Videos

Australia မ့ဥအူအီဥလဲးသ ့ဥပွႈအဃိ ဆဥဖိကီႈဖိအကကြဲႈ
တႈကြႈထံ ဆိကမိဥနီႈခိဒီး နီႈသး အဂီႈ လူၚကဥ ၄း၂၄”၃၀
မိဒီး ဖိသဥဖိဆံးဖိသ့ဥတဖဥအဂ့ႈ 4.3.2021
Sr Rose Lasang Nu Tawng အတႈခီဖ်ိထံဥဘဥတႈဖဲ ဖ့ႀဘဴးအ
ကစႈခရံဏဟဲလ႕ ဟီဥခိဥခ်႕ တမ့ႈလ႕ပွၚကဘဥမၚ တႈခ့တႈပွၚ အတ
ပကဘဥအိဥဒီး တႈမၚစ႕ၚလိဏပသးဒီး တႈပဏကဖ႕လ႕ပသအဂ့ႈ. 2.3.
တႈသူဥတႈဖ်းလ႕တႈသူ၀ဲကသံဥမၚသံတႈဃႈအဃိကဲတီဥတႈကီတႈခဲအဂ့