ပႈပါဆွ႕လီၚ၀ဲစ့အတႈမၚစ႕ၚ ဆူကီႈ Philippines

A group of Caritas Philippines (the social development of arm of country's bishops) officials visits a super typhoon Odette survivor at Liloan, Leyte on December 26, 2021. (Photo: Caritas Philippines)

ပႈပါဆွ႕လီၚ၀ဲစ့အတႈမၚစ႕ၚ ဆူကီႈ Philippines

ပႈပါဖရဥစ့းဆွ႕လီၚ၀ဲ ကီႈအမဲရကးအစ့ Dollar တကလီႈတကလးလြံဥကထိ လ႕တႈမၚစ႕ၚ ပွၚကီႈ Philippines အပွၚကမ်႕ႈဖိသ့ဥတဖဥ မ့ႈလ႕အတူႈဘဥတႈလ႕ ကလံၚမုႈအဃိ ဖဲအပူၚကြံဏလါဒံဥစ့ဘ႕ဥ အကတီႈနဥ့လီၚ’

တႈမၚစ႕ၚအစ့အံၚ ကဘဥတႈသူအီၚလ႕ တႈမၚကိညဥလီၚက့ၚ ပွၚလ႕အတူႈဘဥတႈသ့ဥတဖဥအဂ့ႈ, Vatican တႈမၚဒိဥမၚဆူဥထီဥပွၚကညီဂ့ႈ၀ီအ၀ဲၚက်ိၚ စံး၀ဲနဥ့လီၚ’

မ့ႈလ႕ကလံၚမုႈလ႕အမံၚမ့ႈ၀ဲ Odette အဃိ ဘီမုႈစ႕ဖွိဥကရ႕စံး၀ဲ အါနဥ့ ပွၚဃိးကကြဲႈသ့ဥတဖဥ ဘဥတူႈဘဥတႈ လ႕ကီႈစဲႈ ၁၁ ခါအပူၚ ဒီးတႈဟးဂူႈဟးဂီၚသ့ဥတဖဥ အိဥအါ၀ဲအဂ့ႈ အိဥဖ်ါ၀ဲလ႕ လံဏတႈကစီဥအပူၚနဥ့လီၚ’

အအံၚမ့ႈ၀ဲ ပႈပါအတႈပဏဖ်ါထီဥ အတႈပဏဘူးအသးဒီး အတႈဟ့ဥဂံႈဟ့ဥဘါ၀ဲ ပွၚကမ်႕ႈဖိလ႕ အတူႈဘဥတႈသ့ဥတဖဥအအိဥအဂ့ႈ ဘဥတႈပဏဖ်ါထီဥအီၚနဥ့လီၚ’

ဖဲလါဎႏူၚအါရံၚ ၁၈ သီအမုႈနံၚယ ကီႈဎူရပၚစ႕ဖွိဥထံကီႈသ့ဥတဖဥ ဆွ႕လီၚ၀ဲစ့မၚစ႕ၚတႈ Euro အါနဥ့ ၁၆ ကကြဲႈ ဃုဏဒီးတႈမၚစ႕ၚအတႈဖိတႈလံၚ အဂုႈအဂၚသ့ဥတဖဥ ဆူကီႈ Philippines နဥ့လီၚ’ တႈမၚစ႕ၚအစ့သ့ဥတဖဥအံၚ ကသ့ဒုးမၚနႈ့၀ဲ ပွၚတူႈဘဥတႈသ့ဥတဖဥလ႕ တႈအီဥတႈအီယ ထံယ တႈအိဥသဒ႕အလီႈ ဒီးတႈလ႕ပွၚကဘဥမၚအီၚလ႕အခ့်သ့ဥတဖဥ အဂီႈနဥ့လီၚ’

ပႈပါဖရဥစ့း ပဏလီၚစ့ႈကီးအသး ဒ္သိးအကဟ့ဥမၚစ႕ၚ၀ဲစ့ Euro တကလီႈ ဆူပွၚသုးလီႈသုးက်ဲ လ႕အအိဥ၀ဲလ႕ကီႈ Poland ဒီးကီႈ Belarus အဘ႕ဥစ႕ၚနဥ့လီၚ’

Pope sends relief aid to typhoon affected Philippines

RVA News 19 January 2022

 

Add new comment

2 + 2 =