ပႈပါ Francis စးထီဥ၀ဲ အတႈလဲၚတႈက့ၚ ၃၂ ဘ်ီတဘ်ီတႈကစီဥ

Pope Francis departs on 32nd Apostolic Journey abroad

ပႈပါ Francis စးထီဥ၀ဲ အတႈလဲၚတႈက့ၚ ၃၂ ဘ်ီတဘ်ီတႈကစီဥ

ကဘီဎူၚလ႕ ပႈပါ Francis ဒီး၀ဲ လ႕အတႈစးထီဥ အတႈလဲၚတႈက့ၚ ၃၂ ဘ်ီတဘ်ီ ဆူကီႈကေီႈတဲႈ ဒီးဆူကီႈ Japan မ့ႈ၀ဲဖဲ လါ ၂၀၁၉ November ၁၉ သီ မုႈခံနံၚဟါလီၚခီအကတီႈ လ႕၀့ႈရိမ့ၚနဥ့လီၚ’

ကလဲၚတုၚ၀ဲဆူကီႈကေီႈတဲႈအ၀့ႈခိဥ Bangkok ဖဲကီႈကေီႈတဲႈအမုႈဆါခီ ၁၂း၃၀ နဥရံဥအကတီႈနဥ့လီၚ’ တခ်ဳးလ႕အစးထီဥ၀ဲအတႈလဲၚတႈက့ၚအကတီႈ ပႈပါထံဥလိဏအသးဒီး ပွၚသူဥက့သးပွႈအဂၚ ၁၀ လ႕အဘဥတႈကြႈထြဲမၚစ႕ၚအီၚလ႕ Little Sisters of the Poor အကရ႕ဖိသ့ဥတဖဥနဥ့လီၚ’

Cardinal Pietro Parolin စံး၀ဲလ႕ ပႈပါ Francis ကကတိၚဟ့ဥဂံႈဟ့ဥဘါတႈ ဒ္သိးပွၚကမ့ႈ၀ဲ ပ်ဲႈဘီဥလ႕အစိဏဆွ႕တႈသးခုကစီႈ (Missionary Disciples)သ့ဥတဖဥအဂီႈယ ဒ္ကီႈကေီႈတဲႈ အတႈအိဥဖွိဥကရ႕မၚလၚကပီၚ၀ဲ တႈသးခုကစီႈလဲၚတုၚ၀ဲဆူထံကီႈအံၚအပူၚ ပွဲၚထီဥအနံဥ ၃၅၀ အကတီႈနဥ့လီၚ’

အတႈလဲၚတႈက့ၚ ခံတပတီႈမ့ႈ၀ဲဆူကီႈ Japan ဒီးကဎံဥ၀ဲလြံဥသီယ စးထီဥဖဲမုႈဘူဥနံၚ (Saturday) တုၚလ႕မုႈခံနံၚ( Tuesday) နဥ့လီၚ’ ကဲးသလံးတႈအိဥဖွိဥကရ႕ဖိလ႕ကီႈ Japan မ့ႈ၀ဲ ၆၀၀ယ၀၀၀ နဥ့လီၚ’ မ့ႈလ႕ထံကီႈပဒိဥမၚစႈလီၚ၀ဲ တႈသိဥတႈသီ လ႕အဘဥဃးဒီးပွၚႏုႈလီၚဆူထံကီႈအံၚအပူၚအဃိယ တႈအိဥဖွိဥကရ႕ဖိအနီႈဂံႈအါထီဥ၀ဲ ဖဲလ႕ထံကီႈအံၚအပူၚနဥ့လီၚ’

ပႈပါကကတိၚဟ့ဥဂံႈဟ့ဥဘါတႈ ဘဥဃးဒီး တႈမၚစွၚလီၚကြံဏ Nuclear ဂံႈသဟီဥစုက၀ဲၚယ ဖဲအကလဲၚတုၚ၀ဲဆူ၀့ႈ Nagasaki ဒီး Hiroshima ဖဲမုႈဒဲးနံၚ (Sunday) နဥ့လီၚ’ ပႈပါကက့ၚကဒါက့ၚ၀ဲဆူ ၀့ႈရိမ့ၚ ဖဲလါနိ၀့ဘ႕ဥ ၂၆ သီ မုႈခံနံၚနဥ့လီၚ’

Source: Vatican News 19 November 2019

For viewing and listening to the Content of This Program: Please Click the Post Below

လ႕တႈကြႈကီဒိကနဥတႈရဲဥလီၚက်ဲၚလီၚအံၚအဂီႈ ဆီဥလီၚတႈဂီၚမူအိဥဖဲအဖီလဏအံၚ ဒီးကြႈကီဒိကနဥအီၚသ့၀ဲနဥ့လီၚ

Original News in English is available on this page in PDF file

Add new comment

6 + 8 =

Please wait while the page is loading