ဖဲလ႕ႏြံအံၚ အပူၚ ပႈပါ ကစးထီဥ၀ဲ တႈအိဥကသုးကသီအမုႈနံၚတႈကစီဥ

ဖဲလ႕ႏြံအံၚ အပူၚ ပႈပါ ကစးထီဥ၀ဲ တႈအိဥကသုးကသီအမုႈနံၚတႈကစီဥ

ဒ္လုႈလႈမၚညီႏုဏ၀ဲအသိးယလါဎူၚလံ အပူၚ ပႈပါ ဖရဥစ့ဥကစးထီဥ အတႈအိဥကသုးကသီ အမုႈနံၚမုႈသီ တစိၚတလီႈဖိ န႔ဥလီၚ’ လ႕ကိၚရိၚနဥ တႈဆါသံ သၾတိဏအံၚအဃိ တႈထံဥလိဏတ႕ႈပီဥ သကိး အတႈရဲဥလီၚက်ဲၚလီၚ တအိဥ၀ဲ အါအါ ဂီႈဂီႈ ဘဥဆဥ ဒ္အညီႏုဏမၚ၀ဲ အတႈထံဥလိဏ သကိး အသးဒီး ပွၚ ကမ်႕ဥဖိသ့ဥ တဖဥ အတႈရဲဥလီၚက်ဲၚလီၚ သ့ဥတဖဥ တဖဥစ့ဥကီး၀ဲကဒီး ဘဥန႔ဥလီၚ’

အတႈအိဥဘွံးအိဥသါ အိဥကသုဥကသီအဆ႕ကတီႈအံၚ အ၀ဲတလဲၚလ႕ဏ၀ဲ တႈနီတပူၚ  ဘဥဒီး ကအိဥ ကသုဥကသီ အိဥဘွံးအိဥသါ ၀ဲဒဥဖဲ ၀့ႈရိမ့ၚ အပူၚ လီၚန႔ဥ ပဏဖ်ါထီဥတ့ႈလံ၀ဲဖဲ အတႈမၚ၀ဲ အဥဂ့်ဥလု အတႈထုကဖဥဖဲအပူၚကြံဏမုဥဒဲးနံၚ လါဎူၚ ၂၉ သီန႔ဥလီၚ’

မ့မ့ႈ လ႕ မုႈအိဥဘွံးနံၚ အတႈမၚ၀ဲ ညီႏုဏ အဥဂ့်ဥလု အတႈထုကဖဥ လ႕ စီဆွံ စီၚပ့းတရူး အတႈလီႈပ်ီ ဒီး အတႈဆိဥဂ့ၚဆိဥ၀ါ ၀ဲတႈ န႔ဥ ကမၚက့ၚ၀ဲ န႔ဥလီၚ’ လ႕န႔ဥအမဲဏညါ ပႈပါ ဖရဥစ့း အကႏုဏလီၚမၚသကိးတႈ လ႕အလီၚဆီဒဥတႈတ႕ထံဥလိဏသကိးဃုဏဒီးပွၚသုးလီႈသုက်ဲ သ့ဥတဖဥ ဖဲလါဎူၚလံ ၈ သီ အတႈလဲၚတႈက့ၚ လီၚဆီဒဥတႈ အဆိကတ႕ႈတဘ်ီ လဥပ့ဥဒူဆဥ ကီး ပွဲၚထီဥ၀ဲတနံႈ နံႈဆဲးဆ႕ ဆ႕က့ၚအလီႈ အဂ့ႈ န႔ဥ ပသ့ဥညါဘဥ၀ဲလ႕ ၀့ႈရိမ့ၚ တႈက စီဥအ၀ဲၚလီႈ  တႈပဏဖ်ါထီဥ ဖဲ ၂၀၂၀ လါဎူၚ ၂၉ သီ မုဥဆဥနံၚ န႔ဥလီၚ’

Pope begins his vacation in Rome this week

Add new comment

1 + 18 =

Please wait while the page is loading