ပႈပါဖရဥစ့းပဏဘူးအသးဒီး ပွၚတူႈဘဥတႈလ႕ Java မ့ႈလ႕ဟီဥခိဥဟူး၀ဲအဃိ တႈကစီဥ

The Parish Priest leads the Response Coordination at the Human Services Post, St. Peter's Parish, Cianjur (Photo credit Caritas Indonesia)

ပႈပါဖရဥစ့းပဏဘူးအသးဒီး ပွၚတူႈဘဥတႈလ႕ Java မ့ႈလ႕ဟီဥခိဥဟူး၀ဲအဃိ တႈကစီဥ

အတႈထံဥလိဏအသးဒီးပွၚကမ်႕ႈဖိ ဖဲလါနိ၀့ဘ႕ဥ ၂၃ သီအကတီႈ ပႈပါဖရဥစ့းပဏဖ်ါထီဥ၀ဲ အတႈပဏဘူးအသးဒီး ပွၚတူႈဘဥတႈ မ့ႈလ႕ဟီဥခိဥဟူး၀ဲအဃိ လ႕ကီႈအ့ဒိဥနံရွါ က်ါဘါကီႈစဲႈ ဒ္တႈဟးဂီၚအိဥထီဥ၀ဲအါအါဂီႈဂီႈ ဒီးသးသမူလီၚမဥကြံဏ၀ဲအါအါဂီႈဂီႈအသိးနဥ့လီၚ’

ဃ့ထုကဖဥနႈ့တႈလ႕ ပွၚကမ်႕ႈဖိသ့ဥတဖဥအဂီႈ ဒီးလ႕ပွၚလ႕အသံတ့ႈလံ၀ဲ ဒီးဘဥဒိဘဥထံး၀ဲသ့ဥတဖဥအဂီႈအဂ့ႈ ပႈပါစံး၀ဲနဥ့လီၚ’

ပွၚအဂၚ ၂၇၁ သ့ဥတဖဥသံတ့ႈလံ၀ဲယ ပွၚအဂၚ ၄၀ သ့ဥတဖဥလီၚမဥကြံဏ၀ဲ ဒီးပွၚအဂၚ ၂၀၄၃ ဂၚသ့ဥတဖဥ ဘဥဒိဘဥထံး၀ဲအဂ့ႈ ထံကီႈအ၀ဲၚက်ိၚ ဘဥဃးဒီး တႈကြႈဆ႕ဥမဲဏတႈတတ႕ႈတနါ ပဏဖ်ါထီဥ၀ဲနဥ့လီၚ’

ပွၚအါဒံအါဂၚသ့ဥတဖဥသံ၀ဲ မ့ႈလ႕ဟီဥခိဥဟူးဒီးဟံဥလီၚပွီႈ၀ဲအဃိနဥ့လီၚ’

တႈအိဥဖွိဥကရ႕ မၚတႈလ႕အခ့်ယ ဖံးဃုဏမၚဃုဏတႈဒီး Caritas Indonesia ဒီး ထံကီႈအ၀ဲၚက်ိၚသ့ဥတဖဥ လ႕တႈမၚကိညဥလီၚက့ၚ တႈအိဥအသးအံၚအဂီႈနဥ့လီၚ’

Pope Francis expresses his closeness to Java earthquake victims/ RVA News/ November 24, 2022

Add new comment

13 + 0 =