Fr. Noel Saw Naw Aye ဘဥတႈဃုထ႕ထီဥအီၚ ဒ္သိးအကမ့ႈ၀ဲ သီခါကရ႕ခိဥမၚစ႕ၚတႈ လ႕၀့ႈတကူဥ သီခါကရ႕ခိဥလီႈက၀ီၚအပူၚ

Rev. Fr. Noel Saw Naw Aye

သီခါ Fr. Noel Saw Naw Aye အဂ့ႈ

သီခါ Fr. Noel Saw Naw Aye လ႕အလီၚဎူးဎီဥပဏကဲ ဘဥတႈဃုထ႕ထီဥအီၚ ဒ္သိးအကမ့ႈ၀ဲ သီခါကရ႕ခိဥမၚစ႕ၚတႈ လ႕၀့ႈတကူဥ သီခါကရ႕ခိဥလီႈက၀ီၚအပူၚ နဥ့လီၚ’

Fr. Noel Saw Naw Aye အိဥဖ်ဲဥထီဥ၀ဲဖဲ ၁၉၆၉ လါဖ့ႀဘဴးအါရံၚ ၁၄ သီ လ႕ ( Sauk Waing Gyi) အသ၀ီယ လ႕ Taikgyi ကီႈဆဥယ ၀့ႈတကူဥလီႈက၀ီၚနဥ့လီၚ’ အိဥဖ်ဲဥထီဥ၀ဲလ႕ တႈအိဥဖွိဥကရ႕ဖိမိႈပႈ လ႕အအဲဥထူအဲဥဎြၚယ U Joachim ဒီး Romana Daw Ngwe Hlaing သ့ဥတဖဥ အအိဥနဥ့လီၚ’ မိႈပႈသ့ဥတဖဥ သံတ့ႈလံ၀ဲလံနဥ့လီၚ’

Fr. Noel Saw Naw Aye မၚလိမၚဒိးအသးလ႕  Sauk Waing Gyi တီၚခ႕ႈသးကေိ လ႕ Nyaungdon ကီႈဆဥ ဒီးလ႕ Tawlatee အသ၀ီယ ၀ံၚအလီႈခံ မၚလိကဒီးအသးလ႕ နီႈဂံႈဃုတီၚထီကေိ လ႕၀့ႈတကူဥ ဒီးလ႕နီႈဂံႈလြံဥတီၚထီကေိ အိဥလ႕၀့ႈပကိနဥ့လီၚ’

မၚလိကဒီးအသး ဘဥဃးဒီး တႈဃုမၚလိသ့ဥညါန’ဆ႕ဥဒီး တႈအိဥမူအတႈကဲထီဥလိဥထီဥ၀ဲအဂ့ႈအက်ိၚ (Philosophy) လ႕၀့ႈ Pyin Oo Lwin, မၚလိကဒီးအသးဘဥဃး ဎြၚဂ့ႈပီညါလ႕ St. Joseph’s National Catholic Major Seminary, Yangon နဥ့လီၚ’ ဖ်ိထီဥ၀ဲအတႈမၚလိဒီး ဒိးနဥ့ဘဥ၀ဲ B.A. in Psychology လ႕၀့ႈတကူဥအဖေဥစိမိ နဥ့လီၚ’ မၚလိကဒီးအသးလ႕ St. Joseph’s Seminary လ႕ Yonkers, New York, USA ဒီးဒိးနဥ့ဘဥ၀ဲ Master’s Degree လ႕ Sacred Theology ဖဲ ၂၀၀၀ ဒီး ၂၀၀၂ အနံဥသ့ဥတဖဥအတီႈပူၚနဥ့လီၚ’

ဒိးနဥ့ဘဥ၀ဲသီခါအလီႈအလၚဖဲ ၁၉၉၅ လါမႈရွး ၁၈ သီ လ႕ St. Mary’s Cathedral လ႕၀့ႈတကူဥသီခါကရ႕ခိဥ လီႈက၀ီၚနဥ့လီၚ’ ကဲထီဥသီခါ၀ံၚအလီႈခံ တႈဖံးလီႈမၚလီႈ လ႕အမၚတ့ႈလံ၀ဲသ့ဥတဖဥ မ့ႈ၀ဲ

”သီခါမၚစ႕ၚတႈ လ႕၀့ႈတကူဥသီခါကရ႕ခိဥ တႈဘါသရိဏအါဖ်႕ဥသ့ဥတဖဥအဂီႈဖဲ ၁၉၉၅ တုၚလ႕ ၁၉၉၇

-ဘဥတႈဆွ႕လီၚအီၚဆူ Kengtung သီခါကရ႕ခိဥလီႈက၀ီၚဖဲ ၁၉၉၇ တုၚလ႕ ၁၉၉၉

”ဘဥတႈဆွ႕လီၚအီၚဆူ Mawlamyine သီခါကရ႕ခိဥလီႈက၀ီၚဖဲ ၂၀၀၃

”မၚတႈဒ္နဲဥရြဲဥယ (သီခါကရ႕ခိဥလီႈက၀ီၚအပွၚကြဲးနီႈတႈ) လ႕၀့ႈတကူဥလီႈက၀ီၚဖဲ ၂၀၀၃ တုၚလ႕ ၂၀၀၇

”မၚတႈဒ္ Project Coordinator လ႕၀့ႈတကူဥသီခါကရ႕ခိဥလီႈက၀ီၚ အရူ စးထီဥလ႕ ၂၀၀၇ တုၚဆ႕ကတီႈအခဲအံၚနဥ့လီၚ’

”မၚတႈဒ္ ပွၚထုးစုနဲဥက်ဲတႈလ႕ Pinya Sanyae အ၀ဲၚလီႈ ဘဥဃးဒီးတႈကူဥဘဥကူဥသ့ စးထီဥလ႕ ၂၀၀၇ တုၚဆ႕ကတီႈအခဲအံၚ

”မ့ႈ၀ဲသီခါလ႕အဘဥကြႈထြဲမၚစ႕ၚ Holy Infant Jesus Church လ႕ Hlaingthayar ဖဲ ၂၀၀၈ တုၚလ႕ ၂၀၀၉

”မ့ႈ၀ဲပွၚတီခိဥရိဥမဲတႈ ဘဥဃးဒီး John Paul II တႈကူဥဘဥကူဥသ့အ Commission ဒီး သးစႈဒီးတႈကူဥဘဥကူဥသ့အ၀ဲၚလီႈ လ႕၀့ႈတကူဥဖဲ ၂၀၀၉ တုၚလ႕ ၂၀၁၃

”မ့ႈ၀ဲ ပွၚပ႕ဆွ႕တႈမူဒါခိဥ ဘဥဃးဒီးတႈကူဥဘဥကူဥသ့အ Commission လ႕ CBCM – (Episcopal Commission for Education -ECE) ဖဲ ၂၀၁၃ တုၚဆ႕ကတီႈအခဲအံၚ

”မ့ႈ၀ဲ ပွၚပ႕ၚစ့ လ႕၀့ႈတကူဥသီခါကရ႕ခိဥလီႈက၀ီၚ စးထီဥဖဲ ၂၀၁၅ တုၚဆ႕ကတီႈအခဲအံၚ နဥ့လီၚ’

ဖဲ ၂၀၂၀ လါနိ၀့ဘ႕ဥ ၁၀ သီအမုႈနံၚယ ပႈပါဖရဥစ့း ပဏလီၚ၀ဲ Fr. Noel Saw Naw Aye ဒ္သိးအကမ့ႈ၀ဲ သီခါကရ႕ခိဥမၚစ႕ၚတႈ လ႕၀့ႈတကူဥသီခါကရ႕ခိဥ အတႈပ႕အပူၚနဥ့လီၚ’

တႈကစီဥ” RVA Sgaw Karen

နိ၀့ဘ႕ဥ ၁၀ သီယ ၂၀၂၀

 

 

 

Add new comment

10 + 4 =