ပႈပါဖရဥစ့း အတႈဃ့ကညးတႈလ႕ ကီႈပဎီၚစ႕ဖွိဥအဂီႈ တႈကစီဥ

ပႈပါဖရဥစ့း အတႈဃ့ကညးတႈလ႕ ကီႈပဎီၚစ႕ဖွိဥအဂီႈ တႈကစီဥ

ဖဲအပူၚကြံဏသ႕နံဥအတီႈပူၚ မ့ႈလ႕တႈနးတႈဖွီဥအဃိ ပွၚကမ်႕ႈဖိသ့ဥတဖဥ အမဲဏထံမဲဏနိဎြၚလီၚ၀ဲ ဒီး တႈစုက၀ဲၚ က်ိသဥမ်ီဥသဥသ့ဥတဖဥအကလုႈ ကထူဥကထီ၀ဲ မၚဟးဂီၚကြံဏ ပွၚကမ်႕ႈဖိသ့ဥတဖဥ အတႈနံၚကမွံ လ႕ကီႈပဎီၚစ႕ဖွိဥအပူၚအဂ့ႈ ပႈပါဖရဥစ့းစံး၀ဲဖဲ လါဎႏူၚအါရံၚ ၂၈ သီ အိဥဘွံးနံၚ ဖဲအမၚ၀ဲမုႈထူဥခါ Angelus အတႈထုကဖဥ ဃုဏဒီးပွၚကမ်႕ႈဖိသ့ဥတဖဥ ၀ံၚအလီႈခံနဥ့လီၚ’

ပႈပါစံး၀ဲလ႕ အပဏဖွိဥဃုဏလိဏအသးဒီး ကီႈပဎီၚသီခါကရ႕ခိဥသ့ဥတဖဥ အတႈဃ့ကညးတႈ ဒ္သိး တႈစုက၀ဲၚအတႈမၚဟးဂီၚတႈသ့ဥတဖဥ ကဘဥတႈလဲလိဏကြံဏအီၚဆူ တႈမၚဒိဥထီဥထီထီဥ တႈအိဥမူအိဥဂဲၚ ဒီးတႈတီတႈလိၚ အတႈပီးတႈလီသ့ဥတဖဥအဂီႈနဥ့လီၚ’

စံးကဒီး၀ဲလ႕ တႈမုဏတႈခုဥ မ့ႈ၀ဲတႈလဲၚက်ဲတမံၚ ဒီးကြဲမုဏ၀ဲထံဂ့ႈကီႈဂ့ႈအကရ႕ကရိသ့ဥတဖဥ ဒ္သိးအကစံးကတိၚတ႕ဥပီဥလိဏအသး ဒီးအိဥလ႕ပွဲးသကိးဒီးတႈနႈပ႕ႈလိဏသး ဒ္သိးကီႈပဎီၚ ကလဲၚတုၚ၀ဲဆူတႈလီႈ လ႕အဘဥဃးဒီး ဒီပုႈ၀ဲႈအတႈဃူတႈဖိးအဂီႈနဥ့လီၚ’

ဃ့ကညး၀ဲဒ္သိး တႈကြႈထြဲမၚစ႕ၚ ပွၚဘဥကီဘဥခဲ အတႈဖိတႈလံၚသ့ဥတဖဥ ကဘဥတႈပ်ဲပူၚအီၚ ဒ္သိးပွၚကိးဂၚဒဲးအတႈလိဏဘဥတႈသ့ဥတဖဥ ကဘဥတႈကလဲၚတုၚ၀ဲဆူ ပွၚလ႕အလိဏဘဥတႈမၚစ႕ၚသ့ဥတဖဥအအိဥ ဂ့ၚဂ့ၚဘဥဘဥအဂ့ႈ ပႈပါစံး၀ဲနဥ့လီၚ’

Dear Brothers and Sisters

For Three Years now, the cries of pain and the noise of weapons have replaced the smiles that used to characterize the People of Myanmar. I join the call of some Burmese Bishops in order that the weapons of destruction may be transformed into instruments for the growth of humanity and justice. Peace is a journey, and I invite all parties involves to take steps in dialogue and to clothe themselves in understanding so that the Land of Myanmar may reach the goal of fraternal reconciliation.The transit of humanitarian aid must be allowed, in order to ensure that the basic necessities of every person may be met. 

Pope Francis 

Angelus Message on January 28 2024 

 

Add new comment

12 + 7 =