အါနဥ့ဖိဒံဖိသဥအကကြဲႈ ၇၀၀ သ့ဥတဖဥ ဘဥကြႈဆ႕ဥမဲဏလိဏအသးဒီး တႈတဖွီဥတႈဎဏ တႈကစီဥ

FILE PHOTO: A man swims in flood waters while heading for a higher ground, following rains and floods during the monsoon season in Charsadda

 

အါနဥ့ဖိဒံဖိသဥအကကြဲႈ ၇၀၀ သ့ဥတဖဥ ဘဥကြႈဆ႕ဥမဲဏလိဏအသးဒီး တႈတဖွီဥတႈဎဏ တႈကစီဥ

အါနဥ့ဖိဒံဖိသဥအကကြဲႈ ၇၀၀ သ့ဥတဖဥ ဘဥကြႈဆ႕ဥမဲဏလိဏအသးဒီး တႈတဖွီဥတႈဎဏ ဒီး မူခိဥကလံၚသီဥဂီၚအတႈလဲလိဏအသးအဂ့ႈ ပွၚမၚစ႕ၚသးကညီၚတႈအကရ႕တခါလ႕အမံၚမ့ႈ၀ဲ Save the Children စံး၀ဲဖဲ တႈအခိဥအဃ႕ၚအမုႈနံၚ ( World Environment Day) အဂ့ႈ ဘဥတႈပဏဖ်ါထီဥအီၚဖဲ Vatican News လံဏတႈကစီဥအပူၚ ဖဲလါဎူၚ ၅ သီအမုႈနံၚနဥ့လီၚ’

Save the Children အကရ႕ မ႕နႈ့ဆီဥခံ၀ဲ ဟီဥခိဥဒီဘ့ဥထံကီႈခိဥနႈသ့ဥတဖဥ ဒ္သိး ကကဟုကဎဏ၀ဲ ဖိဒံဖိသဥသ့ဥတဖဥအခါဆူညါ မ့ႈလ႕အ၀ဲသ့ဥ ဘဥကြႈဆ႕ဥမဲဏလိဏအသးဒီး တႈဖွီဥတႈဎဏဒီး မူခိဥကလံၚသီဥဂီၚအတႈလဲလိဏအသး အဃိနဥ့လီၚ’ ကရ႕အံၚအတႈမ႕နႈ့ဆီဥခံတႈ မ့ႈ၀ဲဖဲ တႈအခိဥအဃ႕ၚအမုႈနံၚ (World Environment Day ) ဒီးမ့ႈ၀ဲဖဲ လါဎူၚ ၅ သီအမုႈနံၚနဥ့လီၚ’ ကရ႕အံၚစံး၀ဲလ႕ ဖိဒံဖိသဥသ့ဥတဖဥ တအိဥလ႕ပွဲၚဒီး တႈအီဥတႈအီယ ထံအီယ တႈအိဥဆူဥအိဥခ့်အတႈကြႈထြဲ ဒီး တႈကူဥဘဥကူဥသ့နဥ့လီၚ’

ကရ႕အံၚစံး၀ဲလ႕ အစွၚကတ႕ႈ ဖိသဥအါနဥ့ တကကြဲႈ လ႕အသးစႈနဥ့ ၅ နံဥသ့ဥတဖဥ ဘဥသံ၀ဲကိးနံဥဒဲး မ့ႈလ႕ကလံၚဒီးထံ တကဆွဲကဆီွ၀ဲအဃိ ဒီးဖိသဥအါနဥ့ ၁၄ ကကြဲႈသ့ဥတဖဥ တအိဥ၀ဲဒီးထံလ႕အကဆွဲကဆွီ ဒီးဒိးနႈ့ဘဥ၀ဲတႈဆါသ့ဥတဖဥနဥ့လီၚ’

ဟီဥခိဥဒီဘ့ဥဆူဥခ့်အကရ႕ (WHO) စ့ႈကီးစံး၀ဲ ဖိသဥအါနဥ့ ၃၇ ကကြဲႈသ့ဥတဖဥ တအိဥ၀ဲဒီးတႈကူဥဘဥကူဥသ့အတႈခြဲးတႈဎဏ ကိးနံဥဒဲးယ မ့ႈလ႕ တႈတတ႕ႈတနါဘဥဃးဒီးတႈအခိဥအဃ႕ၚ လ႕အဘဥထြဲလိဏအသးဒီး မူခိဥကလံၚသီဥဂီၚအတႈလဲလိဏအသးအဃိနဥ့လီၚ’

ဒ္သိးပွၚအါဒံအါဂၚ ကဒီသူဥပဏသး ဘဥဃးဒီး တႈအခိဥအဃ႕ၚအမုႈနံၚ အတႈဘိးဘဥသ့ဥညါတႈ အဂီႈယ Save the Children အကရ႕ ပဏဖ်ါထီဥတႈလ႕ Social Media အဖီခိဥ ဒီးသူ၀ဲ Hashtag လ႕အမ့ႈ #savethefuture  ဒ္သိးအဒုးသ့ဥညါတႈ ဘဥဃးဒီး မူခိဥကလံၚသီဥဂီၚ အတႈမၚပ်ံၚမၚဖုး၀ဲ ဖိသဥသ့ဥတဖဥ အတႈအိဥဆူဥအိဥခ့် ဒီး အတႈဒိဥထီဥထီထီဥနဥ့လီၚ’

Over 700 million children face double risk of poverty and climate crisis – Vatican News – June 5 2023

 

Add new comment

14 + 2 =