ပိဏမုဥလ႕အဖးလံဏသ့ဥတဖဥ တႈဆိကမိဥဒိဥန႔ႈဒ္ပွၚအဂၚ (၁၄.၃.၂၃)

ပိဏမုဥလ႕အဖးလံဏသ့ဥတဖဥ တႈဆိကမိဥဒိဥန႔ႈဒ္ပွၚအဂၚ

ပိဏမုဥဖိလ႕အဖးလံဏသ့ဥတဖဥ ဒိဥတႈအက့ႈအဂီၚ မ့ႈတဂ့ၚဘဥဆဥ အသးတႈအိဥသးဂ့ၚ၀ဲလၚီ. အ၀ဲသ့ဥတဖဥအံၚန႔ဥ တအိဥ၀ဲဒီးတႈတဲ ပွၚဂၚအဂ့ႈအက်ိၚဘဥဒီး တအိဥစ့ႈကီး၀ဲဒီး တႈသူဥအ႕သးအ႕လ႕ ပွၚဂၚအဖီခိဥဘဥလီၚ. လ႕အ၀ဲသ့ဥ တႈဖံးတႈမၚ တပူၚလႈလႈ အိဥဒီးတႈဆိကမိဥထံ တႈလူၚဃုသ့ဥညါလ႕ အလီၚတံႈလီၚဆဲး န႔ဥလီၚ.

ပိဏမုဥဖိလ႕အိဥဒီး တႈဖးလံဏသ့ဥတဖဥန႔ဥ ဃံလၚလီၚအဲဥ၀ဲဒီး အ၀ဲသ့ဥတမ့ႈ၀ဲ ဖီလ႕အလီၚအဲဥတဖီးဘဥအသိး တမ့ႈစ့ႈကီး သံလ႕အဆ႕တခြဲးဘဥ မ့ႈ၀ဲဒဥ ထံခ်ီလ႕ အပွဲၚဒီးတႈန႕မူ တခြဲး န႔ဥလီၚ.

တႈဖးလံဏဖးလဲႈန႔ဥ မၚသူဥဖွံသးညီ၀ဲပွၚအဃိ ပမ့ႈအိဥဒီးတႈဖးလံဏ ဖးလဲႈန႔ဥ  ပကလ႕ပွဲၚ၀ဲဒီး တႈကူဥသ့ဒီး တႈသူဥဖွံသးညီ န႔ဥလီၚ. လံဏလဲႈန႔ဥမ့ႈ၀ဲ ပတႈအိဥမူအတံၚသကိးလ႕အဂ့ၚ န႔ဥလီၚ.

ပမ့ႈဖးဘဥလံဏလ႕ အဂ့ၚတဘ့ဥန႔ဥ လ႕ပတႈအိဥမူအဂီႈ ကဘဥဘ်ဳးဘဥဖွိဥ၀ဲပၚွအါအါဒီး ပတႈအိဥမူကလဲၚထီဥလဲၚထီ၀ဲဒဥ န႔ဥလီၚ. ပမ့ႈအိဥဒီး တႈဖးလံဏဖးလဲႈထီဘိန႔ဥ ပကမ့ႈ၀ဲပွၚလ႕ အလုႈပွ႔ၚဒိဥတဂၚန႔ဥလီၚ. ပမ့ႈအိဥဒီး တႈဖးလံဏဖးလဲႈန႔ဥ တႈကီတႈခဲ မ့ႈဒိဥထဲလဲဥဘဥဆဥ ပမၚလီၚမႈ၀ဲ ကသ့လ႕ တႈကစုဒူပူၚ ညီညီဘိီဘီန႔ဥလီၚ.

Add new comment

5 + 2 =