သးစႈသန႕ဥ - သးစႈဒီးတႈမူၚတႈဘွီးအဂ့ႈ’’’’၈/၉/၂၀၂၀

သးစႈဒီးတႈမူၚတႈဘွီး     (8.9.2020)

တႈလ႕ပစံးလႈ တႈမူၚတဥဘွီးန႔ဥပံသူယ ပ၀ါယ သံးယမီဏယတႈလ႕ပန႕အီၚယ တႈလ႕ပအီအီၚလ႕ ကမၚတံဏတဏပတႈသဘ့်ယ ပတႈဟူးတႈဂဲၚယ ပတႈဆိကမိဥခဲလ႕ဏလီၚ’ ပသ့ဥညါဘဥ ပ၀ဲလ႕ ကီႈရ႕ရွဥစးထီဥလ႕ (၁၈၅၈)နံဥန႔ဥ ပွၚတဘဥဆါန႔ႈ ပွၚအသး(၁၈)နံဥ ဆူဖီလဏတဖဥလ႕ သံးဘဥန႔ဥ မ့ႈထံကီႈအတႈသိဥတႈသီန႔ဥလီၚ’ ဘဥဆဥ ပသ့ဥညါဘဥပ၀ဲ မ့ႈလ႕တႈအီသံးအဃိ တႈမူးတႈရႈ အိဥထီဥတအါကဲဆိးဘဥလီၚ’

လ႕ကသံဥမူၚဘွီးအက်ါ ဖဲပွၚသူအီၚန႔ဥ ဖ်ါဒိဥတႈတက့ႈ မ့ႈလ႕တႈအီသံးန႔ဥလီၚ’ ပွၚအီသံးန႔ဥဘဥတႈထံဥန႔ႈအီၚ လြံႈကလုဏလီၚ’

(၁) Social Drinker - မ့ႈလ႕တႈရ့လိဏဘဥထြဲဒီးတံးသကိးယပွၚမၚသကိးတႈယတႈတုႈလိဏအိဥသကိးအဂီႈန႔ဥလီၚ’

(၂) Occasional Drinker - မ့ႈတဘ်ီတခီဥဖဲ ထံဥလိဏအိဥသကိးဒီး တံၚသကိးလီႈလံၚယ တဘ်ီတခီဥ ဖဲအလီႈအလၚထီဥယ တဘ်ီတခီဥဖဲဖ်ိတႈဒိးစဲးယမ့တမ့ႈသးအုးလ႕လီၚတဲးတႈဒိး စဲးယမ့တမ့ႈမၚန႔ႈတႈတမံၚမံၚ ဒ္န႔ႈသိးအခါတဖဥန႔ဥလီၚ’

(၃) Regular Drinker - ဒ္ညီနုႈအသိးဆ႕ကတီႈမ့ႈတုၚဃီၚသးန႔ဥ ဆွ႕အီၚလ႕ကအိ၀ဲယ အီ၀ဲဒ္ညီနုႈဆ႕ကတီႈ အသိးန႔ဥလီၚ’

(၄) Alcoholic –မႈတႈအီသံးဒီး တႈဘဥသူဥဘဥသးအီၚန႔ဥလီၚ’ လ႕သံးအမဲဏညါ တႈအဂၚအရ့တအိဥလ႕ၚဘဥ ’တအီအိဥတသ့လ႕ၚဘဥန႔ဥလီၚ’ တနံၚအံၚပထံဥဘဥလ႕ ပထံကီႈပွၚအီသံးဖိသ့ဥတဖဥန႔ဥ မ့ႈလ႕အ၀ဲသ့ဥ ပွ႔ၚန႔ႈ၀ဲယ မၚန႔ႈ၀ဲညီညီဖိအဃိလီၚ’  မ့ႈလ႕ပွၚ ဆါအီၚတႈလီၤႈအါဒီး ပပွ႔ၚန႔ႈလ႕ တႈလီႈကိးပူၚဒဲး တုၚလ႕က်ဲကပၚ တနီၚနီၚန႔ဥလီၚ’

အဂၚတမံၚ မ့ႈ၀ဲတံၚသကိး သ့ဥတဖဥအဃိလီၚ’ ပွၚအီသံးသ့ဥတဖဥ အဲဥလိဏအသး မ့ႈမၚတႈလ႕တိႈစ့န႔ႈတဖဥ မ့ႈတဆွ႕၀ဲဆူဖိမါအိဥသနဏက့ မ့ႈပွ႔ၚထီဥသံးန႔ဥ ကိး၀ဲ အီသကိးအဃိ တႈအီသံးန႔ႈ မ့ႈတႈအညီတကလုဏဒီး ပွၚအီအီၚအါထီဥ၀ဲဒဥလီၚ’ မ့ႈလ႕တႈကြႈဆ႕ဥမဲဏအဃိ တနီၚနီၚလ႕ ဟံဥဖိဃီဖိအတႈကီတႈခဲယ တနီၚလ႕တႈဆီဥသနံဏအါလ႕ တႈဖံးတႈမၚဖီခိဥယ တနီၚလ႕တႈသးအိဥဃ့ႈပူၚဖ်ဲးအသးဒီး တႈဟးမႈတႈကိႈတႈဂီၚ အက်ဲတမံၚခီဖ်ိလ႕ အီသံးန႔ဥလီၚ’ ပွၚအီသံးခဲလ႕ဏတမ့ႈပွၚအီသံးဖိဘဥ’

ပွၚအီသံးလ႕ ပဏကတီႈ၀ဲတန႔ႈ ပကိး၀ဲလ႕ (အရက္စြဲသူ) တဖဥန႔ဥပထံဥန႔ႈလ႕”

(၁) အီသံးတဘ်ီဒီးတဘ်ီအဆ႕ဘူးထီဥဘူးထီဥ

(၂)တူႈသံးတမူၚအီၚန႔ဥ အီ၀ဲအါထီဥအါထီဥ

(၃)မ့ႈပဏကတီႈအီသံးန႔ဥတုႈဘဥတႈဆါကီဒီးအီၚ

(၄)ဒ္သိးတုႈတႈဆါကစွၚလီၚအဂီႈ အီကဒီး၀ဲ

(၅)တႈအီသံးန႔ႈပဏ၀ဲလ႕နီႈဂံႈတ႕ လ႕တႈအဂၚခဲလ႕ဏ

(၆)တအီဘဥအိဥတသ့လ႕ၚ

(၇) ပဏကတီႈဟးဖး၀ဲ တန႔ႈလ႕ၚဘဥလီၚ’

Add new comment

9 + 7 =