ဖံ၀ါ Sr Marie Therese Phe Ling Yanယ SJA ဘဥတႈပဏထီဥအီၚလ႕ ဖံ၀ါတႈကရ႕ကရိအခိဥအနႈတဂၚ တႈကစီဥ. ၅.၄.၂၀၂၁

Photo Credit to Sisters of St. Joseph of the Apparition Mayanmar

ဖံ၀ါ Sr Marie Therese Phe Ling Yanယ SJA ဘဥတႈပဏထီဥအီၚလ႕ ဖံ၀ါတႈကရ႕ကရိအခိဥအနႈတဂၚ တႈကစီဥ.

 

ဖံ၀ါSr Marie Therese Phe Ling Yanန႔ဥဘဥတႈဃုထ႕ပဏထီဥအီၚလ႕ စီၚဎိစဲးမိဒိဥသ့ဥတဖဥအခိဥအနႈဒိဥကတ႕ႈတဂၚ ဖဲကီႈပဎီၚအပူၚအံၚန႔ဥလီၚ. ဒီးဖဲလါအိးကထိဘ႕ဥ ၇ သီ ၂၀၂၁ အနံၚန႔ဥအ၀ဲကဘဥစးထီဥဟံ၀ဲမူဒါ လ႕ Sr Magdalene Lim အလီႈလ႕ ကဘဥပ႕ဆွ႕၀ဲဒဥ St Joseph အဖဲ၀ါသ့ဥတဖဥ အလ႕အအိဥလ႕ကီႈကဎီၚပူၚသ့ဥတဖဥန႔ဥလီၚ.

ကီႈပဎီၚ St Joseph အဖံ၀ါသ့ဥတဖဥ စံးဘ်ဳးစံးဖွိဥက့ၚ၀ဲဒဥ Sr Magdalene Lim လ႕ဟ့ဥလီၚအသးသပွႈပွႈ လ႕အ၀ဲသ့ဥ အတႈကရ႕ကရိအဂီႈ ဒီးဒ္ကစႈခရံဏအတႈကိးလ႕SrPhe Ling Yan အဂီႈဒ္သိးကကဲထီဥခိဥနႈတဂၚန႔ဥ အ၀ဲသ့ဥ မၚလၚကပီၚ၀ဲဒဥအတႈဃုထ႕အသီလ႕ ဖံ၀ါ Phe Ling Yan အဂီႈန႔ဥလီၚ.

Credit: Sisters of St. Joseph of the Apparition Mayanmar.

တႈကစီဥအံၚဘဥတႈ ဟံန႔ဥအီၚလ႕ Sisters of St. Joseph of the Apparition Mayanmar အတႈကစီဥအပူၚန႔ဥလီၚ.

Add new comment

10 + 5 =