ဟံဥဖိဃီဖိသန႕ဥ-မိမိန႔ႈမ့ႈ၀ဲလ႕ပဂီႈ ဟံဥခိဥနီႈပၚမုဥတဂၚ ၃၀ ၇ ၂၀၂၀

မိမိန႔ႈမ့ႈ၀ဲလ႕ပဂီႈ ဟံဥခိဥနီႈပၚမုဥတဂၚ

ပ၀ဲသ့ဥကိးဂၚ ပအိဥ၀ဲဒီးပပွၚဟံဥဖိဃီဖိ ကိးဂၚဒဲးန႔ဥလီၚ’ တႈလ႕ပကိးလ႕ ဟံဥဖိဃီဖိန႔ႈတမ့ႈ ထဲပအိဥ၀ဲထဲတဂၚဧိၚဘဥလီၚ’ တႈလ႕ပကိးလ႕ ဟံဥဖိဃီဖိန႔ဥမ့ႈ၀ဲအိဥဒီး ပမိပပါန႔ဥလီၚ’ ဟံဥတဖ်႕ဥန႔ဥ ဘဥအိဥ၀ဲဒီး မိႈပႈဒီးဖိမုဥဖိခြါန့ဥလီၚ’ ပဆီဟံဥဆီဃီမ့ႈ၀ံၚ ဘဥဆဥပဖိမုဥဖိခြါမ့ႈ တအိဥဘဥန႔ဥ ပကိးလ႕ဟံဥဖိဃီဖိ တသ့ဒ္ဘဥလီၚ’

ပထံဥဘဥပ၀ဲ ပွၚတနီၚနီၚ ဆီဟံဥဆီဃီဘဥဆဥ တဟံ၀ဲဖိမုဥဖိခါြဘဥလီၚ’ တႈဂ့ႈအခီဥထံးန႔ဥ ပတသ့ဥညါ၀ဲဒဥဘဥလီၚ’ တနီၚနီၚပထံဥဘဥပ၀ဲလ႕ မၚလီၚဖွံဥ၀ဲအ၀ဲသ့ဥအဒ႕ထီဥဖိသဥန႔ဥ လီၚ’ ပမ့ႈက့ၚဆိကမိဥထံက့ၚ တႈသ့ဥတဖဥအံၚ န႔ဥဖိသဥလ႕ တႈကမဥတအိဥတဂၚ ဘဥသံ၀ဲန႔ဥ အိဥအါမးလီၚ’ တနီၚနီၚမ့ႈလ႕ လီၚဖး၀ဲအဃိ တအဲဥဒိးတုႈလိဏ၀ဲဖိသဥန႔ဥလ႕ အ၀ဲသ့ဥတႈအိဥမူပူၚ လ႕ၚဘဥလီၚ’

ဘဥဆဥတႈမ့ႈကဲထီဥ သးတမံၚလႈလႈ ပကဲထီဥ၀ဲပွၚကညီဒီး ပအိဥမူဘဥ၀ဲအဃိ ပကဘဥသ့ဥညါက့ၚ ပမိအဘ်ဳးအဖွိဥဒီး အတႈအဲဥပွၚ တႈတုႈဆါသးလ႕ ပဂီႈန႔ဥလီၚ’ ပမိႈန႔ႈမ့မ့ႈပွၚ ဒ္လဲဥတကလုဏဘဥဆဥ တႈဆီတလဲသးတအိဥဘဥ ပမိန႔ႈမ့ႈဒဥပမိလီၚ’  ပထံဥတႈကမဥလ႕ ပမိ အဖီခိဥတသ့ဘဥလီၚ’ ဆ႕ကတီႈဖဲ ပထံဥတႈကမဥလ႕ ပမိႈအဖီခိဥအခါ ပကဘဥက့ၚ သ့ဥနီဥထီဥက့ၚ ပမိဒ႕ပွၚလ႕ ပဟ႕ဖ႕ပူၚ(၉)လါ ညါန႔ဥလီၚ’

ထဲန႔ႈတကးဒ္ဘဥ ဖဲပမိမိဒ႕ပွၚအဆ႕ကတီႈ ဘဥဒူဥအီဥ၀ဲ တႈအီဥတႈအီ အကလုဏကလုဏစ့ႈကီး န႔ဥလီၚ’ ပွၚမ့ႈမၚတႈသူဥဖွံသးညီဘဥဆဥ ဒ္သိးပွၚလဲၚ ဒ္သိးပွၚအီၤဥ ဒ္သိးပွၚအိဥဖွံဖွံညီညီအသိး အိဥ၀ဲတသ့ဘဥလီၚ’ မ့ႈလ႕အဲဥပၚွအဃိ သးအုး၀ဲလ႕ ပကဘဥဒိးဘဥထံး အဃိအိဥ၀ဲဒီးတႈပလီႈ သူဥပလီႈသးလ႕ ပဂီႈထီဘိန႔ဥ မ့ႈ၀ဲပမိမိသးဘိန႔ဥလီၚ’

လ႕အိဥဖ်ဲဥလီၚပွၚအဆ႕ကတ႕ႈအခါ ဘဥတုႈ၀ဲတႈဆါနးနးက်ံၚက်ံၚန႔ဥလီၚ’ မိမိအတႈအိဥဖ်ဲဥပွၚန႔ဥ ဟ့ဥလီၚ၀ဲဒီး ဆီတလဲ၀ဲဒီး အတႈအိဥမူ န႔ဥလီၚ’ တုၚလ႕ပအိဥဖ်ဲဥထီဥ၀ံၚအခါ ဘဥကီၚမံ၀ဲလ႕ မုႈနၚဎိဏပွၚမံသပ့ၚဘဥသးကိးဂၚဒဲး အဆ႕ကတီႈအခါ န႔ဥလီၚ’ ဒ္သိးပကအီဥဘဥနုႈထံလ႕အဆွံလ႕ အဂ့ၚကသ့အဂီႈ မိမိဘဥရုဏက်ဲးစ႕းပတီၚ၀ဲ တႈအီဥတႈအီသ့ဥတဖဥန႔ဥလီၚ’ ဖဲပကတိၚတႈတသ့ဒ္ ဘဥအခါ တႈကတိၚလ႕ ပကတိၚတမံၚလႈလႈန႔ဥ ပမိမိဒိကဒဥန႔ႈပွၚဒီး နႈပ႕ႈန႔ဥပွၚလီၚ’

တုၚလ႕ပသ့ထီဥကေိအခါ ဒ္သိးပွၚဂၚသ့လံဏသ့လဲႈအသိး ဒ္သိးပွၚဂၚလဲၚဘဥ အိဥဘဥအီဥဘဥ အသိးပမိမိ တသ့ဖဲအသ့ ဂုဏက်ဲးစ႕းဆွ႕၀ဲပွၚ ဆူကေိဆူတႈသိဥလိအလီႈန႔ဥလီၚ’  ဖဲပအိဥကေိ ပထီဥတႈ မၚလိအခါ ဒ္သိးပ၀ဲသ့ဥ သူတအိဥဒီး တႈသူဥဆံးသးဆံး တဂ့ၚအဂီႈ တအီဥအီ၀ဲတႈအီဥလ႕ အ၀ံဥအဆ႕ဘဥဒီး က်ိဥစ့အိဥဒီးအီၚသ့ဥတဖဥ ပဏဖွိဥပဏ၀ဲလ႕ ပ၀ဲသ့ဥဖိလံၚ မုဥခြါသ့ဥတဖဥ အဂီႈန႔ဥလီၚ’ ဖဲပ၀ဲသ့ဥဖိလံၚမုဥခါြသ့ဥတဖဥ အိဥဎံၚဒီးမိမိပါပါအခါ ပမ့ႈတဲတႈဒီး မိမိပါပါလ႕ လီတဲဆိတဘ်ီဘ်ီ ဟ့ဥ၀ဲပွၚတႈဂံႈတႈဘါ ထီဘိန႔ဥလီၚ’

ပမ့ႈသံကြႈလ႕ မိမိပါပါသ့ဥ တႈအိဥဆူဥအိဥခ်႔အဂ့ႈဒီး ဘဥဃးတႈအီဥ တႈအီအဂ့ႈန႔ႈ စံး၀ဲလ႕ အိဥဆူဥအိဥခ်႔ဒီး အိဥ၀ဲဘဥဂီႈကစီဒီ န႔ဥလီၚ’ပအိဥပဆိးတပူၚလႈလႈ အိဥ၀ဲဒီး တႈဃ့ဘါထုကဖဥလ႕ ပဂီႈထီဘိန႔ဥမ့ႈ၀ဲ ပမိမိသးဘိ န႔ဥလီၚ’ ထဲန႔ႈတကးဒ္ဘဥ အိဥစ့ႈကီး၀ဲဒီး တႈဘဥဎိဥဒိဥ လ႕ပဂီႈထီဘိန႔ဥလီၚ’ အဃိပမိမိန႔ဥ လ႕ပ၀ဲသ့ဥဖိလံၚ မုဥခြါသ့ဥတဖဥခဲလ႕ဏ အဂီႈမ့ႈ၀ဲ နီႈပၚမုဥလ႕ လ႕ပွဲၚဒီးတႈသူဥဂ့ၚသး၀ါ တႈဆီဥလီၚသူဥဆီဥလီၚသးဒီး တႈအဲဥတႈကြံလ႕ ပွဲၚလ႕ပဖီခိဥ တဂၚန႔ဥလီၚ’ မ္ပသ့ဥနီဥဒီး သ့ဥညါက့ၚ ပမိမိအဘ်ဳးအဖွိဥကိးဂၚ ဒဲးတက့ႈ

Add new comment

1 + 0 =