ပႈပါဖရဥစ့းဃ့ထုကဖဥနဥ့တႈလ႕ ပွၚတူႈဘဥတႈလ႕ လ့ဥမ့ဥအူဘဥဒိဘဥထံးလိဏသးအဃိ တႈကစီဥ

Hundreds of people were injured in the crash in the Balasore district of Odisha state, India’s worst rail crash in over two decades

ပႈပါဖရဥစ့းဃ့ထုကဖဥနဥ့တႈလ႕ ပွၚတူႈဘဥတႈလ႕ လ့ဥမ့ဥအူဘဥဒိဘဥထံးလိဏသးအဃိ တႈကစီဥ

ဖဲ ၂၀၂၃ လါဎူၚ ၄ သီ အိဥဘွံးနံၚအပူၚ ပႈပါဖရဥစ့း ဃ့ထုကဖဥနႈ့တႈလ႕ ပွၚတူႈဘဥတႈသ့ဥတဖဥအဂီႈ မ့ႈလ႕လ့ဥမ့ဥအူ ဘဥဒိဘဥထံးလိဏအသးလ႕ ကီႈ India ဖဲပွၚသံ၀ဲအစွၚကတ႕ႈ ၂၇၅ ဂၚ နဥ့လီၚ’

ပႈပါစံး၀ဲလ႕ အပဏဘူးအသးဒီး ပွၚလ႕အဘဥဒိဘဥထံး၀ဲသ့ဥတဖဥ ဒီးအဒူဥဖိထ႕ဖိသ့ဥတဖဥ ဒီးဃ့ထုကဖဥ၀ဲဒ္သိး ဎြၚကတူႈလိဏ၀ဲ ပွၚလ႕အသံတ့ႈလံ၀ဲသ့ဥတဖဥ အနီႈသး လ႕မူခိဥအဂီႈနဥ့လီၚ’

မ့ႈလ႕လ့ဥမ့ဥအူဘဥဒိဘဥထံးလိဏအသးအဃိ ပွၚအကဎၚဒီးအကဎၚသ့ဥတဖဥ ဘဥဒိဘဥထံး၀ဲလ႕ ကီႈ India, Odisha ကီႈစဲႈယ ဒီးလ႕အနံဥ ၂၀ အတီႈပူၚ မ့ႈ၀ဲတႈဘဥဒိဘဥထံးအအ႕ကတ႕ႈအဂ့ႈ Reuters တႈကစီဥအ၀ဲၚက်ိၚ ပဏဖ်ါထီဥ၀ဲနဥ့လီၚ’

Pope Francis prays for victims of train crash in India that killed 275 people – Catholic News Agency – June 4 2023

 

Add new comment

7 + 0 =