တႈအိသမူလ႕ တႈတီတႈလိၚ ဒီးတႈမုႈတႈခုဥအပူၚ

တႈအိသမူလ႕ တႈတီတႈလိၚ ဒီးတႈမုႈတႈခုဥအပူၚ

                       

တႈအိသမူလ႕ တႈတီတႈလိၚ ဒီးတႈမုႈတႈခုဥအပူၚ

တႈအိဥမူလ႕ တႈတီ တႈလိၚ ဒီးတႈမုဏတႈခုဥပူၚ တနံၚအံၚ ပကနႈဟူဘဥ၀ဲဒဥ’’ Face common problems together” ပကဘဥကဘဥ ကြႈဆ႕ဥမဲဏ ၀ဲ ဂံႈခီဥထံး တႈကီတႈခဲ တပူၚလ႕ တႈဃူတႈဖိးအပူၚန႔ဥလီၚ’ ထံကီႈသ့ဥတဖဥ’’ ကလုဏသ့ဥတဖဥ ပွၚကညီသ့ဥတဖဥ ကိးဂၚဒဲး န႔ဥ တပူၚဒီး တႈကီတႈခဲ တႈနးတႈဖွီဥဘဥလီၚ အစွၚဒီး အအါအိဥ၀ဲဒဥ န႔ဥလီၚ’ အဒိ’’တႈလီၚဒိလီၚဎြၚ ပွၚဘဥကီဘဥခဲ လ႕တႈဒုး တႈသဘံဥဘုး လ႕ တႈဖံးတႈမၚတအိဥ၊ ပွၚသုကသံဥမူၚဘွီးတဖဥ အိဥအါန႔ဥ မ့ႈပွၚကညီသ့ဥတဖဥ ထံဥဘဥကြႈ ဆ႕ဥ မဲဏ ဘဥ၀ဲဒဥ အါကတ႕ႈန႔ဥလီၚ’ တႈန႔ဥအဃိ မ့မ့ႈလ႕ တႈဘူဥတႈဘါခဲလ႕ဏ လ႕တႈဃူ တႈဖိးအပူၚ မ့ႈမၚဟးဂီၚကြံဏ ဟါမဥကြံဏသ့န႔ႈဒီး တႈအံၚမ့ႈ ပသူဥထီဥ တႈမုဏတႈခုဥအဂ့ၚကတ႕ႈလီၚ’

ဖဲ ၁၉၉၁ လါ မးရွး ၄”၆ အနံၚန႔ဥ ပႈပါ ဎိၚဟဥ ခံဂၚ ကိးဖွိဥ၀ဲ ဒဥ မုႈထီဥလီႈခ႕ဥသးဒီး မုႈထီဥတႈ အိဥဖွိဥ ပွၚဒိဥပွၚထီခိဥနႈ တဖဥ တလးပ႕လ႕ အဘုးဒီးဘဥဃးလ႕ ပီဥလဲဥတႈဒုးအဖီခိဥန႔ဥတဖဥ ဆူ Vatican ဒီးမၚ တႈအိဥဖွိဥဒီး တ႕ႈပီဥသကိးလိဏသးလ႕ ကဲးသလး တႈအိဥဖွိဥ မိႈပွႈ မ့ႈလ႕ ကမၚမုဏမၚ ခုဥထီဥ တႈဒုးတႈဎၚကဲထီဥ၀ဲလ႕ မုႈထီဥလီႈခ႕ဥသး အဂီႈဒ္လဲဥန႔ဥလီၚ’

၁၉၉၁ April 22 - 24   ဖဲ Melta အပူၚ ကိးကဒီး ၀ဲတႈအိဥဖွိဥဒီး ပဏ၀ဲတႈပညိဥလ႕ ဟီဥခိဥဒီ ဘ့ဥ ပွၚဘဥကီဘဥခဲဖိတဖဥ ဒီး ပွၚခီလီၚဆူ ထံဂၚကီႈဂၚ တဖဥအနီႈဂံႈ အိဥထဲလဲဥ ကမၚစ႕ၚ၀ဲ ဒဥဒ္ လဲဥ န႔ဥထံဥလိဏတ႕ဥပီဥသကိး လိဏသးန႔ဥလီၚ’

ဖဲတႈအိဥဖွိဥပူၚန႔ဥ The international Catholic Migration Comission,The Lutheran World Federation and (WCC)World Christian Council lta  ထံဥလိဏအိဥဖွိဥလိဏ သးဒီး The World Isalamic Call Society, The World Muslim Congress The World Isalamic Call Foudation  တႈဘူဥတႈဘါခိဥနဥတဖဥန႔ဥလီၚ’ တႈအံၚန႔ဥမ့ႈ၀ဲဒဥ ဟီဥခိဥဒီဘ့ဥ ခရံဏဖိတဖဥ ဒီး မိဥစလ့ၚတဖဥ အတႈထံဥလိဏသး အဆိကတ႕ႈန႔ဥလီၚ’ wItdOzSdO ထုးထီဥရၚလီၚ၀ဲ တႈဂ့ႈတမံၚ မ့ႈ၀ဲဒဥ’’ပွၚကညီကလုဏခဲလ႕ဏ အတႈခြဲးတႈဎဏဒီး အတႈအိဥမူ သကဲးပ၀ဏ ကဘဥအိဥ၀ဲဒဥလ႕ လ႕ပွဲၚပွဲၚ ထီဘိန႔ဥ ပကဘဥ ဟံးစုမၚ သကိးလိဏသး ထီဘိန႔ဥလီၚ’ ကလုဏတကလုဏ မ့ႈဂ့ၚ တႈဘါ တခါခါ မ့ႈဂ့ၚ ပွၚလ႕အဘဥ တႈကီတႈခဲန႔ဥ ပကဘဥ ဟ့ဥ မၚစ႕ၚလိဏသးန႔ဥလီၚ’  (2.12.2020)

 

Add new comment

1 + 4 =