ပႈပါ စံး၀ဲ တႈမၚတႈသးခုကစီဥ တႈဖံးတႈမၚအပူၚ တႈသူစူးကါ၀ဲ ကမ်႕ဥတႈဆဲးက်ိးဆဲးက်႕ ( မံးဒံးဎဥ)အံၚ မ့ႈ၀ဲ တႈလ႕အလိဥဘဥအရ့ဒိဥ ၀ဲတမံၚလီၚန႔ဥ အိဥဖ်ါထီဥအသးဖဲ တႈဆါသံ သၾတိဏအံၚအဆ႕ကတီႈ တႈကစီဥ

ပႈပါ စံး၀ဲ တႈမၚတႈသးခုကစီဥ တႈဖံးတႈမၚအပူၚ တႈသူစူးကါ၀ဲ ကမ်႕ဥတႈဆဲးက်ိးဆဲးက်႕ ( မံးဒံးဎဥ)အံၚ မ့ႈ၀ဲ တႈလ႕အလိဥဘဥအရ့ဒိဥ ၀ဲတမံၚလီၚန႔ဥ အိဥဖ်ါထီဥအသးဖဲ တႈဆါသံ သၾတိဏအံၚအဆ႕ကတီႈ တႈကစီဥ

တႈဆါသံသၾတိဏလ႕အမ့ႈ၀ဲ ကိၚရိၚနဥဘဲးရဲးစ္ လ႕အဟဲအိဥထီဥအသးလ႕ ဟီဥခိဥဒီဘ့ဥအဃိ တႈဘဥသူစူးကါက့ၚ မံးဒံးဎဥ တသ့ဖဲအသ့ ဒီးလ႕တႈမၚတႈအိဥဖွိဥအတႈမၚအပူၚ တႈသူစူကါက့ၚ မံးဒံးဎဥ တႈဆဲးက်ိးဆဲးက်႕ အံၚ မ့ႈ၀ဲ တႈအရ့အကါဒိဥ၀ဲ အဂ့ႈ န႔ဥ မ့ႈတႈမၚပနီၚ တမံၚလီၚန႔ဥ ပထံဥဘဥလ႕ ကိၚဘ့း တႈကီတႈခဲ ဟဲအိဥထီဥ၀ဲ အကတီႈအံၚန႔ဥ ပႈပါ ဖရဥစ့ဥစံးကတိၚပဏဖ်ါထီဥက့ၚ၀ဲန႔ဥလီၚ’

ဖဲလ႕အပူၚကြံဏလါသ့ဥတဖဥအပူၚ တႈလ႕ပဆ႕ဥမဲဏဘဥ၀ဲ သ့ဥတဖဥ လ႕အမ့ႈ၀ဲ ပွၚကညီခဲလ႕ဏ တႈဘဥအိဥ ဎံၚ လိဏသး ဘဥဆဥ ဒ္သိး ကသ့အိဥ၀ဲဃုဃုဖိးဖိးတပူၚဃီ ဒီး ကထံဥသ့ဥညါတႈ ဒီး တႈအိးထီဥန႔ႈက့ၚပသူဥပသး တႈမၚစ႕ၚန႔ႈက့ၚပ၀ဲန႔ဥ မ့ႈ၀ဲ တႈကစီဥအဂံႈသဟီဥ လီၚန႔ဥ ဖဲလါဎူၚ၃၀ တုၚလ႕ လါဎူၚလံဥ ၂ သီအနံၚ တႈမၚက့ၚ၀ဲ ကဲးသလဲးမံးဒံးဎဥဖိသ့ဥတဖဥ အတႈအိဥဖွိဥအပူၚ ပႈပါ ဖရဥစ့ဥ စံးကတိၚ တဲဖ်ါထီဥက့ၚ၀ဲန႔ဥလီၚ’

ဖဲကိၚရိၚနဥ ဘဲးရဲးစ္ အဆ႕ကတီႈ တႈကစီဥသ့ဥတဖဥ ဒုးသ့ဥညါ ပဏဖ်ါထီဥန႔ႈက့ၚ လ႕အဘဥဆ႕ဘဥကတီႈ အဂီႈ ခီဖ်ိလ႕ တႈမၚတႈသးခု ကစီဥ တႈမၚလ႕ မံးဒံးဎဥ တႈသ့ဆဲးက်ိးဆဲးက်႕အံၚ မ့ႈ၀ဲ တႈအရ့အကါဒိဥတမံၚလီၚန႔ဥ ပႈပါ စံးကဒီး၀ဲန႔ဥလီၚ’

ကဲးသလဲး မံးဒံးဎဥ တႈအိဥဖွိဥအံၚ အတႈဂ့ႈမိဥပွႈန႔ဥ မ့ႈ၀ဲ (တႈအိဥစီၚစုၚလိဏသးသနဏက့အိဥဘူးလိဏသးတပူၚဃီလီၚ)( "Together While Apart".) လီၚန႔ဥ အိဥဖ်ါထီဥ၀ဲလ႕ (ANSA )တႈကစီဥအပူၚ ဖဲ ၂၀၂၀ လါဎူၚ ၃၀ သီအနံၚန႔ဥလီၚ’

Photo courtesy of: The Compass

COVID shows media mission essential - pope

 

 

Add new comment

2 + 2 =