လီႈက၀ီၚအသီခါ ၃၀၀ သ့ဥတဖဥ ကထံဥလိဏအသးလ႕ Vatican တႈကစီဥ

Members of the assembly of the Synod of Bishops start a working session in the Vatican's Paul VI Audience Hall Oct. 18, 2023. (CNS photo/Lola Gomez)

လီႈက၀ီၚအသီခါ ၃၀၀ သ့ဥတဖဥ ကထံဥလိဏအသးလ႕ Vatican တႈကစီဥ

လီႈက၀ီၚအသီခါ (Parish Priests) ၃၀၀ လ႕ဟီဥခိဥဒီဘ့ဥသ့ဥတဖဥ ကထံဥလိဏသကိးအသးလ႕ ၀့ႈရိမ့ၚ ဖဲလါအ့ျဖ့လ႕ဏ၀ဲအကတီႈ ဒ္သိးအကမၚဃုဏတႈလ႕ တႈအိဥဖွိဥရိဖွိဥဖးဒိဥ Synod on Synodality လ႕ Vatican လ႕အကမ့ႈ၀ဲဖဲ လါအီးကထိဘ႕ဥနဥ့လီၚ’

တႈအိဥဖွိဥထံဥလိဏသးလ႕အကမ့ႈ၀ဲ စးထီဥဖဲအ့ျဖ့ ၂၈ သီတုၚလ႕လါမ့ၚ ၂ သီအံၚ ဘဥတႈဒုးဟူထီဥသါလီၚအီၚဖဲ ဖ့ႀဘဴၚအါရံၚ ၃ သီနဥ့လီၚ’ သီခါအဂၚ ၃၀၀ လ႕ဟီဥခိဥခ်႕ တႈလီႈအလီၚဆီ၀ဲသ့ဥတဖဥ ကမၚဃုဏသကိးတႈလ႕ တႈအိဥဖွိဥတ႕ဥပီဥလိဏသး လ႕အကဎံဏ၀ဲ ၅ သီတခါအပူၚ လ႕အဘဥဃးဒီး တႈဒိကနဥယ တႈထုကဖဥ ဒီး တႈက်ဲးစ႕းထံဥသ့ဥညါတႈ အိဥဒီးအခိဥတီလ႕အမ့ႈ၀ဲ လီႈက၀ီၚအသီခါလ႕ Synod အဂီႈနဥ့လီၚ’ ဖဲလါမ့ၚ ၂ သီအမုႈနံၚယ သီခါသ့ဥတဖဥအံၚ ကထံဥလိဏအသးဒီး ပႈပါဖရဥစ့း ဒီးကစံးကတိၚလိဏအသးဒီးအီၚနဥ့လီၚ’

ပႈပါဖရဥစ့း စးထီဥ၀ဲ Synod တႈအိဥဖွိဥတ႕ဥပီဥလိဏသး ဖဲ ၂၀၂၁ အီးကထိဘ႕ဥ လ႕အမ့ႈတႈက်ဲးစ႕းထံဥသ့ဥညါ တႈအိဥဖွိဥကရ႕ဖိခဲလ႕ဏသ့ဥတဖဥ အတႈပဏဖ်ါထီဥအတႈထံဥ အတႈဆိကမိဥသ့ဥတဖဥ ဒီးစံး၀ဲလ႕တႈအိဥဖွိဥကရ႕ ကဘဥမ့ႈ၀ဲတႈလ႕ အဒိကနဥတႈနဥ့လီၚ’ ဖဲ ၂၀၂၃ လါအီးကထိဘ႕ဥအပူၚ ပွၚအဂၚ ၄၀၀ သ့ဥတဖဥ မၚဃုဏသကိးတႈဖဲ တႈအိဥဖွိဥတ႕ဥပီဥလိဏသး အဆိကတ႕ႈတပတီႈအပူၚနဥ့လီၚ’ လ႕ပွၚမၚဃုဏတႈအပူၚ ပွၚလ႕အတမ့ႈ၀ဲ သီခါကရ႕ခိဥသ့ဥတဖဥ မ့ႈ၀ဲအဂၚ ၇၀ နဥ့လီၚ’

ဖဲ ၂၀၂၃ လါအီးကထိဘ႕ဥအပူၚ ကဥဒံဥနဲဥယ သီခါကရ႕ခိဥယ ပိဏမုဥပိဏခြါလ႕အအိဥဒီးတႈအ႕ဥလီၚအီလီၚ လီၚလီၚဆီဆီသ့ဥတဖဥယ တႈအိဥဖွိဥကရ႕ဖိဎိဎိသ့ဥတဖဥ ထံဥဘဥ၀ဲလ႕ သီခါသ့ဥတဖဥ တအိဥ၀ဲလ႕ တႈမၚအသးအပူၚဘဥနဥ့လီၚ’ ထံဥသ့ဥညါက့ၚ၀ဲလ႕ သီခါသ့ဥတဖဥ အတႈဖံးဃုဏမၚဃုဏတႈလ႕ တႈအိဥဖွိဥတ႕ဥပီဥလိဏသးအံၚအပူၚဘဥဒီး  Synod အတႈဖံးတႈမၚ ကဲထီဥလိဏထီဥ၀ဲလ႕ သီခါလီႈက၀ီၚအပူၚ တသ့၀ဲဘဥနဥ့လီၚ’

သီခါသ့ဥတဖဥ အတႈတ႕ဥပီဥလိဏအသးအံၚ ကဘဥတႈပဏဖ်ါထီဥက့ၚကဒီးအီၚလ႕ တႈအိဥဖွိဥတ႕ဥပီဥလိဏသး ဖဲလါအီးကထိဘ႕ဥလ႕ အကဟဲတုၚ၀ဲတဘ်ီအပူၚနဥ့လီၚ’

သီခါသ့ဥတဖဥအံၚအက်ါ မတၚမတၚ ကမ့ႈ၀ဲခ႕ဥစးလ႕ တႈအိဥဖွိဥတ႕ဥပီဥလိဏသး ဖဲလါအီးကထိဘ႕ဥ လ႕ကဟဲတုၚ၀ဲအပူၚအဂီႈ တအိဥဖ်ါဒ္၀ဲ လီၚတံႈလီၚဆဲးဘဥနဥ့လီၚ’

Parish priests were missing at the Synod. Now 300 will meet at the Vatican America The Jesuit Review – February 5 2024

Add new comment

16 + 4 =