ပႈပါဖရဥစ့း မၚသီထီဥက့ၚကဒီး အတႈထုကဖဥနႈ့တႈလ႕ ကီႈ Morocco ဟီဥခိဥဟူး၀ဲအဃိ တႈကစီဥ

A woman walks past destroyed houses in the village of Tafeghaghte (AFP or licensors)

ပႈပါဖရဥစ့း မၚသီထီဥက့ၚကဒီး အတႈထုကဖဥနႈ့တႈလ႕ ကီႈ Morocco ဟီဥခိဥဟူး၀ဲအဃိ တႈကစီဥ

ပႈပါဖရဥစ့း လုႈထီဥ၀ဲတႈထုကဖဥသ့ဥတဖဥ ဒီးပဏဖ်ါထီဥစ့ႈကီးအတႈပဏဘူးအသး ဒီးကီႈ Morocco အထံဖိကီႈဖိသ့ဥတဖဥ မ့ႈလ႕ ဟီဥခိဥဟူးဒီး ပွၚအကထိဒီးအကထိသ့ဥတဖဥ ဘဥသံ၀ံၚအလီႈခံနဥ့လီၚ’ ဖဲအပူၚကြံဏမုႈဎဲႈနံၚအပူၚ ဟီဥခိဥဟူးလ႕အဂံႈဆူဥ၀ဲ 6.8 Magnitude ဒုးအိဥထီဥ၀ဲတႈဟးဂုႈဟးဂီၚ အါအါဂီႈဂီႈ လ႕ကီႈ Morocco ကစ႕ႈကလိအိဥအါ၀ဲတႈလီႈအပူၚနဥ့လီၚ’

ဖဲအမၚ၀ဲ Angelus တႈထုကဖဥ ဖဲစဲးပတ့ဘ႕ဥ ၁၀ သီ အိဥဘွံးနံၚအပူၚ ပႈပါစံး၀ဲလ႕ အပဏဘူးအသးဒီး ကီႈ Morocco အထံဖိကီႈဖိသ့ဥတဖဥ ဒီး ဃ့ထုကဖဥနႈ့တႈလ႕ ပွၚလ႕အဘဥဒိဘဥထံး၀ဲ ဒီးပွၚလ႕အသံတ့ႈလံ၀ဲသ့ဥတဖဥ ဒီးပွၚသ့ဥတဖဥအံၚ အဒူဥဖိထ႕ဖိသ့ဥတဖဥ အဂီႈနဥ့လီၚ’ စံးဘ်ဳးစံးဖွိဥ၀ဲ ပွၚလ႕အမၚစ႕ၚ မၚကိညဥလီၚက့ၚတႈသ့ဥတဖဥအဂီႈနဥ့လီၚ’

တုၚစဲးပတ့ဘ႕ဥ ၁၀ သီ အိဥဘွံးနံၚအပူၚ အစွၚကတ႕ႈ ၂ယ၀၁၂ သ့ဥတဖဥ သံတ့ႈလံ၀ဲ ဒီးပွ ၂ယ၀၅၉ ဂၚသ့ဥတဖဥ ဘဥဒိဘဥထံး၀ဲ မ့ႈလ႕ မုႈဎဲႈနံၚ ဟီဥခိဥဟူး၀ဲအဃိနဥ့လီၚ’

Pope Francis renews prayers for quake-struck Morocco – Vatican News – September 10 2023

Add new comment

6 + 12 =