၀့ႈဗဥတံဥကဥ သုးက်ဲၚန႔၀ဲ Covid ကႀတီတဒ႕ဆႈဆါအ႕ ကသံဥလ႕ ဟံဥဃီတအိဥပွၚအဂၚ တကဎၚအဂီႈ

Photo courtesy of: Straits time/google images

၀့ႈဗဥတံဥကဥ သုးက်ဲၚန႔၀ဲ Covid  ကႀတီတဒ႕ဆႈဆါအ႕ ကသံဥလ႕ ဟံဥဃီတအိဥပွၚအဂၚ တကဎၚအဂီႈ

အပူၚကြံဏ မုႈသ႕နံၚဟါလီၚခီအဆ႕ကတီႈ ပွၚဆဲးတႈႀတီတဒ႕တႈဆါအ႕ ကသံဥ အဆိကတ႕ႈတဒူဥလ႕ မိႈမၚသဥထရံၚစါ ကြႈထြဲ၀ဲ ပွၚလ႕အဟံဥအဃီတအိဥ တကဎၚဒီး တႈအိဥဖွိဥအဂၚလ႕ ပွၚဟံဥဃီတအိဥ သ့ဥတဖဥ ပ်ၚဆဲးန႔အ၀ဲသ့ဥလီၚ.

ပါပါအတႈသါကညီၚ အတႈဖံးတႈမၚရူန႔ဥ ပွၚကိးဂၚဒဲး ကဘဥဆဲး၀ဲ ကသံဥႀတီတဒဲအဂီႈ ပါပါဖရဥစ့ဥစ္ဃ့ တႈသါကညီၚမၚစ႕ၚ တႈအသိး ပွၚဘဥဖီဥဘဥဎဏ အဂၚ (၁၂၀၀) ဂၚပွၚဆဲးန႔၀ဲန႔ဥလီၚ.

ခဲအံၚပွၚဆဲးကသံဥန႔ဥ အကလုဏမ့ႈ၀ဲ Pfizer-BioNTech န႔ဥလီၚ. ကသံဥ၀ဲအံၚဒ္သိး ပွၚဆဲးန႔လ႕ ပါပါအိဥ တႈလီၚအပူၚ ပွၚမၚတႈဖိသ့ဥတဖဥ ကသံဥအကလုဏအသိးမ့ႈ၀ဲန႔ဥလီၚ. ပွၚဆဲးကသံဥလ႕ ပါပါပီ (၆) ဂၚတဂၚ အဒဲးပူၚန႔ဥလီၚ.

မုႈသ႕နံၚဟါခီ ပွၚဟဲဆဲးတႈဆါႀတီတဒ႕ကသံဥ ပွၚသ့ဥတဖဥ ဟဲ၀ဲအခါ လ႕ပါပါအတႈသးကညီၚရူ အမူအဒါအိဥ၀ဲ Cardinal Konrad Krajewski တုဏလီၚ၀ဲလ႕ အနီႈကစႈဒဥ၀ဲန႔ဥလီၚ.

လ႕ဗဥတံၚကဥ ရၚလီၚတႈကစီဥရူ စံး၀ဲဒဥ ဆူမဲဏညါမုႈနံၚသ့ဥတဖဥ ကရ႕ကရိအဂၚ နဏက့ ကဆဲး၀ဲကသံဥန႔ဥလီၚ. ပွႈလ႕ ပွၚစီဆွံအံၚကေံဒံဏဎိဥယ ကဥရံၚတးရိမးယ မၚသဥထရံၚစါဖံ၀ါသ့ဥတဖဥဒီး ကရ႕ကရိအဂၚ ပွၚသ့ဥတဖဥ ကမၚစ႕ၚ၀ဲလီၚန႔ဥ တဲဖ်ါထီဥ၀ဲန႔ဥလီၚ.

Source: RVA Myanmar, Saturday, April 03, 2021

Add new comment

12 + 1 =