Videos

ဟံဥဖိဃီဖိအတႈရဲဥတႈက်ဲၚ သန႕ဥ ဟံဥခိိဥဟံဥဃ႕ၚအဂ့ႈ. ၁.၄
Reflection: Holy Week 31st,March,2021
Care for our nature. Respect God´s Creation. …30.
လ႕ပတႈအိဥမူအပူၚ ပတႈလီၚတူဏလီၚကဏ ပတႈကမဥအပူၚန႔ဥ တႈမၚ
တနံၚအံၚတႈကြႈထံဆိကမိဥ လံဏတႈသးခုကစီဥ လံဏဎိၚဟဥ ၁၂း၁”
တႈကြႈထံဆိကမိဥ နီႈခိဒီးနီႈသး အဂီႈ လံဏတႈသးခုကစီဥ
တႏြံအတီႈပူၚ တႈအိဥဖွိဥ အတႈကစီဥသ့ဥတဖဥ. ၂၆.၃.၂၀၂၁