ပကဘဥပဏဂံႈပဏဘါလီၚထဲပနီႈပစႈဒဥပ၀ဲအဂ့ႈ. ၉.၂.၂၀၂၁

ပကဘဥပဏဂံႈပဏဘါလီၚထဲပနီႈပစႈဒဥပ၀ဲ   (၉/၂/၂၀၂၁)

ပွၚမ့ႈတဟံနၚအရ့ နီတဂၚအဆ႕ကတီႈအခါ ပတဘဥအိဥဒီး တႈသူဥဆံးသးဆံး တႈသူဥဟးဂီၚသးဟးဂီၚဘဥ’ ပမ့ႈအိဥဒီး တႈသူဥဆံးသးဆံး တႈသူဥဟးဂီၚသးဟးဂီၚန႔ဥ တႈခဲလ႕ဏကကဲထီဥသးဒီး ကအိဥထီဥ၀ဲဒီးပွၚလ႕ အအိဥဒီး တႈသးဆံး၀ဲဒဥန႔ဥလီၚ’ ပွၚမ့ႈတကတိၚတႈဒီးပွၚ/ ပွၚမ့ႈတကနဥဃုဏပွၚဘဥန႔ဥ ပကဘဥအိဥဒီး တႈစံးဘ်ဳးစံးဖွိဥ ပွၚဂၚသ့ဥတဖဥန႔ဥလီၚ’

ပွၚလ႕အိဥဒီး တႈဟံန႔ဥပွၚအရ့/ မ့ႈလ႕တႈပဏသူဥပဏသး သ့ဥတဖဥအံၚအဃိ ပနီႈကစႈဂုဏက်ဲးစ႕း ဒီးမၚလဲၚထီဥလဲၚထီ က့ၚပတႈအိဥမူသ့၀ဲန႔ဥလီၚ’ ထဲန႔ႈတကးဒ္ဘဥ ပနီႈကစႈ ပဏဂံႈပဏဘါလီၚက့ၚပသး သ့၀ဲဒဥစ့ႈကီၚန႔ဥလီၚ’ ဆ႕ကတီႈဖဲန႔ဥ ပသးလ႕ ပပဏဂံႈပဏဘါ ပွၚဂၚသ့ဥတဖဥစ့ႈကီး တအိဥလ႕ၚ၀ဲဒီးပွၚဘဥန႔ဥလီၚ’ လ႕ပတႈအိဥမူနပူၚ ပဆိကမိဥလ႕ ပမၚတသ့/ ပမၚတဘဥ/ ပမၚတန႔ႈဘဥသ့ဥတဖဥန႔ဥ ကဲထီဥလိဏထီဥအသးဒီးပွၚ သ့န႔ဥ အိဥ၀ဲအါမးလီၚ’ တႈလ႕ပမၚတသ့ဘဥန႔ဥ တအိဥ၀ဲဘဥ’ ဆ႕ကတီႈခဲအံၚ အိဥ၀ဲဒဥလ႕  တအိဥထီဥ/ တကဲထီဥ၀ဲဒံးဘဥန႔ဥလီၚ’

ဆ႕ကတီႈဖဲ ပဒိးန႔ႈဘဥတႈမၚလိ  တႈထံဥဆိ ပတႈလဲၚခီဖ်ိ၀ံၚအလီႈခံ ပတမုႈလႈတႈလ႕ ပွၚဂၚအအိဥ တအိဥလ႕ၚ၀ဲဒဥဘဥန႔ဥလီၚ’ ဆ႕ကတီႈဖဲန႔ဥအခါ လ႕ပဃိပွၚတဒိးန႔ႈ တႈသူဥဘဥဖွီဥသးဘဥဖွီဥ စ့ႈကီးလ႕ၚဘဥန႔ဥလီၚ’ အဃိတလိဥလ႕ ပကဘဥအိဥဒီး တႈသူဥဆံးသးဆံး တႈသူဥဟးဂီၚသးဟးဂီၚ လီၚပနီႈကစႈအသး နီတဘ်ီဘဥန႔ဥလီၚ’ လ႕ဟီဥခိဥခ်႕အံၚ ပကဘဥစူဏနဏလီၚထဲဒဥ ပနီႈကစႈအသးန႔ဥလီၚ’ ပတဘဥစူဏနဏပွၚ လ႕အဂၚသ့ဥတဖဥ ဒိဥဒိဥအါအါ အါတလ႕ကြံဏ အခ႕ဥတဘဥ’ ပနီႈကစႈဒဥပ၀ဲ ပကဘဥပဏဂံႈပဏဘါ လီၚက့ၚဒဥပနီႈကစႈအသးန႔ဥလီၚ’ တႈမုဏတႈခုဥ တႈသ့ဥတဖဥန႔ဥ ကအိဥထီဥ၀ဲဒဥ သပွႈကတ႕ႈလီၚ’

ပကဘဥအိဥဒီး တႈစးထီဥက့ၚ ပတႈအိဥမူလ႕အသီန႔ဥလီၚ’ တႈလ႕လဲၚပူၚကြံဏသ့ဥတဖဥဒီး တႈလ႕ပက့ၚဒိးန႔ႈကဒါက့ၚအီၚ တသ့လ႕ၚဘဥသ့ဥတဖဥန႔ဥ ပတဘဥက့ၚကြႈကဒါက့ၚလ႕ၚ ပလီႈခံနီတဘ်ီ္လ႕ၚဘဥဒီး ပ တဘဥက့ၚလီကီက့ၚနီတဘ်ီ လ႕ၚတဂ့ၚ’ ပတဘဥအိဥစ့ႈကီးဒီး တႈသူဥဆါသးဆါ ပွၚဂၚသ့ဥတဖဥလ႕ၚတဂ့ၚဒီး ပကဘဥစးထီဥက့ၚ ပတႈအိဥမူလ႕အသီ ဒီးအိဥမူက့ၚလ႕ အဂ့ၚကတ႕ႈန႔ဥလီၚ’ တႈလ႕အဟဲကဲထီဥ တသ့ဘဥသ့ဥတဖဥန႔ဥ ပတဘဥမုႈလႈကြႈစိဒီး ကြႈလႈအီၚတဂ့ၚယ တႈလ႕ကဲထီဥတသ့ဘဥသ့ဥတဖဥဒီး တႈမုႈလႈလ႕ကဲထီဥ တသ့ဘဥသ့ဥတဖဥန႔ဥ ပတဘဥအိဥဒီး တႈမုႈလႈ တႈမၚလ႕ဏဂီၚ တႈဆ႕တီႈတဂ့ၚ’ တႈတမံၚလႈလႈလ႕ အမၚဘဥဒိဘဥထံး မၚဟးဂီၚပတႈအိဥ ပတႈလဲၚထီဥလဲၚထီအက်ဲ သ့ဥတဖဥန႔ဥ ပကဘဥပဏတ့ႈကြံဏခဲလ႕ဏဒီး ပကဘဥစးထီဥက့ၚ ပတႈအိဥမူလ႕အသီန႔ဥလီၚ’ ပကဘဥပဏဂံႈပဏဘါ လီၚက့ၚထဲဒဥ ပနီႈကစႈအသးဒဥပ၀ဲန႔ဥလီၚ’

Add new comment

12 + 0 =