CBCP အခိဥက်႕ႈစံးဝဲဒဥ သိဥလိတႈလ႕ ပကဘဥနီၚဖး တႈဂ့ၚဒီးတႈအ႕အဘ႕ဥစ႕ၚတက့ႈ.

CBCP အခိဥက်႕ႈစံးဝဲဒဥ သိဥလိတႈလ႕ ပကဘဥနီၚဖး တႈဂ့ၚဒီးတႈအ႕အဘ႕ဥစ႕ၚတက့ႈ.

ဖံးလံးပံးသီခါကရ႕ခိဥသ့ဥတဖဥအတႈကရ႕ကရိအခိဥက်႕ႈ (Catholic Bishop's Conference of Philippines ) (CBCP)သီခါကရ႕ခိဥ Bishop Pablo Virgilio David စံးဝဲဒဥ ပကဘဥသိဥလိနီၚဖးတႈဂ့ၚဒီး တႈဝါသ့ဥတဖဥန႔ဥလီၚ.

ဖဲလါမ့ၚ ၁၁ သီ လ႕အဝဲတႈစံးတဲၚတဲလီႈအပူၚ ဖဲတႈထ႕ရ႔ြခိဥနႈ၀ံၚအခါ အတႈကတိၚသ့ဥတဖဥန႔ဥလ႕ တႈကစီဥသ့ဥတဖဥ အဖီခိဥန႔ဥဟံန႔ဥဝဲဒဥတႈလီႈအါမးန႔ဥလီၚ

အဝဲဒဥစံးဝဲ ခရံာ္ကစႈဎ့ဥရွဴးန႔ဥမ့ႈတႈကပီၚအခ႕ဥစး ဒီး တႈခံးအခ႕ဥစးန႔ဥမ့ဥဝဲဒဥမုဥကီဥလံဥန႔ဥလီၚ. ဒီးတႈလ႕ တႈကပီၚဒီးတႈခံးန႔ဥ လီၚဂၚဒံးသိးဒီး တႈဂ့ၚဒီးတႈအ႕န႔ဥပွၚဖံးလံဥပံဖိဥသ့ဥတဖဥသ့ဥညါဝဲဒဥအဃိ ပကဘဥဆ႕တဲၚတႈလ႕ တႈခံမံၚန႔ဥအဖးခိဥန႔ဥလီၚ.

တႈအရ႔ဒိဥအကါဒိဥကတ႕ႈလ႕ တႈဆ႕ကတီၚခဲအံၚ လ႕ ခရံာ္ဒီး မုဥကီဥလံဥ အတႈထီဒါလိာ္သး အဘ႕ႈစ႕ႈန႔ဥကမ့ဥဝဲဒဥလ႕ Digital Technology လ႕ပွၚကိးဝဲဒဥလ႕ Social Media န႔ဥလီၚ. ဎသးအိဥတဲဖ်ါလ႕ တႈထီဥဒါလိာ္သးအံၚ ကမ့ႈဝဲဒဥလ႕ တႈဂ့ၚဒီး တႈအ႕ ဒီး တႈကစီဥလ႕ အဘဥဒီး တႈကစီဥလ႕ အကမဥသ့ဥတဖဥန႔ဥလီၚ.

မ္ပသုတဟ့ဥအဃဥဆူတႈခံးလ႕မုဥကီဥလံဥကဲအခ႕ဥစးန႔ဥဘဥဒီး မသုတအိဥဘဥလ႕ တႈတတီတလိဘဥန႔ဥလီၚ.

ဒီးသီခါကရ႕ခိဥစံးကဒီးဝဲဒဥ ပွၚလ႕အ ညိကြံာ္တႈဂ့ၚဒီးတႈတီတႈလိၚန႔ဥမ့ႈအဟ့ဥန႔ဥဝဲ တႈတဂ့ၚတဝါဘဥ သ့ဥတဖဥန႔ဥလီၚ.

လ႕ပဝဲခဲလ႕ႈတဖဥအဂီႈ တၚတႈ လ႕အရ႔ဒိဥန႔ဥမ့ႈဝဲဒဥလ႕ ပကဘဥမၚလ႕ ပွၚကမ်႕ႈသ့ဥတဖဥကထံဥဝဲ တႈကပီၚဒီးတႈဂ့ၚတႈဝါန႔ဥလီၚ.

ပွၚကမ်႕ႈသ့ဥတဖဥဂ့ၚလ႕ ကဃုထံဥဝဲဒဥ တႈဂ့ၚတႈဝါဒီးတႈတီတႈလိၚန႔ဥလီၚ. ဒီးမ္တဃုထံဥဘဥ တႈအ႕တႈသီဘဥန႔ဥလီၚ.

ပွၚကမ်႕ႈသ့ဥတဖဥမ္တႈလံဥတႈလီ တႈဘဥဒီး လ႕တႈလံဥတႈလီအလီႈန႔ဥကဘဥမ့ႈဝဲလ႕ တႈဂ့ၚတႈဝါန႔ဥလီၚ.

CBCP သီခါကရ႕ခိဥအခိဥက်႕ႈ သီခါကရ႕ခိဥလီႈလံၚ Archbishop Socrates B. Villegas စံးဝဲဒဥ ပတႈပာ္တ့ၚဘဥပတႈမုဥလႈဒီး တႈ ပညိဥသ့ဥတဖဥလ႕ ပကဟ့ဥလီၚပသးလ႕ထံကီႈ ဒီး ပွၚကမ်႕ႈအဂီၚသ့ဥတဖဥဘဥန႔ဥလီၚ.

သီခါကရ႕ခိဥ Lingayen Dagupan လ႕အိဥဝဲဒဥဖဲ Pangasinan, Notrh Manila န႔ဥစံးဝဲဒဥ မ္ပကလဲၚသကိးတႈဆူညါ ဒီးတႈဆ႕ကတီႈလ႕အကဟဲလ႕ခံသ့ဥတဖဥန႔ဥ ကမၚဆူဥထီဥပတႈဖံးတႈမၚ ဒီး မ္ပွၚတဟုဥကြံာ္ ပတႈမံမီဥပတႈပညိဥသ့ဥတဖဥလ႕ ခါဆူညါန႔ဥတဂ့ၚ.

Learn how to separate between truth and falsehood, says CBCP head, RVA News | May 12, 2022

Add new comment

9 + 2 =