Mexico, Latin America ကီႈမဲးကစံးကိဥ Jesuits သီခါခံဂၚဘဥတႈမၚသံအီၚဖဲ လါဎူၚ အသီ ၂၀

Mexico, Latin America ကီႈမဲးကစံးကိဥ Jesuits သီခါခံဂၚဘဥတႈမၚသံအီၚဖဲ လါဎူၚ အသီ ၂၀

တႈအံၚမ့ႈတႈလ႕ အလီၚသူဥတမုဏသးတမုဏဘဥ ဒီးတႈအံၚဎအဲဥဒိးဒုးသ့ဥညါသုလ႕ ဖဲ လါဎူၚအသီ (၂၀) မုႈထူဥခါန႔ဥ သီခါ  Cerocahui, Tarahumara, Jesuit Fathers Javier Campos and Joaquín Mora သ႕ဂၚ ဘဥတႈမၚသံအီၚဖဲ အ၀ဲသ့ဥဂုဏက်ဲးစ႕းဒီးသဒ႕ ပွၚတဂၚလ႕အဘဥတႈလူၚအီၚဒီးပွၚဖီဥစုက၀ဲၚတဖဥ လ႕တႈဘါရိဏအပူၚန႔ဥလီၚ.

တႈကဲထီဥအသးအံၚမ့ႈတႈအိဥသးလ႕ ထံလီႈကီႈပူၚလ႕ ပွၚလ႕ အဘဥတူႈဘဥ တႈမၚအ႕မၚနးအဆ႕ကတီႈ သီခါ Father Luis Gerardo Moro Madrid, Provincial of Jesuits of Mexico,စံး၀ဲလ႕ အတႈကြဲးအပူၚ န႔ဥလီၚ.

ဆ႕ကတီႈခဲအံၚန႔ဥ အ၀ဲစံး၀ဲ ပမၚဃုဏတႈဒီး ထံကီႈ ပွၚအိဥဒီးစိကမီၚတဖဥ လ႕ပသီခါတဖဥ ကအိဥဒီးတႈ ဘံဥတႈဘ႕ လ႕တႈမၚတႈသးခုကစီဥအဂီႈန႔ဥ Jesuit brothers Esteban Cornejo SJ, Jesús Reyes SJ, and Jesús Zaglul SJ  ဒီးတႈဘူဥတႈဘါအတႈကရ႕ကရိ စံး၀ဲဒဥန႔ဥလီၚ.

လ႕တႈမၚအံၚအဖီခိဥ ပပဏဒ့ဥပဏကမဥ ပစံးအ႕၀ဲ ဒီးပကဃုထံဥသ့ဥညါတႈဂ့ႈအံၚဒီး ပကဂုဏက်ဲးစ႕းလ႕ ပတႈကရ႕ကရိ တႈဘံဥတႈဘ႕အဂီႈလီၚ. ပကဆဲးဒုးသ့ဥညါသုတႈကစီဥလ႕ အဘဥဃးဒီးတႈဂ့ႈအံၚဆူမဲဏညါန႔ဥလီၚ. ပဃ့လ႕ သုကထုကဖဥန႔ႈလ႕ ပဂီႈန႔ဥ သီခါ Father Madrid စံး၀ဲဒဥန႔ဥလီၚ.

တႈကြဲးဖ်ါလ႕အဂၚတခါန႔ဥ စံး၀ဲလ႕ သီခါတႈကရ႕ကရိအခိဥလ႕အမ့ႈ စံး၀ဲလ႕ ဎဖုးဘဥဎသးလ႕ တႈကစီဥအအ႕အံၚန႔ဥလီၚ. ဎသ့ဥနီဥသု လ႕တႈထုကဖဥ ဃုဏဒီးသီခါလ႕ မဲးကစံဥကိဥ တဖဥ ဒီးအ ဟံဥဖိဃီဖိန႔ဥလီၚ. ပကဘဥကတုဏကြံဏတႈမၚအ႕မၚသီလ႕ဟီဥခိဥခ်႕အံၚ ဒီးတႈအံၚမ့ႈတႈတူႈဘဥခီဥဘဥ လ႕အအ႕န႔ဥလီၚ.

Two Jesuits in Mexico, Latin America, were killed on June 20, RVA News, 21 June 2022

Add new comment

2 + 6 =