၀့ႈဖံလံးဖံးကီႈ (ကၚဒံၚန႕ၚ လြံဥစ္ အၚထိနံၚဧိၚ တၚကလ့ၚ) ဘဥတႈထံဥန႔ဥအီၚလ႕ အဒိးန႔ႈဘဥ၀ဲCovid -19 တႈဆါအဃဥ တႈကစီဥ 12.9.2020

Photo courtesy of: ABS-CBN

၀့ႈဖံလံးဖံးကီႈ (ကၚဒံၚန႕ၚ လြံဥစ္ အၚထိနံၚဧိၚ တၚကလ့ၚ) ဘဥတႈထံဥန႔ဥအီၚလ႕ အဒိးန႔ႈဘဥ၀ဲCovid -19 တႈဆါအဃဥ  တႈကစီဥ

Cardinal Luis Anotonio Tagle န႔ဥ အတႈမၚမ့ႈ၀ဲ တႈမၚဒိဥထီဥ္အါထီဥ ဒီးတႈစံဥတဲၚတဲလီၚတႈ သးခုကစီဥ အကရ႕ လ႕ပါပါရဟန္းမင္းၾကီး အိဥတႈလီႈဟီဥက၀ီၚပူၚ အ၀ဲမ့ႈ၀ဲ ပါပါရဟန္းမင္းၾကီး အကိတိဏခိဥက်႕ဥတဂၚန႔ဥ မ့ႈလ႕ တႈထံဥန႔ႈအီၚလ႕ အဒိးန႔ႈဘဥ၀ဲ Covid တႈဆါအဃဥဖဲ အပူၚကြံဏ မုႈလြံႈနံၚ  ဖဲအဟဲက့ၚႏုဏလီၚ၀ဲဆူ ကီႈဖံးလံးဖံး မနံၚလၚ ၀့ႈပူၚအခါန႔ဥလီၚ. ၀့ႈ( Vantican ) တခီ ထုးထီဥရၚလီၚ၀ဲတႈကစီဥ ဒီးပဏဂ႕ႈပဏက်႕ၚ၀ဲ ဖဲမုႈဎဲႈနံၚ ဟါလီၚခီအဆ႕ကတီႈန႔ဥလီၚ’

ဒ္ပစံးတႈအသိး Cardinal Luis Anotonio Tagle န႔ဥမ့ႈစ့ႈကီး၀ဲ ထံကီႈကိးဘ့ဥဒဲး  Caritas အတႈကရ႕ကရိ အပွၚပ႕ၚလီႈဆ့ဥနီၚအခိဥအနႈတဂၚန႔ဥလီၚ. အဃိဆ႕ကတီႈခဲအံၚ Cardinal Luis Anotonio Tagle ဘဥအိဥသဒ႕အသး လီၚလီၚဆီဆီ၀ဲ ဘဥႏုဏလီအိဥ၀ဲလ႕ (Quanrentine)အတႈလီႈန႔ဥ ပဒိးန႔ႈဘဥတႈကစီဥန႔ဥလီၚ. ပွၚလ႕အလဲၚတႈတပူၚ ဃီဒီး Cardinal Luis Anotonio Tagle သ့ဥတဖဥ အ၀ဲသ့ဥတႈလ႕ အကဘဥသမံသမိး မၚကြႈတႈဆူးတႈဆါအဂ့ႈန႔ဥ Vantican ဒုးသ့ဥညါ၀ဲ တႈကစီဥန႔ဥလီၚ’

ဖဲတႏြံအံၚအတီႈပူၚ ပသ့ဥညါဘဥ၀ဲလ႕ Cardinal လဲၚ၀ဲအတႈလဲၚတႈက့ၚဆူ  (တူရင္း၀့ႈ) ဒီးဖဲလါစဲပတ့ဘ႕ဥ ရသီ အဆ႕ကတီႈ အ၀ဲဒိးသမံသမိးအသး မၚကြႈ၀ဲတႈဆါအဃဥ ဖဲ၀့ႈရိၚမ့ၚ လ႕တႈမၚကြႈတႈဆါအဃဥ က့ၚဒိးန႔ဥဘဥက့ၚ၀ဲ အဆ႕ Swab test လ႕တႈဆါအဃဥ တအိဥ၀ဲဘဥန႔ဥ Vatican ပဏဂ႕ႈပဏက်႕ၚ အုဥအသးန႔ဥလီၚ.  

ဖဲလါစဲပတ့ဘ႕ဥ ၈သီ အဆ႕ကတီႈ အ၀ဲဟ့ဥ၀ဲတႈစံဥတဲၚတဲလီၚ လ႕ပွၚလ႕ အမၚတႈလ႕တႈမဲဏညါ လ႕ပွၚလ႕အဒိးန႔ဥဘဥ Covid တႈဆါအဃဥသ့ဥတဖဥအဂီႈန႔ဥ ပသ့ဥညါဘဥပ၀ဲ  ခီဖ်ိလ႕ CBCP အတႈကစီဥအပူၚန႔ဥလီၚ.

Add new comment

6 + 12 =