ပႈပါ ဖရဥစ့း ဟ့ဥမၚစ႕ၚ၀ဲ စဲးပီးလီလ႕ တႈမၚစ႕ၚ တႈကသါထီဥကသါလီၚအဂီႈ Ventilators ၃၅ ဖ်႕ဥ ဆူ ထံကီႈလ႕ အဒိဥထီဥထီထီဥသီသီအဂီႈတႈကစီဥ

ပႈပါ ဖရဥစ့း ဟ့ဥမၚစ႕ၚ၀ဲ စဲးပီးလီလ႕ တႈမၚစ႕ၚ တႈကသါထီဥကသါလီၚအဂီႈ Ventilators ၃၅ ဖ်႕ဥ ဆူ ထံကီႈလ႕ အဒိဥထီဥထီထီဥသီသီအဂီႈတႈကစီဥ

ပႈပါ ဖရဥစ့း ဟ့ဥမၚစ႕ၚ ၀ဲ စဲးပီးလီ တႈကသါထီဥကသါလီၚ အဂီႈ ၃၅ ဖ်႕ဥ လ႕ပွၚတူႈဘဥခီဥဘဥ ကိၚရိၚနဥ တႈဆါ အဂီႈ ဆူ ထံကီႈလ႕ အဒိဥထီဥထီထီဥသီသီ အကသံရု အပူၚ န႔ဥ ပသ့ဥညါဘဥ၀ဲလ႕ဘဲးထံဥကဥ အတႈထုးထီဥရၚလီၚဖဲ လါဎူၚ ၂၆ သီ မုႈဎဲႈနံၚန႔ဥလီၚ’

လ႕ Covid 19 အဃိ ပွၚသံ၀ဲ အါန႔ဥ အဂၚ ၅၀၀၀၀ ထံကီႈသ့ဥတဖဥ လ႕အမ့ႈ၀ဲ ( Haiti, Venezuela,ဒီး Brazil ) ထံကီႈသ့ဥတဖဥ အပူၚ ယထံကီႈတဘ့ဥန႔ဥ ဟ့ဥမၚစ႕ၚ၀ဲ စဲးပီၚလီ ၄ ဖ်႕ဥယ  Mexico, Colombia, Honduras, Ecuador, Cameroon, Zimbabwe, Bangladesh, Ukraine ဒီးခီဖ်ိလ႕ယဘဲးထံဥကဥ မီဥသီ၀ဲၚဒ႕း ဒီးဆူဒိးမံးနံးကဥ ထံဖိကစႈကီႈ သ့ဥတဖဥအပူၚန႔ဥလီၚ’

ပႈပါ ဖရဥစ့း အံၚဖဲလ႕ Covid 19 အကတီႈအံၚ ထံကီႈလ႕ အဘဥဒိဘဥထံး၀ဲ အါဒဥတႈ ထံကီႈလ႕ တႈအိဥဆူဥ အိဥခ်႔ တႈအပီးအလီ တလ႕တပွဲၚ၀ဲ ဘဥသ့ဥတဖဥ ဒီးပွၚလ႕ အတူႈဘဥခီဥဘဥ၀ဲတႈနးတႈဖီွဥအါအါ ကလုဏသ့ဥတဖဥ ပႈပါ ပဏဘူးအသးဒီး ပွၚအံၚ သ့ဥတဖဥ ထီဘိန႔ဥ လ႕ပႈပါ တႈမၚစ႕ၚသးညီၚတႈ အ၀ဲၚလီႈ ပဏဖ်ါ ထီဥ  ၀ဲဖဲ လါဎူၚ ၂၆ သီအနံၚန႔ဥလီၚ’

ပွၚလ႕ အကြႈထြဲ မၚစ႕ၚ ပွၚလ႕ အဘဥကုဘဥဂဏ ကိၚဘ့း ၁၉ လ႕ကီႈအံးတလံး အပူၚဖံ၀ါ တပါ ဒီး ကသံသရဥမုဥတဂၚ ကိၚဘ့း တႈဆါအံၚ တ၀ံၚ၀ဲဒ္ဘဥ သတးဒီး လ႕ဖံ၀ါ သ့ဥတဖဥ အဂီႈ တႈဘဥဎိဥဘဥဘီ အိဥထီဥဒ္၀ဲန႔ဥလီၚ’ အ၀ဲသ့ဥတဖဥ လ႕ကဘဥဎါဘ်ါ အသးအဂီႈ တလိဏဘဥဆဥ သနးက့ ဖံ၀ါ သ့ဥတဖဥ ဒဥလဲဥ မ့ႈပွၚလ႕ အအိဥ၀ဲ လ႕ တႈမၚအသးအံၚ အပူၚ အဃိသတးဒီး လ႕အ၀ဲ သ့ဥအဂီႈ တႈဖွီဥတႈဎဏ ပွၚကညီၚဂ့ႈ၀ီ တႈကီတႈခဲ ဒီး တႈအီဥတႈအီ လီၚတူႈလီၚကဏ တႈကီတႈခဲ သ့ဥတဖဥ ဘဥကြႈဆ႕ဥမဲဏ၀ဲလီၚန႔ဥ ပဏဖ်ါထီဥ၀ဲန႔ဥလီၚ’

ဖဲကိၚဘ့း ၁၉ အဆ႕ကတီႈအံၚ ပႈပါ ဟ့ဥမၚစ႕ၚ၀ဲ စဲးပီးလီ လ႕အမၚစ႕ၚတႈကသါထီဥကသါလီၚ ventilators သ့ဥတဖဥ လ႕တႈလီၚလ႕ အလိဏဘဥ၀ဲအဂၚသ့ဥတဖဥ ဒဥလဲဥ ဟ့ဥမၚစ႕ၚ က့ၚ၀ဲန႔ဥလီၚ’ George Mario Bergoglio လ႕အမံၚမ့ႈ၀ဲပႈပါတဂၚ ဖဲစီဆွံ George အမုဥဘူဥနံၚ လါအ့ျဗံး ၂၃ သီအနံၚန႔ဥ လ႕မူးအတႈသ့ဥနီဥအဂီႈ ကီႈစပံး ယရိဥမ့နံဎါ ဒီး ကီႈတလံဥ အကသံဥရုသ့ဥတဖဥ  အပူၚ ဒီး လ႕ ဇဥဘံဥဎဥ ထံကီႈ အပူၚကဲးသလဲး တလးပ႕သ့ဥတဖဥ အ၀ဲၚလီႈအပူၚစ့ႈကီး ဟ့ဥမၚစ႕ၚ က့ၚ၀ဲ စဲးပီၚလီ ၃ ဖ်႕ဥန႔ဥ အိဥဖ်ါထီဥ၀ဲလ႕ CAN လီတႈကစီဥ ဖဲလါဎူၚ၂၆သီ အနံၚန႔ဥလီၚ’

Photo courtesy: Daniel Ibáñez/CNA

Pope Francis donates 35 ventilators to developing countries battling coronavirus

Add new comment

2 + 7 =

Please wait while the page is loading