လ႕ Lashio သီခါကရ႕ခိဥအတႈပ႕အပူၚ သီခါကရ႕ခိဥအသီ ဒိးနဥ့၀ဲမူဒါလ႕ သီခါကရ႕ခိဥလ႕ညါတဂၚအအိဥ တႈကစီဥ

New bishop takes over Lashio diocese in Myanmar

လ႕ Lashio သီခါကရ႕ခိဥအတႈပ႕အပူၚ သီခါကရ႕ခိဥအသီ ဒိးနဥ့၀ဲမူဒါလ႕ သီခါကရ႕ခိဥလ႕ညါတဂၚအအိဥ တႈကစီဥ

သီခါကရ႕ခိဥ Philip Lasap Za Hawng လ႕အမ့ႈတ့ႈလံ၀ဲ သီခါကရ႕ခိဥလ႕ Lashio ဟီဥက၀ီၚ လ႕ဎိၚကီႈစဲႈယ ကီႈပဎီၚစ႕ဖွိဥအပူၚယ ဟ့ဥလီၚကြံဏ၀ဲမူဒါဆူ သီခါကရ႕ခိဥအသီ Bishop Lucas Jeimphaug Dau Ze အအိဥယ ဒီးမ့ႈ၀ဲလ႕တႈမၚအသးဎိဎိဖိတမံၚအပူၚ ဖဲ ၂၀၂၀ လါဎူၚ ၂၄ သီအမုႈနံၚနဥ့လီၚ’

ထဲဒဥသီခါစွၚဂၚ ဒီးဖံ၀ါစွၚဂၚသ့ဥတဖဥ မၚဃုဏသကိးတႈဖဲ တႈမၚအသးအံၚအပူၚ မ့ႈလ႕ပွၚဘဥအိဥဎံၚလိဏသးတဂၚဒီးတဂၚ ဖဲတႈကီတႈခဲ ဘဥဃးဒီးကိၚရိၚနၚဘဲရ႕းစ္ တႈဆါသံသႀတိဏ အိဥဒ္၀ဲအဖ႕မုႈအကတီႈနဥ့လီၚ’

Bishop Philip Lasap Za Hawng ဖံးတ့ႈမၚတ့ႈတႈဖဲ Lashio တလးပ႕ဟီဥက၀ီၚအပူၚ အိဥလံ၀ဲ ၂၂ နံဥ စးထီဥဖဲ ၁၉၉၈ လါဎူၚ ၂၄ သီလံၚလံၚနဥ့လီၚ’

ပွၚလ႕အဟံးနဥ့အလီႈ Bishop Lucas အိဥဖ်ဲဥထီဥ၀ဲဖဲ ၁၉၆၂ လါအီးကထိဘ႕ဥ ၁၇ သီယ ဖဲဎိၚကီႈစဲႈ Pang-Pau ဒီးဘဥတႈပဏထီဥအီၚဆူ သီခါအလီႈအလၚ ဖဲ ၁၉၉၆ လါအ့ၿဖ့ ၂၁ သီအမုႈနံၚနဥ့လီၚ’ ဘဥတႈဟ့ဥလီၚအီၚမူဒါ ဒ္သိးအကကြႈထြဲပ႕ဆွ႕ Lashio တလးပ႕ဟီဥက၀ီၚ ဖဲ ၂၀၁၉ လါအီးကထိဘ႕ဥ ၁၈ သီယ ဒီးဘဥတႈပဏထီဥအီၚဆူ တလးပ႕အလီႈအလၚ ဖဲ ၂၀၂၀ ဎႏူၚအါရံၚ ၂၉ သီအမုႈနံၚနဥ့လီၚ.

Bishop Philip Lasap Za Hawng တခီ အိဥဖ်ဲဥထီဥ၀ဲဖဲ ၁၉၄၅ လါဖ့ႀဘဴၚအါရံၚ ၁၂ သီ လ႕ Pang-Pu ဖဲလ႕ Lashio သီခါကရ႕ခိဥဟီဥက၀ီၚအပူၚနဥ့လီၚ’ ဘဥတႈပဏထီဥအီၚဆူသီခါအလီႈ ဖဲ ၁၉၇၃ လါမႈရွး ၁ သီယ ဒီးဘဥတႈဟ့ဥလီၚအီၚမူဒါ ဒ္သိးအကမၚစ႕ၚတႈ လ႕ Myitkyina တလးပ႕ဟီဥက၀ီၚအပူၚ ဖဲ ၁၉၉၃ လါဒံဥစ့ဘ႕ဥ ၂၀ သီအမုႈနံၚနဥ့လီၚ’ ဘဥတႈပဏထီဥအီၚဆူ သီခါကရ႕ခိဥအလီႈ ဖဲ ၁၉၉၄ လါအ့ၿဖ့ ၃၀ သီ ဒီးဘဥတႈပဏလီၚအီၚ ဒ္သိးအကမ့ႈ၀ဲသီခါကရ႕ခိဥ လ႕ Lashio တလးပ႕ဟီဥက၀ီၚအပူၚ ဖဲ ၁၉၉၈ လါအ့ၿဖ့ ၃ သီအမုႈနံၚနဥ့လီၚ’

New bishop takes over Lashio diocese in Myanmar

By RVA News, 25 June, 2020

 

Add new comment

5 + 11 =

Please wait while the page is loading