ကဲးသလံးဖံ၀ါဒိဥ မ့ႈဆဥတဖ်႕ဥလ႕အကပီၚလ႕တႈမၚတႈသးခုဥကစီဥ လ႕ကီႈ Bangladesh ကစႈခိဥကလိက်ါ

ကဲးသလံးဖံ၀ါဒိဥ မ့ႈဆဥတဖ်႕ဥလ႕အကပီၚလ႕တႈမၚတႈသးခုဥကစီဥ လ႕ကီႈ Bangladesh ကစႈခိဥကလိက်ါ

ကဲးသလံးဖံ၀ါဒိဥ မ့ႈဆဥတဖ်႕ဥလ႕အကပီၚလ႕တႈမၚတႈသးခုဥကစီဥ လ႕ကီႈ Bangladesh ကစႈခိဥကလိက်ါ ဖံ၀ါဒိဥ Albina Gomes လ႕အမ့ႈ Maria Bambina Sisters အဖံ၀ါဒိဥတဂၚ မ့ႈဆဥတဖ်႕ဥလ႕အကပီၚလ႕တႈမၚတႈသးခုဥကစီဥ လ႕ကီႈ Bangladesh ကလံၚထံးကစႈခိဥ ကလိက်ါတႈလီႈတဂၚလီၚ.

ဖဲ၀ါဒိဥ လ႕အသအိဥ ၈၉ နံဥ လ႕အမ့ႈ Sisters of Charity of Sts. Bartolomea Capitanio and Vincenza Gerosa အဖံ၀ါတဂၚ အံၚ မၚတႈလ႕ ပွၚဖွီဥဖိဎဏဖိအက်ါ အလ႕ဎံဏနံဥအါ လီၚဆီဒဥတႈလ႕ ဟ့ဥ၀ဲတႈကူဥဘဥကူဥသ့လ႕ဖိသဥသ့ဥတဖဥအဂီႈန႔ဥလီၚ.

ဖဲလ႕အ၀ဲမၚတႈလ႕ တႈလီႈသ့ဥတဖဥန႔ဥအဆ႕ကတီႈအ၀ဲ တီခိဥရိဥမဲဒီး မၚန႔ႈ၀ဲဒဥ ပွၚ ၅၀၀၀ ဂၚလ႕ ဒိးန႔ႈဘဥ တႈသ့စီတႈပနီဥစီဆွံ လ႕ တႈအိဥဖွိဥ (Diocese) သ႕ဘ့ဥ ဖဲ Bangladesh အပူၚန႔ဥလီၚ.

တႈအံၚမ့ႈ တႈသူဥမံသးမုဏ တႈမုဏတႈခုဥလ႕ ဎသးပူၚ တခါလီၚန႔ဥ အ၀ဲစံး၀ဲ ဖဲRadio Veritas Asia သမံသမိးအီၚအခါန႔ဥလီၚ.

အ၀ဲလဲၚ၀ဲဆူသ၀ီတဖဥ ဒိး၀ဲဒီးလ့ဥဎီႈန႔ဥလီၚ. သုသ့ဥညါစ့ႈဧါအ၀ဲစံး၀ဲ သါလီၚဃံႈ အိဥ၀ဲ ၁၄ ဘ်ီညါလီၚ.

ဖံ၀ါဒိဥ Albina စံး၀ဲခီဖ်ိလ႕ သါလီၚဃံႈဒ္အံၚအဃိ သါဘဥတူႈဘဥက့ၚခဲအံၚန႔ဥလီၚ.

တုၚခံအံၚလ႕ သါနီႈခိသါဘဥတူႈဘဥက့ၚအီၚလီၚ. ဘဥဆဥ သါလီၚဃံႈ ၁၄ ဘ်ီအံၚ သါလုႈထီဥဆူ ကစႈခရံဏ အထူဥစုညါက်ဲ ၁၄ ပတီႈန႔ဥလီၚ.

ဖံ၀ါဒိဥအံး အိဥဖ်ဲဥထီဥ၀ဲဖဲ ၁၉၃၂ လါဒံဥစ့ဘ႕ဥ ၂၅ သီ လ႕အမိႈအပႈမ့ႈ Mr. Albin and Maria Costa ဒီးဖဲ သ့စီသးအခါ တႈကိးအီၚလ႕ Maria န႔ဥလီၚ. အ၀ဲဖဲ အဒိးန႔ႈ ဖံ၀ါအလီႈအလးအခါ ဟံ၀ဲအမံၚလ႕ Albina န႔ဥလီၚ.

အ၀ဲစံး၀ဲ ဖဲအ၀ဲစးထီဥမၚတႈအခါ ဟ့ဥလီၚအသးလ႕တႈအဲဥအပူၚလ႕ဎြၚအဂီႈ လ႕ပွၚဖွီဥဖိအက်ါ မ့ႈလ႕ အတႈကရ႕ကရိန႔ဥ မၚတႈလ႕ တႈအဲဥတႈဟ့ဥလီၚသးအပူၚ လ႕အဟ့ဥတႈမုဏလႈလ႕ ပွၚဘဥတႈစူးကြံဏအီၚတဖဥအဂီႈန႔ဥလီၚ.

အ၀ဲစံး၀ဲ ဖဲအသးစႈဒံးအခါ အ၀ဲဆ႕မုႈလႈ၀ဲလ႕ ကစံဥတဲၚတဲလီၚတႈသးခုကစီဥ လ႕ပွၚဖွီဥဖိဎဏဖိ အအိဥန႔ဥလီၚ.

အ၀ဲလဲၚႏုဏလီၚဆူ ဖံ၀ါအတႈကရ႕ကရိ လ႕အမ့ႈ Maria Bambina Sisters ဒ္ postulant တဂၚ ဖဲ လါဎႏူၚအါရံၚ ၇ သီ ၁၉၅၁ ၀ံၚအလီႈခံ အ၀ဲလဲၚဆူ Krishnagar ဖဲကီႈအ့ဒံဥဎဥ လ႕တႈမၚလိ မၚဒိးအဂီႈ န႔ဥလီၚ. အ၀ဲမၚလိတႈဒံး novitiate တဂၚ ဖဲ လါ ဎႏူၚအါရံၚ ၆ သီ ၁၉၅၂ ဒီးအ၀ဲ မၚအတႈအ႕ဥ လီၚအီလီၚ အခီဥထံးတဘ်ီဖဲ လါဎႏူၚအါရံၚ ၆ သီ ၁၉၅၃ ဖဲ Kolkata.

ဖဲအ၀ဲတႈမၚလိ၀ံၚ ဖဲ လါမၚရွး ၂၅ သီ ၁၉၆၀ အ၀ဲမၚအတႈအ႕ဥလီၚတစိၚသး perpetual profession ဖဲ Kolkata, India န႔ဥလီၚ.
စးထီဥလ႕ ၁၉၅၃ - ၁၉၆၇ န႔ဥ အ၀ဲ မၚတႈဘူဥတႈဘါအတႈမၚ ဖဲ Kolkate ဒီး Krishnagar န႔ဥလီၚ. ဖဲ ၁၉၆၇ နံဥအပူၚန႔ဥ အ၀ဲက့ၚက့ၚဆူ ကီႈ Bangladesh လ႕ကမၚစ႕ၚတႈလ႕ တႈအိဥဖွိဥတႈဖံးတႈမၚ လီၚဆီးဒဥတႈလ႕ တႈသိဥလိ ထူကလုႈဎြၚကထါန႔ဥလီၚ.

မၚကဒီးဖဲ ၁၉၆၈ - ၁၉၇၁ န႔ဥ မ့ႈတႈဆ႕ကတီႈ လ႕တႈဒုးတႈဎၚလ႕ ကီႈ Bangladesh အပူၚလ႕ တႈထူဥဖဲအဂီႈ အခါ ဖံ၀ါန႔ဥ မၚတႈဒံးကေိသရဥမုဥတဂၚအသိး ဖဲ Jossore ဒီးလ႕ ခံတႈဆွ႕အီၚဆူ St. Vincent Hospital in Dinajpur တႈဆါဟံဥန႔ဥလီၚ.

 

ဖဲတႈဒုး၀ံၚအလီႈခံ ဖဲ ၁၉၇၂ န႔ဥ အ၀ဲဆီတလဲတႈလီႈဒီးလဲၚဆူ Shimulia လ႕ကမၚတႈလ႕ Khulna Diocese ဒ္ကေိသရဥမုဥတဂၚအသိးန႔ဥလီၚ.

ဖဲ ၁၉၈၉ န႔ဥ တႈဆွ႕ကဒီးအီၚဆူ Mariampur လ႕ကမၚတႈလ႕ Diiocese of Dinajpur ဒီးအိဥ၀ဲဖဲန႔ဥ တုၚ ၂၀၀၉ နံဥန႔ဥလီၚ.

အ၀ဲမၚတႈလ႕ တႈကတဲဏကတီၚပွၚသ၀ီဖိတဖဥ လ႕ ကဒိးန႔ႈဘဥ တႈသ့စီတႈပနီဥစီဆွံတဖဥ ဒီးအ၀ဲမၚစ့ႈကီးတႈလ႕ ပွၚလ႕ ကဲထီဥဖံ၀ါ လ႕ဎြၚတႈကိးတဖဥအဂီႈန႔ဥလီၚ.

ဖဲ ၂၀၀၉ န႔ဥ အ၀ဲဆီတလဲအလီႈဆူ Sursunipara လ႕တႈမၚတႈအိဥဖွိဥတႈမၚအဂီႈ ဖဲ Rajshahi Diocese အပူၚန႔ဥလီၚ.

 

ပွၚကိ်ဏထံတႈ - Fr Augustine Shwe

Catholic nun: A 'shining star of evangelization' in Bangladesh's rural areas

RVA Newsယ 10 September 2021

 

Add new comment

13 + 0 =