မ့ႈလ႕ ကိဥဘ့း Covid-19 အဃိ ပွၚကမ်႕ႈ သ့ဥအတႈလဲၚထီဥလဲၚလီၚ လ႕ ဘဲးတံဥကဥ တႈပဏကြႈကီဒ႕း ဘဥတႈကးတံဏ ကဒီး အသး အဂ့ႈ တႈကစီဥ

မ့ႈလ႕ ကိဥဘ့း Covid-19 အဃိ ပွၚကမ်႕ႈ သ့ဥအတႈလဲၚထီဥလဲၚလီၚ လ႕ ဘဲးတံဥကဥ တႈပဏကြႈကီဒ႕း ဘဥတႈကးတံဏ ကဒီး အသး အဂ့ႈ တႈကစီဥ

ဖဲမုႈသ႕နံၚ ဘဲးတံဥကဥ တႈကစိဥ အ၀ဲၚလီၚ ထုးထီဥရၚလီၚ က့ၚ၀ဲ တႈကစီဥ တထံဥ  မ့ႈ၀ဲ ဘဲးတံဥကဥ တႈပဏကြႈကီဒ႕း ဒီး တႈလီႈတႈက်ဲ လ႕ ပွၚကမ်႕ႈ သ့ဥတဖဥ လဲၚထီဥလဲၚလီၚ ကြႈကီ တႈလ႕ ဘဲးတံဥကဥ အပူၚခဲလ႕ဏ သ့ဥတဖဥ အိးထီဥအသးဘဥဆဥ မ့ႈ လ႕ ကိၚဘ့း တႈဆါဃႈ ဟဲသလဥ လီၚကဒီး အသးအံၚ  မ့ႈစ့ႈကီး တႈဘဥဎိဥဘဥဘီ အိဥ၀ဲ အဃိ  ကီႈအံးတလံး ထံကီႈပဒိဥ သ့ဥတဖဥ ထုးထီဥ ရၚလီၚ ကဒီး၀ဲ တႈသိဥတႈသီ ဒီး စးထီဥလ႕ လါနိဥ၀့ဘ႕ဥ ၅ သီ ပတုၚလ႕ လါ ဒံဥဇ့ဘ႕ဥ ၃ သီ ကကးတံဏဃဏက့ၚ၀ဲန႔ဥ လီၚ’

ပွၚလ႕ အပွ႔ၚဃဏ တ့ႈလံ လဲးမး သ့ဥတဖဥ ကဘဥတႈဟ့ဥကဒါက့ၚစ့ န႔ဥလီၚ’ လ႕ကိၚဘ့း အဆိကတ႕ႈ တဘ်ီန႔ဥ တႈကးတံဏ ဃႈက့ၚ အိဥထီဥ၀ဲ စးထီဥလ႕ လါမးရွ ၉ သီ ပတုၚလ႕ လါဎူၚ ၃ သီအနံၚန႔ဥလီၚ’

မ့ႈသးအိဥ အဲဥဒိး ကြႈကီက့ၚ ဘဲးတံဥကဥ တႈပဏကြႈကီဒ႕း န႔ဥ ခီဖ်ိလ႕ online အပူၚ ၀ဏႏုၚကြႈကီ သ့ဥ  န႔ႈက့ၚ၀ဲန႔ဥလီၚ’တႈသူးက်ဲၚ က့ၚန႔ႈတႈ ဒ္အံၚန႔ဥ မ့ႈ၀ဲလ႕ ပွၚကမ်႕ႈ သ့ဥတဖဥ ကသ့ သ့ဥညါ ထိးဘဥက့ၚ ဎြၚ အတႈအတ့ အစူလီႈခီဥခိ ဒီး န႔ဆ႕ဥ အတႈဃံတႈလၚ သ့ဥတဖဥ အဂီႈ ထုးထီဥရၚလီၚ၀ဲန႔ဥလီၚ’

တႈကစီဥအံၚ အိဥဖ်ါထီဥ၀ဲ လ႕ ဘဲးတံဥကဥ လံဏတႈကစီဥ အပူၚန႔ဥလီၚ’

Covid-19: Vatican Museums, Pontifical Villas close again to public

https://bit.ly/2IbbPDa

Add new comment

7 + 8 =