စီဆွံ ကလ့မဲ (၁) Clemaent (1) တဂၚ အမုဥဘူဥနံၚ လါနိဥ၀့ဘ႕ဥ

စီဆွံ ကလ့မဲ (၁) Clemaent (1) တဂၚ အမုဥဘူဥနံၚ လါနိဥ၀့ဘ႕ဥ

ဒီပုႈ၀ဲႈတံၚသကိးခဲလ႕ဏသ့ဥသုဧ႕ယတနံၚအံၚ လ႕ပတႈအိဥဖွိဥကရ႕ အလံဏနံဥလံဏလါ အပူၚ ပသ့ဥညါဘဥ လ႕ အမ့၀ဲ ပွၚစီဆွံ ကလ့မဲ ၁ တဂၚ အမုႈဘူဥနံၚန႔ဥ လီၚ’ဒ္လုႈလႈတႈပဏဖ်ါအိဥထီဥ၀ဲ အသိး စီဆွံအံၚ မ့ႈ၀ဲ ပွၚဎူဒၚဖိလ႕ အလဲလိဏဃီအသး ဒီး မ့ႈ၀ဲ စီဆွံပ့ၚတရူး ဒီး ပီလူး အပ်ဲႈအဘီဥတဂၚန႔ဥလီၚ’ အ၀ဲန႔ဥ ဖဲလ႕ စီဆွံပီလူး အတႈကြဲးဆူ ပွၚဖံးလံးပံးဖိသ့ဥတဖဥ အအိဥ အတႈကြဲးလ႕ အဆ႕ဒိဥ (၄) အဆ႕ဖိ(၃) အတႈပဏဖ်ါထီဥအတႈမၚတႈသးခုကစီဥ အတႈလဲၚက်ဲ အပူၚ ပွၚပိးအခံန႔ဥ မ့ႈ၀ဲကလ့မဲန႔ဥလီၚ’

ဖဲနံဥကဎၚဖိး ခံ အဆ႕ကတီႈ ဘူးကကတ႕ႈ၀ဲ ဒီး စီဆွံ အံးရ့ဥန႔ဥအူ (St.Irenaeus) လ႕ ၀့ႈလံၚဎိဥ အံၚ ခီဖ်ိလ႕ အတႈကြဲးအံၚ အဃိဒီး ထံဥလိဏသကိးသးဒီး ပွၚတႈမ႕ဖိသ့ဥတဖဥ ဒီး စံးကတိၚလိဏအသးတႈ ဒီး ထံဥဘဥ၀ဲ တႈမၚအ႕မၚနးတႈ နးနးကလဲဏ စီၚပၚ တရါဂေဥ (Trajan) အံၚ ဟါးထီဥကြံဏအီၚ ဒီး မ႕လဲၚ၀ဲဆူ ခရံမံဎါ (Crimia) အဆ႕ကတီႈ ထံဥလိဏ အသးဒီး စီဆွံ အဲဥနဥဂရဲဥတူ (St.Anecletus) ဒီး ဟံန႔ႈက့ၚ မူဒါ အလီႈအလၚဖဲန႔ဥ၀ံၚ စထီဥလ႕ (၈၈)နံဥ ဒီး ပတုၚလ႕ အနံဥ(၁၀၀)နံဥန႔ဥ အ၀ဲန႔ဥ မ့ႈက့ၚ၀ဲ ပႈပါ တဂၚ န႔ဥလီၚ’ ဖဲန႔ဥအ၀ဲန႔ဥ ကဲထီဥတႈမၚစ႕ၚ လ႕ အမၚကိညဥ လီၚက့ၚ ပွၚအဂၚ (၂၀၀၀) ဃဥဃဥ အတႈသူဥ ကိဥသးဂီၚန႔ဥလီၚ’ ဎြၚန႔ဥ ဟ့ဥက့ၚဎၚအခိဥဖးလ႕ ကသ့ဟ့ဥနီၚလီၚန႔ႈက့ၚလ႕ ပွၚခဲလ႕ဏသ့ဥတဖဥ အဘ႕း စ႕ၚအဂီႈ မ႕လီၚဎၚန႔ဥလီၚ ဘဥဆဥတႈဘ်ဳးဒ္အံၚသ့ဥတဖဥ တမ့ႈလ႕ အၾက႕ၚ၀ဲ ဘဥ၀ဲဒီးဎၚဘဥန႔ဥလီၚ’ ဒ္တႈကြဲးနီႈကြဲၚဃါအသိးအ၀ဲန႔ဥ ဘဥတႈကြံဏလီၚန႔ဥက့ၚအီၚဆူ ပီဥလဲဥ အပူၚန႔ဥလီၚ’

စီဆွံကလ့မဲ ၁ တဂၚအံၚ အတႈကြဲးသ့ဥတဖဥ လ႕တႈဎူဎီႈအပူၚ ဒိးန႔ႈဘဥက့ၚ၀ဲ ပတုၚလ႕ ဟီဥခိဥဒီဘ့ဥ ဒီး တႈန႔ဥ၀ံၚယ မ့မ့ႈ လ႕မုႈထီဥ ဒီး မုႈႏုၚ ထံကီႈသ့ဥတဖဥ အပူၚ ဘဥတႈဖးက့ၚ၀ဲလ႕ အိဥဘွံးနံၚ တႈဘူဥ တႈဘါ အဆ႕ကတီႈန႔ဥလီၚ’ ဖဲခရံဏနံဥ (၉၆)အနံဥန႔ဥ တႈကြဲးဆူကရံဥသူဥ၀့ႈဖိ သ့ဥတဖဥ အအိဥအံၚ ဟဲ လီၚစ႕ၚလီၚသြဲဥ၀ဲလ႕ ပွၚခရံဏဖိ လ႕အဆိ အခါ သ့ဥတဖဥ အအိဥအံၚ  မ့ႈတႈလ႕ အလုႈပွ႔ၚဒိဥကတ႕ႈ ဒီး အကါဒိဥကတ႕ႈ အလံဏလဲဥ သ့ဥတဖဥန႔ဥလီၚ’ တႈအိဥဖွိဥကရ႕ လ႕အအိဥ လ႕ကရံဥသူဥအပူၚ သ့ဥတ ဖဥ န႔ဥ ထီဥဒါ ဟီဟးထီဥကြံဏ သီဘူဥသီခါ သ့ဥတဖဥန႔ဥလီၚ’ ပႈပါ ကလ့မဲ န႔ဥ ပွၚသ့ဥတဖဥ အတႈဟ့ဥ ဘူဥမၚစ႕ၚတႈသ့ဥတဖဥ ဒီး တႈသိဥတႈသီ သ့ဥတဖဥ ကဲထီဥ၀ဲ တႈတ႕ထီဥတ႕လီၚလ႕ တႈတဘဥသူဥ ဘဥသးလိဏသး အိဥထီဥလ႕ ထံကီႈအပူၚအံၚ ဒ္သိးကလဲၚပူၚကြံဏ၀ဲအဂီႈယ ဃ့ကညးက့ၚ၀ဲတႈဒိဥဒိဥကလဲဥ န႔ဥလီၚ’ ဒ္ဖံးမၚက့ၚတႈခဲလ႕ဏ အသိး သ့ပ႕ၚသူဥပ႕ၚသးက့ၚတက့ႈယတႈလ႕ပွၚကညီန႔ဥ မ့ႈဒဥတႈအကလီက လီန႔ဥလီၚ အဃိ တႈပဏထီဥထီသးန႔ဥ အခီပညီတအိဥ၀ဲ နီတမံၚဘဥန႔ဥလီၚ’တႈအဲဥတႈကြံ မ့ႈတအိဥ၀ဲန႔ဥ တႈမႏုၚတမံၚမး ဎြၚတဘဥဘဥအသးဘဥန႔ဥလီၚ’ ခရံဏအတႈကစႈ အနီႈခိဒီနီႈသး ခံမံၚလ႕ဏ န႔ဥ ဟ့ဥလီၚ က့ၚ၀ဲလ႕ ပနီႈခိ ဒီး နီႈသး အဂီႈခဲလ႕ဏလီၚ လ႕န႔ဥ အမဲဏညါ တႈမႏုၚအိဥဒ္လ႕ အဒိဥန႔ဥ ဒ္တႈအံၚ တအိဥ လ႕ဏ၀ဲ နီတမံၚဘဥန႔ဥ ပဏဖ်ါထီဥတ့ႈလံ၀ဲဒဥန႔ဥလီၚ’ လ႕တႈန႔ဥ အဃိ ပွၚလ႕ တဒိကနဥ၀ဲ ဎြၚ အကလုႈ ကထါဘဥန႔ဥ ပကဆ႕ဥမဲဏဘဥ၀ဲ ဒီး တႈဘဥဎိဥဘဥဘီ ဒီး ပဏထြဲဃုဏသကိးလ႕ တႈဒဲးဘး ဆံးကိဥဖိ တ ဖဥအပူၚန႔ဥလီၚ’

တႈအံၚမ့ႈ၀ဲ ပႈပါ အဆိကတ႕ႈ တဂၚ အတႈစံးတႈကတိၚတဖဥလ႕ ပသ့ဥညါဘဥ၀ဲဒဥ န႔ဥလီၚ’စီဆွံကလ့မဲ အံၚ တႈမ႕ဖိ သ့ဥတဖဥ ၀ံၚအလီႈခံ  လ႕တႈလုႈမံဥဆါ အလံဏတႈကြဲးအပူၚ မ့ႈ၀ဲ သ႕ဂၚတဂၚန႔ဥလီၚ’ အ၀ဲ မ့ႈပွၚစီဆွံတဂၚလ႕ အအံၚကြႈပ႕ဆွ႕ မၚစ႕ၚ ၀ဲ ပွၚမၚတႈလ႕ ကဘီပူၚ ဒီး ပွၚခူဥလ႕ႈသ့ဥတဖဥန႔ဥလီၚ’

တႈကြႈထံဆိကမိဥ ’’’’’ပႈဎြၚလ႕ အတ့လီၚပဏလီၚတႈ ဒီး တႈခဲလ႕ဏ အကစႈ အံၚလ႕အတႈဖံးတႈမၚ အပူၚ ပွဲၚ၀ဲ ဒီး တႈသူဥဖွံသးညီ အဃိသတးဒီး ပ၀ဲသ့ဥတဖဥ  လ႕တႈသူဥဆူဥသးဆူဥ အပူၚ သ့ဖံးမၚလ႕ ပွဲၚန႔ႈက့ၚ ပတႈဖံးတႈမၚသ့ဥတဖဥ လ႕တႈသူဥဖွံသးညီအပူၚန႔ဥတက့ႈ

Add new comment

4 + 3 =