စီဆွံမုဥနီႈရံဥတါ ၂၂’၅’၂၀၂၀

မိႈပႈဖံဖုဒီပုႈ၀ဲႈဒီးတံၚသကိးခဲလ႕ဏသ့ဥသုဧ႕ယမ္သုကဘဥထီဥဘိတက့ႈ မ့ႈဎတႈဆ႕ဂ့ၚဘဥသုန႔ဥလီၚ’ တနံၚအံၚမ့ႈ၀ဲစီဆွံမုဥနီႈရံဥတါ အမုႈဘူဥနံၚန႔ဥလီၚ’ ပွၚစီဆွံမုဥ နီႈရံဥတါ မ့ႈ၀ဲပွၚမုဥကမဲ တဂၚန႔ဥလီၚ’အ၀ဲ အိဥဖ်ဲဥထီဥ၀ဲလ႕ ကီႈအံးတလံး ရိဥဂဥပိးလဲနၚ အပူၚဖဲခရံဏနံဥ ၁၃၈၁ အခါ န႔ဥလီၚ’ဖဲအနီႈဆံးခါဒဥလဲဥ ဃ့ကညး၀ဲအမိႈအပႈသ့ဥတဖဥလ႕  အကဟ့ဥအီၚတႈခြဲး တႈဎဏ လ႕သးအိဥ ႏုဏလီၚ၀ဲဆူ ကြဥဗဲဥ ဖံ၀ါတႈ မၚလိကေိ အဂီႈန႔ဥလီၚ’

ဘဥဆဥသနဥက့ မိႈပႈတဖဥ ရဲဥက်ဲၚ ကတဲဏကတီႈ၀ဲ လ႕ အဒိးတ့ဒိးဖ်ီအီၚအဂီႈ န႔ဥလီၚ’ နီႈရံဥတါ အိဥဒီးတႈဒိကနဥလ႕ မိႈပႈတဖဥ အကလုဏဒီး တူႈလိဏ၀ဲတႈတ့တႈဖ်ီဒီး တႈန႔ဥအလီႈခံ ကဲထီဥ၀ဲ မါလ႕အဂ့ၚ မိႈလ႕အဂ့ၚ တဂၚ လ႕ဖိ၀ၚတဖဥအဂီႈန႔ဥလီၚ ဘဥဆဥ မ့မ့ႈလ႕ အ၀ၚ သးဘိးတဂၚ အိဥဒီးတႈသူဥဒိဥသးထီဥခ်ဲ မၚဆူဥမၚစိဏ တပ်ႈတပ်ီႈတႈအဃိ ဘဥဖွီဥအမါ သးထီဘိန႔ဥလီၚ’ အဖိတဖဥ စ့ႈကီး သိဥလိန႔ႈ၀ဲ ဒ္အတႈပဏသူဥပဏသးအသိးဒီး တႈတဂ့ၚတဘဥအက်ဲန႔ဥလီၚ’

မ့ႈဒ္လဲဥဂ့ၚ နီႈရံဥတါ တဂၚ က်ဲစ႕းအိဥမူ၀ဲ ဂ့ၚဂ့ၚ ဘဥဘဥဒီး မၚပွဲႈ၀ဲ ဟံဥကစႈမုႈတဂၚ အမူအဒါ လ႕လ႕ ပွဲၚပွဲၚ လ႕တႈသူဥတီသး လိၚ တႈသူဥဂ့ၚသး၀ါ အပူၚန႔ဥလီၚ’ လ႕န႔ႈအမဲဏညါ အိဥ၀ဲဒီး တႈထုကဖဥ ဒိးန႔ႈ ၀ဲတႈပနီႈစီဆွံ တဖဥ ခဲအံၚ ဒီးခဲအံၚ လ႕ကိးမုႈနံၚ အတႈအိဥမူအပူၚန႔ဥလီၚ’ ဆီဟံဥဆီဃီ၀ံၚ အနံဥ ၂၀ ဘူးထီဥဃဥဃဥ အခါ အ၀ၚသး ဘိအံၚ ဘဥတႈကူႈအ႕ ဆဲးဘဥအီၚလ႕ ဘီသနးက့ၚ မ့ႈလ႕ အမါနီႈရံဥတါ အတႈထုကဖဥန႔ႈလ႕ အဂီႈအဃိ တခ်ဳးဒ္ဖဲ သံ၀ဲအခါ အိဥဒီးတႈပီႈဎႈလီၚက့ၚသးလ႕ အတႈကမဥ တဖဥ အဂီႈန႔ဥလီၚ’

တဎံဏဘဥ အတီႈပူၚ အဖိခါြခံဂၚ စ့ႈကီး သံသဒဥ ကြံဏအီၚအဃိ နီႈရံဥတါ အိဥတ့ႈဒဥထဲအီၚတဂၚဧိၚ လ႕ဟီဥခိဥခ်႕ အပူၚန႔ဥလီၚ’ အ၀ဲအိဥဒီးတႈထုကဖဥ ဆိးသီ ဒူဥတႈအီဥတႈအီဒီး တူႈ၀ဲတႈနးတႈဖွီဥ အကလုဏကလုဏ ဒ္အနဲဥဖ်ါထီဥ၀ဲအတႈပီႈဎႈလီၚက့ၚအသးလ႕ အတႈးဒဲးဘး သ့ဥတဖဥ အဂီႈအဃိ န႔ဥလီၚ’ ဘဥတႈတူႈ လိဏအီၚလ႕ အီဥဂူးစတံနံဎါ အဖံ၀ါ အကရ႕ကရိအပူၚ ဖဲ အဥဘံဥဎဥ ကဥစံးဎဥ ဒီး စးထီဥ၀ဲအတႈအိဥ မူလ႕ပွဲၚဒီး တႈဒိကနဥ လ႕တႈအဲဥကြံ ကဟုကဎဏဒိဥဒိဥ အါအါ အပူၚန႔ဥလီၚ’

ကဲထီဥဖံ၀ါ ၀ံၚအလီႈခံ အ၀ဲအိဥဒီးတႈဎုဎီႈဘူဥဘါဆူဥဆူဥလ႕ကစႈခရံဏ အတႈတူႈတႈနးတႈဖွီဥအပူၚ ဃ့၀ဲတႈနးတႈဖွီဥလ႕ အကတူႈ၀ဲ ဒ္ကစႈခရံဏတူႈအသိးန႔ဥလီၚ’ ဘဥတနံၚ သတူႈကလဏ တႈဆွဴဥ ခိဥသလုး ဟဲဖ်ိးထီဥ၀ဲလ႕ ထူႈစူညါ အလိၚဒီး ဟဲဘ်းထီဥ ဆဲးလီၚ၀ဲဆူဥအခိဥတိသဥပူၚဎိဏ၀ဲအဃိ တႈပူၚလီႈအံၚ ကူစါဎါဘ်ါ၀ဲတန႔ႈ တူႈဘဥ၀ဲနးနးကလဲဏ တုၚအတႈအိဥမူ အကတ႕ႈ တစူန႔ဥလီၚ’မံအိဥဘွံး က့ၚ၀ဲဖဲခရံဏ ၁၄၅၇ လါမ့ၚ ၂၂ သီအနံၚန႔ဥလီၚ’

ပႈသးဘိဎြၚဧ႕ယခီဖ်ိလ႕ စီဆွံမုဥနီႈရံဥတါ အတႈထုကဖဥအဃိ မ္ပကသိဥလိန႔ႈဘဥ ဒ္သိးလ႕ ပတႈအိဥမူ အပူၚယ ပကတူႈသ့၀ဲ ပထူႈစူညါ အတႈနးတႈဖွီဥသ့ဥတဖဥ ဒ္သိးလ႕ နီႈရံဥတါ တူႈခီဥ ပေးန႔ႈဘဥပွၚအသိး န႔ဥတက့ႈ

Add new comment

2 + 4 =

Please wait while the page is loading