FABC အလံဏတႈထုးထီဥရၚလီၚလ႕ခံကတ႕ႈ ကဘဥတႈရၚလီၚအီၚလ႕ကလံၚက်ါဖဲ လါမးရွး ၁၅ သီအနံၚ

FABC အလံဏတႈထုးထီဥရၚလီၚလ႕ခံကတ႕ႈ ကဘဥတႈရၚလီၚအီၚလ႕ကလံၚက်ါဖဲ လါမးရွး ၁၅ သီအနံၚ

ကီႈအ့ရွ႕ဥ အသီခါကရ႕ႈခိဥသ့တဖဥ အတႈကရ႕ကရိ အတႈအိဥဖွိဥအလံဏထုးထီဥရၚလီၚလ႕အမ့ႈ -ပကလဲၚ တပူၚဃီဒ္ပမ့ႈ ပွၚကညီလ႕ကီႈအ့ရွ႕ဥတဖဥ- န႔ဥ ကဘဥတႈရၚလီၚအီၚလ႕ကလံၚက်ါဖဲ လါမးရွး ၁၅ သီအနံၚ ဖဲကီႈအ့ဒံဎဥ အနီဥထိဥ ဟါလီၚခီ ၄း၀၀နဥရံဥန႔ဥလီၚ. (17:30 Bangkok Time or 18:30 Manila Time)

ကီႈအ့ရွ႕ဥ အသီခါကရ႕ႈခိဥသ့တဖဥ အတႈကရ႕ကရိ အတႈအိဥဖွိဥဘဥတႈမၚအီၚအခီဥထံးတဘ်ီဖဲ လါအီး ကထိဘ႕ဥ ၁၂-၃၀ သီ ၂၀၂၂ ဖဲ၀့ႈဘီကီးယကီႈကေီဥတဲဥ Baan Phu Waan Pastoral Training Center, Bangkok ဖဲလ႕တႈမၚကပီၚ ပွဲၚထီဥ ၅၀ ၀ီတ၀ီအမူးန႔ဥလီၚ.

တႈအိဥဖွိဥအလံဏထုးထီဥအံၚ ကဘဥတႈရၚလီၚအီၚဖဲ လါမးရွး ၁၅ သီန႔ဥလီၚ. လံဏအံၚအိဥ၀ဲ အဘ်ံးပၚ ၄၀ ဒီးအိဥဒီးအဆ႕ဖိ ဎဲႈခါလ႕အမ့ႈ ၁. ပကလဲၚသကိးတပူၚဃီ ၂. ပကြႈဒ္ကီႈအ့ရွ႕ဥအတႈအိဥသးနီႈနီႈအသိး ၃. မ္ပကဆ႕တဲဏလီၚပသးဒ္သးဒီဆွံကစႈ စံးဘဥတႈအိဥဖွိဥလ႕ကီႈအ့ရွ႕ဥအသိး ၄. မ္ပကဟ့ဥထီဥ ပတႈဟ့ဥ ဒ္ကီႈအ့ရွ႕ဥအတႈဆဲးတႈလၚဒီးအတႈစူႈတႈနဏအီဥအသိး ၅. ဒီးအိးထီဥက်ဲလ႕အသီ တဖဥန႔ဥလီၚ.

အဆ႕ဖိ ၁. ပကလဲၚသကိးတပူၚဃီ - မ့ႈ၀ဲတႈလ႕ပကမၚထြဲဒ္ တႈအိဥဖွိဥဖးဒိဥ အတႈကြဲပွၚအသိးန႔ဥတက့ႈ. တႈအံၚလိဥဘဥ၀ဲတႈသ႕မံၚဒ္တႈအိဥဖွိဥဖးဒိဥအတႈလိဥအသိး လ႕အမ့ႈ တႈအိဥဆိးတပူၚဃီယ တႈပဏဖွိဥ မၚသကိးတပူၚဃီယ ဒီးတႈမၚတႈသးခုကစီဥအတႈမၚတဖဥန႔ဥလီၚ.

အဆ႕ဖိ ၂. ပကြႈဒ္ကီႈအ့ရွ႕ဥအတႈအိဥသးနီႈနီႈအသိး - မ့ႈတႈလ႕ပကပဏဖ်ါထီဥလီၚတံႈလီၚဆဲးလ႕ တႈလ႕ပကဂ႕ႈဘဥသ့ဥတဖဥ ဖဲတႈအိဥဖွိဥလ႕ကီႈအ့ရွ႕ဥအပူၚန႔ဥလီၚ. ဖဲအံၚ တႈရ့အဒိဥ ၉ မံၚလ႕တႈကဆိကမိဥပဏသူဥပဏသးတဖဥမ့ႈ၀ဲ -

၁. ပွၚဃ့ႈမွံဟးဖ်ိးအိဥဆိးလ႕ ထံကီႈတႈလီႈဂၚတဖဥယ ပွၚဘဥကီဘဥခဲတဖဥယ ပွၚထူလံၚဖိ ကလုဏဒူဥတဖဥယ ပွၚလ႕ဃ့ႈမွံဟးဖ်ိးအိဥဆိးလီႈတအိဥဘဥတဖဥယ ပွၚလ႕ဘဥစူးကြံဏပဏတ့ႈဟံဥလီႈဃီလီႈတဖဥ.

၂. ဟံဥဖိဃီဖိတဖဥယ ပွၚတ၀႕အဂံႈခီဥထံးတဖဥ

၃. မုဥခြါ အတႈဂ့ႈကီတဖဥလ႕ တႈဘဥကြႈဆ႕ဥမဲဏအီၚလ႕ တႈအိဥဖွိဥဒီး တႈကရ႕ကရိအပူၚတဖဥ

၄. ဒုးဒိဥထီဥအါထီဥ မုႈက်ိၚ၀ဲကြဏ ပနံဏတႈကၚ အတႈထဲသိးတုၚသိး လ႕ခိခိဥဒူသ၀ီဒီးလ႕ဟီဥခိဥဒီဘ့ဥ.

၅. ပိဏမုဥသ့ဥတဖဥအပူၚအဒါ လ႕တႈအိဥသးဆီတလဲသးခ့်ဖဲ ကီႈအ့ရွ႕ဥ အတႈကရ႕ကရိတဖဥအက်ါ

၆. သးစႈလ႕အဘဥကြႈဆ႕မဲဏဒီး ခ့ခါဆ႕ကတီႈခဲအံၚတဖဥ

၇. န႔ဥဆ႕ဥလ႕အဆီတလဲအသးခဲအံၚဒီး မၚပ်ံၚမၚဖုး၀ဲဒဥ ပအိဥဆိးအလီႈ ပဟီဥခိဥအံၚ.

၈. ခ့ခါ တႈဆဲးက်ိး စဲးဖိကဟဥ တႈဒိဥထီဥလဲၚထီ အတႈဟဲဘဥပွၚ

၉. တႈဘူဥတႈအါကဒဲကဒဲ အတႈထံဥစံးသကိးတႈဒီးဒုးအိဥထီဥ တႈဃူတႈဖိးဖဲပကီႈမိႈပွၚအံၚအဖီခိဥ

အဆ႕ဖိ ၃. မ္ပကဆ႕တဲဏလီၚပသးဒ္သးဒီဆွံကစႈ စံးဘဥတႈအိဥဖွိဥလ႕ကီႈအ့ရွ႕ဥအသိး

 ၁. မ္ပကမၚစ႕ၚ ပွၚဃ့ႈမွံဟးဖ်ိးအိဥဆိးလ႕ ထံကီႈတႈလီႈဂၚတဖဥယ ပွၚဘဥကီဘဥခဲတဖဥယ ပွၚထူလံၚဖိ ကလုဏဒူဥတဖဥယ ပွၚလ႕ဃ့ႈမွံဟးဖ်ိးအိဥဆိးလီႈတအိဥဘဥတဖဥ.

၂. မ္ပကပဏသူဥပဏသးလီၚဆီဒဥတႈလ႕ ဟံဥဖိဃီဖိသ့ဥတဖဥအဖီခိဥ

၃. မ္ပကမၚစ႕ၚဃဲဏလီၚက့ၚ မုဏခြါသ့ဥတဖဥအတႈဂ့ႈကီ

၄. မ္ပကဒုးအိဥဒီဥ တႈမၚမူဒါအသီတဖဥလ႕ ပိဏမုဥသ့ဥတဖဥအဂီႈ ဖဲကီႈအ့ရွ႕ဥတႈအိဥဖွိဥအပူၚ

၅. မ္ပကထုးစုနဲဥက်ဲ ပွၚသးစႈသ့ဥတဖဥ

၆. မ္ပကဟ့ဥသဆဥထီဥပွၚအခံလ႕ ကသူ၀ဲဒဥ တႈဆဲးက်ိးအစုက၀ဲတဖဥဖဲဆ႕ကတီႈအံၚ လ႕က်ဲအဘဥအဂ့ၚ

၇. မ္ပကမၚဒိဥထီဥအါထီဥ မုႈက်ိၚ၀ဲကြဏဒ္ ပွၚကညီတႈအိဥသးလ႕ ခိခိဥဒူသ၀ီဒီးလ႕ ဟီဥခိဥဒီဘ့ဥ

၈. မ္ပက ကဟုကဎဏ ပဟီဥခိဥပအိဥဆိးအလီႈ

၉. မ္ပကမ့ႈပွၚသူဥထီဥတိၚ ဒီးပကမ့ႈတိၚတဖဥ ဒီးမ္ပကမ့ႈပွၚလ႕အစံးကတိၚမၚဃူမၚဖိးက့ၚတႈဖဲကီႈအ့ရွ႕ဥအပူၚ

၁၀. မ္ပကပဏသးလ႕ တႈဟ့ဥတဖဥသိဥလိလ႕သီဘူဥသီခါသ့ဥတဖဥ ဒ္ကီႈအ့ရွ႕ဥအတႈဆဲးတႈလၚအိဥ၀ဲအသိး

အဆ႕ဖိ ၄. မ္ပကဟ့ဥထီဥ ပတႈဟ့ဥ ဒ္ကီႈအ့ရွ႕ဥအတႈဆဲးတႈလၚဒီးအတႈစူႈတႈနဏအီဥအသိး - ဒုးသ့ဥညါပွၚဂၚဘဥဃးဒီး ကီႈအ့ရွ႕ဥအတႈဆဲးတႈလၚ ဒီးအတႈစူႈတႈနဏ အတႈလဲၚက်ဲတက့ႈ.

အဆ႕ဖိ ၅. ဒီးအိးထီဥက်ဲလ႕အသီ တဖဥ - မ္ပကဃုန႔ႈက်ဲလ႕ တႈဆီတလဲက့ၚတႈအဂီႈ

  • လ႕တႈဒိဥစိ ဆူတႈမၚတႈသးခုကစီဥလ႕ အအိဥဒီးတႈဆဲတႈလၚတႈအိဥသးအသိး
  • ခရံဏဖိဟံဥဖိဃီဖိအကရ႕ဆံးတဖဥ ဆူ တႈကရ႕ကရိ အဒိဥ
  • လ႕တႈစံးကတိၚဒီးဆူတႈလဲၚဖံးမၚတပူၚဃီအပူၚ
  • လ႕တႈဘိးဘဥသ့ဥညါဒီးဆူ တႈစံးကတိၚဘဥဃးပတႈစံဥစိၚတဲစိၚအတႈစံးကတိၚ
  • လ႕တႈတူႈဘဥခီဥဘဥအက်ဲဆူ တႈမၚတႈဘူဥတႈဘါအတႈမၚလ႕ က်ဲအသီတဖဥ.

 

The 'FABC 50 Document' book launching program will be at 18:30 (Manila Time), 17:30 (Bangkok Time), and 16:00 (Indian Standard Time) on March 15.

It will be live-streamed on the FABC50 YouTube Channel FABC 2020 - YouTube, embedded on the FABC2020 50 Years of the FABC | FABC2020 and FABC websites: https://fabc.org/FABC – FEDERATION OF ASIAN BISHOPS CONFERENCE .

'FABC 50 Final Document' to be launched online on March 15 By RVA News | March 14, 2023

 

Add new comment

11 + 9 =