဲဥ တဟ့ဥက့ၚ စ့ႈကီး၀ဲ တႈအုးသး န႔ဥဘဥယယမ့ႈလ႕ တႈန႔ဥ အဃိ စီဆွံ ၀ံးလံးဎဥ န႔ဥ ကဖံးမၚ က့ၚတႈဒ္ တလးပ႕ တပါ အသိး အခြဲးဎဏ တအိဥထီဥက့ၚ၀ဲဘဥ ဒီး လ႕၀့ႈ York တႈအိဥဖွွိဥ လီႈက၀ီၚ အဂီႈ ဘဥဃု ထ႕ထီဥန႔ႈက့ၚ တလးပ႕ လ႕ အသီတပါ န႔ဥလီၚ’

စီဆွံအံၚ စးထီဥလ႕ အဒိးန႔ႈ ဘဥက့ၚ တလးပ႕ အလီႈလၚ ပွွဲၚထီဥ ( ၁၄) နံဥ၀ံၚ အလီႈခံ ဘဥတႈဃု ထ႕ရ့ထီဥကဒီး ဒ္္တလးပ႕တပါ အသိး လ႕ခံတဘ်ီ ဖဲ (၁၁၅၄) နံဥ ဆ႕ကတီႈ၀ံၚ ကဲထီဥဘဥက့ၚ၀ဲ ၀့ႈ York ဟီဥက၀ီၚ တႈလီႈအပူၚ သီခါကရ႕ခိဥက်႕ဥ တပါန႔ဥလီၚ’ ဖဲလ႕ အဘဥတႈအ႕ဥလီၚ တူႈ လိဏဒ္ တလးပ႕တပါ အသိး၀ံၚ လဲၚႏုၚလီၚ၀ဲဆူ တႈအိဥဖွွိဥ ကရ႕အပူၚ  ဒီး ပွၚကမ်႕ဥ အကထိ အကလး သ့ဥတဖဥ တူႈလိဏ သဂ႕ႈ က့ၚ အီၚ ဂ့ၚဂ့ၚ ဘဥဘဥ န႔ဥလီၚ’

ဘဥဆဥ ဖဲအဒိးန႔ႈ ဘဥက့ၚ၀ဲ တလးပ႕ အလီႈအလၚ ၀ံၚ မၚက့ၚ၀ဲ တႈအိဥ ဖွွိဥ အတႈဖံးတႈမၚ အဆ႕ ကတီႈ ပွွဲၚထီဥ ဒ္္၀ဲ ဒဥ ထဲ (၂) လါ၀ံၚ အလီႈခံ စီဆွံ ၀ံးလံးဎဥ မံမုဏ အသးလ႕ခရံဏပူၚ လီၚလီၚ ဆီဆီလီၚန႔ဥ ကြဲးဖ်ါထီဥတ့ႈ၀ဲ အသးန႔ဥလီၚ’

တႈကြဲးနီႈ ကြဲးဃါ သ့ဥတဖဥ အတႈတုၚလီၚ တီၚလီၚ တအိဥထီဥ ၀ဲ ဘဥဆဥ ပွၚတြဥတဎး ၀ဲလ႕ ဘဥတႈ ဘူဥအီဥလ႕ ကသံဥမူးသံ တႈလ႕တႈအီဥတႈအီ အပူၚန႔ဥလီၚ အါဒဥတႈ ပွၚတြဥ တဎၚ စံး၀ဲလ႕ ပွၚမၚတႈလ႕ အဘူးအတံၚ ဒီးအီၚတဂၚန႔ဥလီၚ’

ပွၚစီဆွံ အံၚအတူႈဘဥ ခီဥဘဥက့့ၚ၀ဲတႈ နးနးကလဲဏ ဘဥဆဥ တမ့ႈလ႕ အမၚဆ႕က့ၚ ပွၚလ႕ အမၚ ဘဥဒိဘဥထံးအီၚ သ့ဥတဖဥဘဥယ တႈသူဥဆါသးဆါ လ႕ ပွၚသ့ဥတဖဥ အဖီခိဥ စ့ႈကီး တအိဥ၀ဲ ဘဥန႔ဥလီၚ’ပတုၚဒဥလဲဥ လ႕ခံကတ႕ႈ အ၀ဲဖံးဃုဏမၚဃုဏ ၀ဲတႈ ဒီး ပွွၚလ႕ အအဲဥအီၚ သ့ဥတဖဥ လ႕တႈသူဥဆူဥသးဆူဥ အပူၚန႔ဥလီၚ’ အတႈစူႈနဏ လ႕ ပွၚလ႕ အမၚသကိးတႈဒီး အီၚသ့ဥတဖဥ အံၚ ကဲထီဥ စ့ႈကီး၀ဲ တႈတမံၚလ႕ အဘဥသံ၀ဲ ဆိဆိခ့်ခ့် တထံဥန႔ဥလီၚ’

ပွၚလ႕ အကူဥထီဥတႈလ အကမၚသံအီၚ သ့ဥတဖဥအံၚ ဒ္သိး အကၾတီဆ႕ ၀ဲတႈအဂီႈ တမၚ၀ဲ တႈနီ တမံၚဘဥယ ဖဲလ႕အ၀ဲ သံ၀ံၚအလီႈခံ ပွွၚလ႕ သန႔ၚအသးလ႕ အအိဥ သ့ဥတဖဥ မ့ႈ လ႕ပွၚစီဆွံအံၚ အတႈထုကဖဥ န႔ႈတႈလ႕ တႈဘ႕းစ႕ၚ အဃိသတး ဒီး ဒိးန႔ႈဘဥက့ၚတႈဘ်ဳး လီၚလီၚဆီဆီ အိဥထီဥ ၀ဲအါမးလီၚ’ အ၀ဲ စူးကြံဏ အသး ပွဲၚထီဥ (၇၃) အလီႈခံ ဘဥတႈ ပဏထီဥအီၚ ဆူ ပွၚစီဆွံ အလီႈအလၚ န႔ဥလီၚ’

တႈဂ့ၚသ့ဥတဖဥ န႔ဥ ဟဲတုၚ၀ဲဆူ ပွၚလ႕ အအိဥခိး တႈလ႕ တႈသူဥစူးသးစူး တႈသ့ဥတဖဥ အစုပူၚ န႔ဥလီၚ’ တႈလ႕ပလိဥဘဥ၀ဲ သ့ဥတဖဥ ပတဒိးန႔ႈဘဥ ခဲကနံဥအံၚဘဥ ဒီး ပဘဥခိဥကြႈလႈ လ႕ တႈသူဥစူးသးစူးအပူၚန႔ဥလီၚ တႈလ႕ ပလိဥဘဥ၀ဲ သ့ဥတဖဥ လ႕ပဂီႈ မ့မ့ႈ၀ဲ တႈဂ့ၚန႔ဥ ဎြၚကဟ့ဥ လီၚပ၀ဲလီၚ န႔ဥ ဆိကမိဥထီဥက့ၚ၀ံၚ အိဥခိးကြႈလႈလ႕ တႈစူႈနဏအဖီခိဥန႔ဥတက့ႈ

Add new comment

3 + 2 =