စီဆွံ ကရ့ဥကိဥရံဥ ႏြံဂၚတဂၚ (ပႈပါ)(၁၀၂၈”၁၀၈၅) ၂၅’၅’၂၀၂၀

စီဆွံ ကရ့ဥကိဥရံဥ ႏြံဂၚတဂၚ (ပႈပါ)(၁၀၂၈”၁၀၈၅)

မိႈပႈဖံဖုဒီပုႈ၀ဲႈဒီးတံၚသကိးခဲလ႕ဏဧ႕ယ မ္သုကဘဥမုဏထီဘိတက့ႈမ့ႈဎတႈဆ႕ဂ့ၚဘဥသုန႔ဥလီၚ တနံၚအံၚမ့ႈ၀ဲ ပႈပါကရ့ဥကိဥရံဥႏြံဂၚတဂၚ အမုႈဘူဥနံၚန႔ဥလီၚ’စီၚကရ့ဥကိဥရံဥ မ့ႈ၀ဲ ပႈပါလ႕ အမၚဂ့ၚထီဥ က့ၚတႈလ႕တႈအိဥဖွိဥကရ႕အပူၚန႔ဥလီၚ’ ပႈပါကရ့ဥကိဥရံဥ ႏြံဂၚတဂၚအံၚ အိဥဖ်ဲဥထီဥ၀ဲဖဲ ခရံဏနံဥ ၁၀၂၈ အနံဥ လ႕ အံးတလံ တူးစ္ကနံး ၀့ႈအပူၚန႔ဥလီၚ’ မၚလိသ့ထီဥက့ၚ၀ဲလံဏဖဲ အဥဗဥတ့ႈ စီိဆွံနီႈမးရံ ရသ့း အကေိ ပူၚန႔ဥလီၚ’ဖဲခရံဏနံဥ ၁၀၇၃ အနံဥန႔ဥ  စီဆွံကရ့ဥကိဥရံဥ အံၚ ဘဥတႈထ႕ရ့ ပဏထီဥအီၚဆူ ပႈပါ အလီႈလးန႔ဥလီၚ’ဖဲန႔ႈ တဘ်ီဃီ လ႕ တႈအိဥဖွိဥကရ႕အပူၚ တႈဟးဂိဏဟးဂီၚ အိဥ၀ဲ ဒီး ပႈပါ ဘဥကြႈ သုးက်ဲး ဂဲၚဘ်ဳးက့ၚ၀ဲ တႈဒီး လဲလိဏမၚသီ ထီဥက့ၚ၀ဲတႈလ႕ တႈအိဥဖွိဥကရ႕အပူၚန႔ဥလီၚ’

ဖဲခရံဏနံဥ ၁၀၇၅ နံဥန႔ဥလ႕ ၀့ႈရိမ့ၚ ဘဥဃးဒီးသီဘူဥသီခါ သ့ဥတဖဥ တႈအိဥဖွိဥဖးဒိဥအဆ႕ကတီႈ ပႈပါအံၚ မၚကတ႕ႈကြံဏ၀ဲ လုလႈတႈဆါ လီၚ ကြံဏပွၚလ႕အလုႈထီဥတ့ႈအသးဆူဎြၚအအိဥသ့ဥတဖဥ အစိကမီၚ၀ံၚ မၚဂ႕ႈပဏက်႕ၚက့ၚ၀ဲ သီဘူဥသီခါ သ့ဥတဖဥ တအိဥလ႕ဥ၀ဲဒီး တႈတန႔ႈဖိန႔ႈမါ ကဘဥတႈ အိဥစီအိဥဆွံ၀ဲတစိၚသးန႔ဥလီၚ’

လ႕အ၀ဲသ့ဥ တႈလီႈတႈက်ဲအပူၚ ပဏလီၚ၀ဲ တလးပ႕သ့ဥ တဖဥ တႈအံၚသ့ဥတဖဥ မ့ႈ၀ဲ ပွၚဎိဎိဖိသ့ဥ တဖဥ အတႈဃ့ကညး၀ဲတႈခြဲးတႈဎဏန႔ဥလီၚ’ တႈဟ့ဥသါန႔ႈက့ၚ ပွၚဎိဎိဖိသ့ဥတဖဥ တႈစိကမီၚ တႈခြဲး ဎဏန႔ဥ ပႈပါကရ့ဥကိဥရံဥ ကးတံဏဃဥကြံဏ၀ဲန႔ဥလီၚ’ဖဲန႔ဥကဲထီဥ တႈတဘဥလိဏဖိးလိဏ လိၚသးဒီး (ကီႈဂ်ာမနီ) စီၚပၚ ဟ့ဥနရံး လြံႈဂၚတဂၚ န႔ဥလီၚ’ ဖဲန႔ဥ စီၚပၚဟ့ဥနရံး အကရ႕ကရိ တဘဥတႈထုးထီဥ ကြံဏ ၀ဲ အဂီႈလ႕ ကဥနိဥစ္ဆဥ အတိဏထီတ႕းထီ အခ်႕ အ၀ဲသ့ဥ ဆိးသီဃ့ႈပွႈလဏကြံဏအတႈ ကမဥအခါ ဖဲ ခရံဏနံဥ ၁၀၇၇ အနံဥန႔ဥ စီဆွံကရ့ဥကိဥရံဥ ဒီး စီၚပၚ ဟ့ဥနရံး တႈဘဥလိဏဖိးလိဏသးအိဥထီဥက့ၚ၀ဲန႔ဥလီၚ

ဒီးဖဲ ၁၀၈၄ အနံဥန႔ဥ  စီၚပၚ ဟ့ဥနရံး မ႕ထီဥ အသူးဒူဥ ကရ႕ သ့ဥတဖဥ လဲၚ၀ဲဆူဥ ၀့ႈရိမ့ၚဒီး  မ႕န႔ႈဆူဥ ၀ဲ ပႈပါလ႕ ကလဲၚအိဥ သဒ႕ အသးလ႕ ဆဥဆဲးနိဥ အပူၚအခါ ကဲထီဥက့ၚ၀ဲ တႈဖ့ဥဆ႕ကဒီးတဘ်ီ န႔ဥလီၚ ဖဲ ခရံဏနံဥ ၁၀၈၅ အနံဥပႈပါ မံမုဏကြံဏအသးလ႕ ခရံဏပူၚ ဖဲလ႕ ဆဥဆဲးနိဥ အပူၚန႔ဥလီၚ’ ပႈပါအံၚ တခ်ဳး သံ ဒ္၀ဲဘဥ ဒီး ပ်ႈကြံဏန႔ႈက့ၚ ပွၚလ႕ အထီဒုဥဒါ အီၚသ့ဥတဖဥ အတႈကမဥန႔ဥလီၚ’ လ႕အတႈကတိၚပူၚ စံး၀ဲ  ( ဎအဲဥကြံက့ၚဎဲတႈမ့ႈတႈတီဒီး ဎသးဟ့ဎဲ တႈတတီတလိၚဘဥန႔ဥလီၚယအဃိသတးဒီး ဎဘဥသံဎဲလ႕ တခီဘီမုႈ အပူၚန႔ဥလီၚ’) စံးက့ၚ၀ဲန႔ဥလီၚ’

Add new comment

12 + 8 =

Please wait while the page is loading