မ့ႈလ႕ Coronavirus အဃိ တီအူသီခါကရ႕ခိဥလီႈက၀ီၚ ကပဏထီဥ၀ဲသီခါကရ႕ခိဥအသီ လ႕တႈဎိဎိဖိအပူၚ

Myanmar diocese to hold simple episcopal ordination due to pandemic

မ့ႈလ႕ Coronavirus အဃိ တီအူသီခါကရ႕ခိဥလီႈက၀ီၚ ကပဏထီဥ၀ဲသီခါကရ႕ခိဥအသီ လ႕တႈဎိဎိဖိအပူၚ

တႈပဏထီဥစု ဒုးကဲထီဥ Msgr John Gawdy ဆူသီခါကရ႕ခိဥအလီႈ ကမ့ႈ၀ဲလ႕ ကီႈပဎီၚစ႕ဖွိဥ ၀့ႈတီအူအလီႈက၀ီၚ ဖဲ ၂၀၂၀ လါနိ၀့ဘ႕ဥ ၂၉ သီနဥ့လီၚ’

ဆူဥခ့်ဒီးတႈလိဥကြဲအ၀ဲက်ိၚအတႈနဲဥက်ဲ ပ်ဲ၀ဲပွၚအဂၚ ၃၀ ဒ္သိးအမၚဃုဏတႈဖဲ တႈမၚအသးအံၚအပူၚနဥ့လီၚ’ ဖဲအလံဏပရ႕လ႕အထုးထီဥရၚလီၚ၀ဲဖဲ လါနိ၀့ဘ႕ဥ ၁၈ သီအပူၚယ သီခါကရ႕ခိဥ Isaac Danu လ႕၀့ႈတီအူသီခါကရ႕ခိဥလီႈက၀ီၚ စံးဘ်ဳးစံးဖွိဥ၀ဲ ပွၚလ႕အဃုထုကဖဥတႈဒီး ဟ့ဥမၚဘူဥတႈလ႕ တႈပဏထီဥသီခါကရ႕ခိဥအတႈမၚအသးအံၚ အဂီႈနဥ့လီၚ’

သီခါကရ႕ခိဥ Danu ကြဲမုဏဘဥ တႈအိဥဖွိဥကရ႕ဖိခဲလ႕ဏသ့ဥတဖဥ ဒ္သိးအကမၚဃုဏတႈလ႕ တႈပဏထီဥသီခါကရ႕ခိဥအတႈမၚအသးအံၚအပူၚ ခီဖ်ိလတႈကစီဥ (Online)ယ ဒီးတႈရၚလီၚတႈရဲဥလီၚက်ဲၚလီၚအံၚ ကမ့ႈ၀ဲလ႕ Office of Social Communication လ႕ CBCM ဒီးလ႕ John Paul II Facebook သ့ဥတဖဥနဥ့လီၚ’ ပွၚဘါဎြၚဖိခဲလ႕ဏသ့ဥတဖဥ ဘဥတႈဟ့ဥကူဥဟ့ဥဖးအီၚ ဒ္သိးအကလူၚပိဏထြဲ ကြႈကီဒီးဃ့ထုကဖဥနဥ့တႈ ခီဖ်ိ Live Streaming ဖဲအ၀ဲသ့ဥအိဥ၀ဲတႈလီႈ တပူၚလဏလဏအဂ့ႈ သီခါကရ႕ခိဥစံး၀ဲနဥ့လီၚ’ မုႈနံၚမုႈသီလ႕တႈမၚလၚမၚကပီၚ St. Paul’s Minor Seminary ဒီးတႈမၚလၚကပီၚသီခါကရ႕ခိဥအသီ အမုႈနံၚ ကဘဥတႈသုးကြံဏအီၚဆူ ဆ႕ကတီႈအဂၚတတီၚအဂ့ႈ သီခါကရ႕ခိဥဒုးဟူထီဥသါလီၚ၀ဲနဥ့လီၚ’

Msgr John Saw Gawdy အိဥဖ်ဲဥထီဥ၀ဲဖဲ ၁၉၅၅ လါအီးကထိဘ႕ဥ ၂၁ သီ လ႕ (Alel Ahunt Chaung) အသ၀ီ လ႕ Leiktho လီႈက၀ီၚနဥ့လီၚ’ မၚလိအသးလ႕ (Alel Ahunt Chaung) အသ၀ီ ဒီးလ႕တီၚခ႕ဥသးကေိဒီးတီၚထီကေိတႈမၚလိအဂီႈ မၚလိအသးလ႕ Leiktho နဥ့လီၚ’ ဖ်ိထီဥ၀ဲတီၚထီကေိ ဒီးဒိးနဥ့ဘဥ၀ဲတႈမၚလၚကပီၚအီၚ ဘဥဃးဒီးတႈစံဏစိၚတဲစိၚ (Bachelor of Arts/History) လ႕၀့ႈတကူဥဖေဥစိမိနဥ့လီၚ’

ဘဥတႈပဏထီဥအီၚဆူသီခါအလီႈ ဖဲ၁၉၈၃ လါအ့ၿဖ့ ၉ သီနဥ့လီၚ’ မၚလိကဒီးအသးလ႕ Ohio ကီႈ United States စးထီဥဖဲ ၁၉၉၀ တုၚလ႕ ၁၉၉၃ နဥ့လီၚ’

ဘဥတႈပဏလီၚအီၚဒ္ ပွၚလ႕အပ႕ဆွ႕ တႈအိဥဖွိဥသရဥသ့ဥတဖဥအတႈမၚလိကေိ လ႕ Leiktho စးထီဥဖဲ ၁၉၈၃ တုၚလ႕ ၁၉၈၄ယ မၚတႈဒ္သရဥသိဥလိတႈလ႕ တႈသိဥလိဒုးကဲထီဥသီခါကေ (Institute of Philosophy) စးထီဥဖဲ ၁၉၈၄ တုၚလ႕ ၁၉၉၀ယ မၚတႈဒ္လီႈက၀ီၚအသီခါ (Parish Priest) စးထီဥဖဲ ၁၉၉၃ တုၚလ႕ ၁၉၉၇ယ ကဲထီဥ၀ဲသီခါကေိခိဥ လ႕ St. Paul’s Minor Seminary စးထီဥဖဲ ၁၉၉၇ တုၚလ႕ ၂၀၀၇ယ လ႕ခံကတ႕ႈမ့ႈ၀ဲ ခ႕ဥစးလ႕ ၀့ႈတီအူသီခါကရ႕ခိဥအလီႈက၀ီၚ ဘဥဃးဒီးတႈဂ့ႈအါမံၚအါမေိသ့ဥတဖဥ ဒီးမ့ႈ၀ဲစးထီဥလ႕ ၂၀၀၇ တုၚလ႕ ၂၀၁၆ နဥ့လီၚ’ မၚတႈဒ္သရဥသိဥလိတႈ လ႕ Institute of Theology လ႕ Loikaw စးထီဥဖဲ ၂၀၁၇ တုၚလ႕ ၂၀၂၀ နဥ့လီၚ’

Add new comment

13 + 3 =