ပွၚကီႈပဎီၚဖိလ႕ကီႈ Philippines သ့ဥတဖဥ အတႈထံဥလိဏအသး တႈကစီႈ

ပွၚကီႈပဎီၚဖိလ႕ကီႈ Philippines သ့ဥတဖဥ အတႈထံဥလိဏအသး တႈကစီႈ

ဒ္အဘဥတႈကြဲမုဏအီၚအသိး ကီႈပဎီၚစ႕ဖွိဥအခ႕ဥစးဆူကီႈ Philippines (Myanmar Ambassador to the Philippines) ဦးလွင်ဦး ဒီးအမါ လဲၚမၚဃုဏတႈလ႕ ပွၚကီႈပဎီၚဖိတႈအိဥဖွိဥကရ႕ဖိလ႕ကီႈ Philippines (MCCP) သ့ဥတဖဥ အတႈထံဥလိဏသကိးသးယ ဒ္အမ့ႈ၀ဲဖဲ Ateneo de Manila University ဖဲလါဎႏူၚအါရံၚ ၁၁ သီအမုႈနံၚနဥ့လီၚ’

ဖဲတႈမၚအသးအံၚအပူၚ ကီႈပဎီၚစ႕ဖွိဥအခ႕ဥစး (ဦးလွင်ဦး) ကတိၚဆ႕ဂ့ၚဆ႕၀ါတႈ ဖဲနံဥထီဥသီအဆ႕ကတီႈအံၚနဥ့လီၚ’ လ႕နဥ့အမဲဏညါ ဒုးသ့ဥညါ၀ဲ မီႈသီ၀ဲၚဒ႕း အတႈဖံးတႈမၚအတႈဂ့ႈတႈက်ိၚသ့ဥတဖဥယ တကီႈခါခဲအံၚကီႈပဎီၚစ႕ဖွိဥအတႈအိဥအသးယ တႈဂ့ႈတႈက်ိၚလ႕အဘဥဃးဒီး ပွၚကီႈပဎီၚဖိလ႕အလဲၚတုၚ၀ဲဆူကီႈ Philippines သ့ဥတဖဥယ လ႕နဥ့အမဲဏညါ ပွၚမ့ႈခီဖ်ိထံဥဘဥတႈဂ့ႈကီတမံၚမံၚဒီး ပွၚကဆဲးက်႕တႈဆူမီႈသီ၀ဲၚဒ႕းအဂီႈယ လ႕နဥ့အမဲဏညါ ဒ္သိးပွၚကပဏ မီႈသီ၀ဲၚဒ႕းဒ္မိႈအဟံဥ (မိခင္အိမ္)အဂီႈ စံး၀ဲနဥ့လီၚ’

ဖဲတႈထံဥလိဏသးအံၚအပူၚ ပွၚလ႕အလဲၚမၚဃုဏတႈသ့ဥတဖဥ မ့ႈ၀ဲလ႕တႈမၚလိကေိသ့ဥတဖဥ လ႕တႈမၚလိဘဥဃး Theological diploma, bachelor, master ဒီး Phd အဂီႈယ ဒီးပွၚဟဲမၚဃုဏတႈသ့ဥတဖဥ ခဲလ႕ဏမ့ႈ၀ဲအဂၚ ၁၀၀ ဃဥဃဥနဥ့လီၚ’

တႈကစီႈ   RVA ကညီက်ိဏ

Add new comment

1 + 2 =

Please wait while the page is loading