ပါပါ ဒုးကဲထီဥဝဲဒဥ နၚကေံရံဎါ အသီခါကရ႕ႈခိဥတဂၚ လ႕ကဟံမူဒါဒ္နဲႈရြဲႈ လ႕အမ့ႈတႈမၚဒိဥထီဥလဲၚထီ တႈရၚလီၚတႈသးခုကစီဥတႈမၚအဂီႈ

ပါပါ ဒုးကဲထီဥဝဲဒဥ နၚကေံရံဎါ အသီခါကရ႕ႈခိဥတဂၚ လ႕ကဟံမူဒါဒ္နဲႈရြဲႈ လ႕အမ့ႈတႈမၚဒိဥထီဥလဲၚထီ တႈရၚလီၚတႈသးခုကစီဥတႈမၚအဂီႈ

ပါပါ ဒုးကဲထီဥဝဲဒဥ နၚကေံရံဎါ အသီခါကရ႕ႈခိဥ Archbishop Fortunatus Nwachukwu လ႕ကဟံမူဒါဒ္နဲႈရြဲႈ လ႕အမ့ႈတႈမၚဒိဥထီဥလဲၚထီ တႈရၚလီၚတႈသးခုကစီဥတႈမၚအဂီႈန႔ဥလီၚ.

သီခါကရ႕ႈခိဥ Archbishop Nwachukwu လ႕အသးအိဥ ၆၃ နံဥ လ႕အမ့ႈ လ႕အဟံးန႔ႈဘဥမူဒါလ႕ ပဥတံဥကဥ အခ႕ဥစး လ႕အမ့ႈဟီဥခိဥ ဒီဘ့ဥထံကီႈသ့ဥတဖဥ ပွၚသုးလီႈသုးက်ဲသ့ဥတဖဥအဂီႈန႔ဥလီၚ.

စးထီဥလ႕ လါဒံဥစ့ဘ႕ဥ ၁၇ သီ ၂၀၂၁ သီခါကရ႕ႈခိဥ Archbishop Nwachukwu န႔ဥ မ့ႈဝဲဒဥ ပဥတံဥကဥ အပွၚဃုသ့ဥညါတႈလ႕ထံကီႈသ့ဥတဖဥ လ႕အအိဥသူဥလီၚအသးဖဲ Geneva ဒီး ဟီဥခိဥဒီဘ့ဥ မုႈက်ိၚဝဲၚကြဏ အတႈကရ႕ကရိ အဂီႈန႔ဥလီၚ.

အဝဲအိဥဖ်ဲဥထီဥဝဲဖဲ လါမ့ၚ ၁၀ သီ ၁၉၆၀ နံဥ ဒီးဒိးန႔ႈဝဲဒဥ သီခါဖဲ Umuahia Diocese, Nigeria ဖါ ဎူၚ ၁၇ သီ ၁၈၉၄ ဖဲ အပူၚန႔ဥလီၚ. အ၀ဲလဲၚကဲ၀ဲဒဥ သီခါဖဲ Diocese of Aba တႈအိဥဖွိဥအပူၚ ဖဲ လါအ့ျဖ့ဥ ၂ သီ ၁၉၉၀ နံဥအပူၚန႔ဥလီၚ.

ပါပါဘဲဥနဒ့ဥ ၁၆ ဂၚတဂၚ ဟ့ဥအီၚမူဒါလ႕ ကမ့ႈ Apostolic Nuncio ပဥတံဥကဥအခ႕ဥစးဖဲ Nicaragua ဖဲ ၂၀၁၂ နံဥန႔ဥလီၚ.

သီခါကရ႕ႈခိဥအံၚ ကဲတ့ႈ ၀ဲဒဥ Apostolic Nuncio ပဥတံဥကဥအခ႕ဥစး ဖဲ Trinidad and Tobago, Barbados, Dominica, Jamaica, Saint Kitts and Nevis, Saint Vincent and Grenadines, Guyana, Saint Lucia, Grenada, Bahamas, Suriname, and Belize ထံကီႈ တႈလီႈသ့ဥ တဖဥန႔ဥလီၚ.

Pope names Nigerian Archbishop as Secretary of Dicastery for Evangelization, RVA News | March 16, 2023

Add new comment

3 + 6 =